پایان نامه پوستر در ایران

 فصل اول:

گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران

۱-۱-  مقدمه پوستر

۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان

۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر

 ۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران

 ۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب

 ۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی

 فصل دوم:

 ماهیت پوسترو کاربرد آن

 ۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن

 ۲-۲- طراحی پوستر

 ۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر

 ۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر

 ۲-۵ کاربرد حروف در پوستر

 ۲-۶ ویژگی های یک پوستر مناسب

 ۲-۷ فواید آموزش از طریق پوستر

پــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــتــــــــــــــــــــر

 – نتیجه گیری

 – منابع و مآخذ

 فصل سوم:

 گزارش پروژه عملی
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :