پایان نامه نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

فصل اول. ۵

روش تحقیق. ۵

۱ – ۱  مقدمه ۵

۲-۱ نوع و روش تحقیق. ۵

۳–۱ شیوه‌ اجرای تحقیق. ۵

۴ –۱ جامعه آماری. ۶

۵ –۱جمعیت مورد مطالعه ۶

۶ –۱روش نمونه‌گیری. ۶

۷ –۱تعیین حجم نمونه ۷

۸ –۱ متغیرهای تحقیق. ۷

۹ –۱روش جمع‌آوری اطلاعات.. ۸

۱۰ –۱ روایی Validity. 8

۱۱ –  ۱   اعتبار Reliability. 8

۱۲ –۱ ضریب کرنباخ آلفا ۹

۱۳ –۱فرضیات تحقیق. ۹

۱۴ –۱ روش‌های تجزیه و تحلیل آماری. ۱۲

الف) آمار توصیفی. ۱۲

ب) آمار استنباطی. ۱۳

جدول ۱-۱ : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق. ۱۵

میزان نیازهای آموزشی. ۱۵

رتبه ای. ۱۵

رتبه ای. ۱۵

رتبه ای. ۱۵

فصل دوم ۱۶

تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۱۶

مقدمه ۱۶

آمار توصیفی. ۱۶

ســن. ۱۶

جدول۱-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن. ۱۷

جنسیت.. ۱۷

جدول ۲-۴  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت.. ۱۷

تاهل. ۱۸

جدول ۳-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل. ۱۸

فرزندان. ۱۸

جدول ۴ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان. ۱۸

سطح تحصیلات.. ۱۹

جدول ۵ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات.. ۱۹

شغل اصلی. ۲۰

جدول ۶-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی. ۲۰

مالکیت زمین کشاورزی آبی. ۲۰

جدول ۷-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی. ۲۱

مالکیت زمین کشاورزی دیم. ۲۱

جدول ۸-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم. ۲۲

مالکیت اراضی تحت کشت توتون. ۲۲

جدول ۹-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی. ۲۳

سطح زیر کشت توتون. ۲۳

متوسط سطح زیر کشت توتون در این تحقیق حدود یک هکتار است  که بیشرین میزان سطح زیرکشت توتون ۴ هکتار و کمترین آن ۵/۰ هکتار بوده است. هچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی سطح کشت توتون مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پائین بوده است ضمن اینکه ۹۱ نفر از افراد مورد مطالعه بین ۵/۰ تا ۲ هکتار توتون کشت نموده اند. ۲۳

جدول ۱۰-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون. ۲۴

میزان درآمد از شغل توتون کاری. ۲۴

جدول ۱۱-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری. ۲۵

سابقه فعالیت توتون کاری. ۲۵

جدول ۱۲-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری. ۲۶

تسهیلات حمایتی. ۲۶

جدول ۱۳-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی. ۲۷

نوع استفاده از تسهیلات حمایتی. ۲۷

بررسی ها نشان مید هد که ۵/۳۲ درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده کشت و ۲۳ درصد از مساعده کشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و ۵/۴ درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده      نموده اند. ۲۷

جدول ۱۴-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی. ۲۷

دفعات تماس با مروج. ۲۷

جدول ۱۵-۲ : توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات.. ۲۸

شرکت در کلاس های آموزشی  ـ ترویجی. ۲۸

جدول ۱۶-۲ : توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی. ۲۹

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون. ۲۹

جدول ۱۷-۲ : توزیع فراوانی بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری. ۳۰

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی. ۳۰

جدول ۱۸-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی. ۳۱

فیلم های آموزشی. ۳۱

جدول ۱۹-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از ۳۲

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی. ۳۲

جدول ۲۰-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص تمایل به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید. ۳۳

عضویت در تعاونی ها ۳۳

جدول ۲۱-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها ۳۳

مناسب بودن روش های آموزشی. ۳۴

جدول ۲۲-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص مناسب بودن روش های آموزشی کاشت، داشت و برداشت و عمل آوری توتون. ۳۴

اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران. ۳۴

جدول ۲۳-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران. ۳۵

اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون. ۳۵

جدول ۲۴-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در توسعه کمی و کیفی کشت توتون. ۳۶

اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون. ۳۶

جدول ۲۵-۲ : اولویت بندی عوامل موثر در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون. ۳۷

اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی  توتون کاران. ۳۷

جدول ۲۶-۲ : اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران. ۳۸

آمار تحلیلی. ۳۹

آمار تحلیلی. ۳۹

الف) نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن. ۳۹

جدول ۲۷ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۳۹

سن و میزان نیازهای آموزشی. ۳۹

جدول ۲۸ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۳۹

تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی. ۳۹

جدول ۲۹ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۰

سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی. ۴۰

جدول ۳۰ – ۴ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۰

سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی. ۴۰

جدول ۳۱ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۱

سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی. ۴۱

جدول ۳۲ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۱

درآمد و میزان نیازهای آموزشی. ۴۱

جدول ۳۳ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۲

دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی. ۴۲

جدول ۳۴ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۲

دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی. ۴۲

جدول ۳۵ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۳

دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی. ۴۳

جدول ۳۶ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۳

استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی. ۴۳

جدول ۳۷ – ۲ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد رابطه بین. ۴۴

استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی و میزان نیازهای آموزشی. ۴۴

ب ) نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس.. ۴۴

جدول ۴۰-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۲٫ ۴۵

جدول ۴۱-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۳٫ ۴۶

جدول ۴۲-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۱۱٫ ۴۶

جدول ۴۳-۲ : نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در مورد فرضیه شماره ۱۷٫ ۴۷

د)‌ معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران. ۴۷

جدول ۴۴-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول. ۴۸

جدول۴۵-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم ۴۹

گام سوم  : ۵۰

جدول۴۶-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم ۵۰

گام چهارم : ۵۱

جدول۴۷-۲ : ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم ۵۱

فصل سوم ۵۳

خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات.. ۵۳

خلاصه ۵۳

ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان. ۵۴

۲- نتیجه گیری. ۵۵

نتایج حاصل از یافته های توصیفی. ۵۵

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی. ۵۹

پیشنهادات.. ۶۱

چکیــده ۶۴
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :