پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راهکارهای محیط زیستی

چکیده ۱

مقدمه۲

فصل اول- کلیات۳

١١ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف ۴

١‐١‐١‐بیان مسئله ۴

١‐١‐٢‐فرضیه۴

١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق۵

١‐١‐۴‐اهداف۵

١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلی۵

١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعی۶

١‐١‐۵‐متغیرها ۶

١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق ۶

١۲-تعاریف نظری و عملیاتی۷

١‐۲‐١‐تعاریف نظری۷

١‐۲‐۲‐تعاریف عملیاتی۸

١٣تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف ۸

١‐٣‐١‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان ۸

١‐٣‐١‐١‐تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار٢١     ۸

١‐٣‐١‐۲‐افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار  ٢١ ۹

١‐٣‐١‐٣‐اهمیت موضوع تغذیه و زنان  از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی۱۰

١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران۱۱

١‐٣‐۲‐ ١‐اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور۱۲

١۴فیزیولوژی تغذیه۱۴

١۴١الگوی تغذیه ۱۴

١۴٢جریان تولید و تغذیه۱۴

١‐۴‐٢‐١‐تعریف تغذیه۱۴

١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذی۱۵

١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذیه۱۵

١‐۴‐٢‐۴‐تغذیه متعادل۱۸

١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی ۲۱

١‐۴‐٢‐۶‐کربوهیدراتها ۲۲

١‐۴‐٢‐٧‐پروتئینها۲۲

١‐۴‐٢‐٨‐چربیها  ۲۳

١‐۴‐٢‐۹‐ویتامینها ۲۳

١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدنی۲۴

١۴٣تحقیق و توسعه ۲۵

١‐۴‐٣‐١‐صنایع غذایی ایران ۲۵

١۴۴اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا ……………………………………. ۲۷

١‐۴‐۴‐١‐اثرات زیست محیطی کشاورزی………………………………………………………………. ۲۷

١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی………………………………………………… ۲۸

١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی……………………………………………….. ۲۸

١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی مصرف کننده………………………………………………………… ۲۸

١۵بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی……………………………… ۲۹

١۵١اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه ……………………………………………… ۳۰

١‐۵‐١‐١‐الگوهای فرهنگی غذا………………………………………………………………………. ۳۰

١۵۲اثرات توسعه اقتصادی …………………………………………………….. ۳۳

١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذایی ……………………………………………………………………… ۳۳

١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان …………………………………………………….. ۳۴

١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه ………………………………………………………….. ۳۸

١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی…………………………………………………………… ۳۹

١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد…………………………………………………… ۳۹

١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی ………………………………………………………….. ۴۰

١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف ………………………………………………………………. ۴۴

١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی ………………………………………………………………. ۴۶

١‐۵‐۲‐۹‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند ……………………………………………….. ۴۷

۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر …………………………………………………. ۴۸

١‐۵‐۲‐١١‐وضعیت الگوی مصرف در ایران…………………………………………………………… ۴۸

١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور………………………………………………… ۴۹

١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها …………………………………………………… ۵۱

١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی…………………………………………………………… ۶۰

١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی……………………………………………………. ۶۲

١‐۵‐۲‐١۶‐کیفیت الگوی تولید و مصرف…………………………………………………………….. ۶۳

١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور……………………………………………… ۶۵

١‐۵‐۲‐١۸‐تصویری از تولید موادغذایی در کشور …………………………………………………… ۶۵

١‐۵‐۲‐١۹‐بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران ۶۶

١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها………………………………… ۶۸

١۵٣ اثرات اجتماعی……………………………………………………………. ۷۰

١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا ………………………………………………………………………….. ۷۰

١‐۵‐٣‐۲‐سیاست عصر کمیابی غذا…………………………………………………………………. ۷۲

١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا …………………………………………………………………….. ۷۴

١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی…………………………………………………. ۷۵

١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی…………………………………………………….. ۷۶

١‐۵‐٣‐۶‐تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده………………………. ۷۷

١۶ زنان…………………………………………………………………………… ۷۷

١‐۶‐١‐زنان و توسعه پایدار در دستور کار٢١ ……………………………………………………………. ۷۸

١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف …………………………………………………………… ۷۹

١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف ……………………………………………………………….. ۸۱

١‐۶‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف ………………………………………………….. ۸۲

١‐۶‐١‐۴‐توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف ……………………………………………… ۸۴

١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی  وکمبود آب)…. ۸۴

١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان …………………………….. ۸۵

فصل دوم مواد و روشها………………………………………………………… ۸۸

۲١ویژگی منطقه ۶ تهران ………………………………………………………… ۸۹

۲۲روش تحقیق……………………………………………………………………. ۹۲

۲‐۲‐١‐نوع تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری…………………………………………………………………………………. ۹۳

۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری …………………………………………………………………………………. ۹۳

۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه……………………………………………………………………………….. ۹۳

۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری………………………………………………………………………… ۹۴

۲٣ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۹۴

۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………………….. ۹۴

۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۹۵

فصل سوم- نتایج…………………………………………………………………….. ۹۷

٣١ آمار توصیفی ………………………………………………………………….. ۹۸

٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان………………………………………………………………………………. ۹۹

٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان …………………………………………………………………….. ۱۰۰

٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………….. ۱۰۲

٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان …………………………………………………………………. ۱۰۴

٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان ……………………………………………….. ۱۰۵

٣۲ آمار استنباطی………………………………………………………………… ۱۰۶

٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضیه اول ( بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذایی

 رابطه وجود دارد.) ……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟) ۱۰۷

٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟) ۱۰۹

٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟)         ۱۱۰

٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟) ۱۱۲

٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟)   ۱۱۳

٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضیه دوم ( بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا….) رابطه وجود دارد؟)    ۱۱۵

٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا بین آموزش زنان  و نوع الگوی  مصرف( غذا,آب , انرژی …) ارتباط برقرار است؟)        ۱۱۵

٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا بین آموزش زنان و  کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟) ۱۱۷

٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟  )    ۱۱۸

٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟  ) ۱۲۰

٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم ( بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.) ………….. ۱۲۲

٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟) ۱۲۲

٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و  سلامت کودکان و  خانواده نقش مؤثر دارد؟)   ۱۲۳

٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین نقش  زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟)           ۱۲۵

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………… ۱۳۰

۴‐١‐  بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴‐١‐١‐  مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴‐١‐٢‐بحث و نتیجه گیری پرسشنامه …………………………………………………………………. ۱۳۲

۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه……………………………………. ۱۳۲

۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم  و سوالات پژوهشی مربوطه ………………………………… ۱۳۴

۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه ………………………………… ۱۳۵

۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی ……………………………. ۱۳۶

۴‐۲‐پیشنهادات ………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۴‐۲‐١‐نقش دولت…………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی ……………………………………. ۱۳۷

۴‐۲‐١‐۲‐سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا ………………………………… ۱۳۹

۴‐۲‐۲‐نقش زنان …………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۴‐۲‐۲‐١‐پیشنهادات برای زنان…………………………………………………………………….. ۱۴۰

پیوست …………………………………………………………………………….. ۱۴۲

پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی…………………………… ۱۴۳

منابع ……………………………………………………………………………… ۱۵۱

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

اینترنت …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………… ۱۵۶

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :