پایان نامه – مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد

قدردانی

ب

چکیده

۱

فصل اول: «کلیات تحقیق»

۳

مقدمه

۴

بیان مساله

۷

اهمیت تحقیق

۱۰

اهداف تحقیق

۱۳

فرضیه تحقیق

۱۴

تعاریف عملیاتی

۱۴

 فصل دوم: «پیشینه تحقیق»

۱۵

تاریخچه افسردگی

۱۶

تعریف افسردگی

۱۷

نشانه های افسردگی

۱۸

شخصیت افسردگی

۲۰

محیطهای افسردگی زا

۲۳

علل افسردگی

۲۵

به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است

۲۹

طبقه بندی افسردگی روانی

۳۰

انواع افسردگی

۳۲

انواع نظریه درباره افسردگی

۳۵

آشنایی با داروهای ضد افسردگی

۳۹

درمان افسردگی

۴۲

فصل سوم:«روش اجرای تحقیق»

۴۶

مقدمه

۴۷

روش تحقیق

۴۸

طرح تحقیق

۴۹

جامعه آماری

۵۰

نمونه و روش نمونه گیری

۵۱

ابزار اندازه گیری

۵۲

روش جمع آوری اطلاعات

۵۳

روشهای آماری

۵۳

فصل چهارم:«تجزیه و تحلیل آماری»

۵۴

مقدمه

۵۵

آزمون فرضیه

۵۶

جداول و نمودارها

۵۷

فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتیجه گیری»

۶۰

ارائه یک خلاصه کوتاه از فصل های گذشته

۶۱

بحث در زمینه یافته ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری)

۶۳

نتیجه

پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی

۶۴

        ۶۶

پیشنهادات تحقیق

۶۸

محدودیتهای تحقیق

۶۹

منابع و ماخذ

۷۰

ضمائم

۷۱

 فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول الف مقایسه میانگین انحراف استاندارد و t محاسبه شده

جدول شماره (۱) توزیع فرمانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس شاغل بودن

۵۶

   ۵۷

جدول شماره (۲) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیرشاغل بودن

۵۸

جدول شماره (۳) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس وضعیت شغلی

۵۹

فهرست نموداری

عنوان

صفحه

نمودار شماره (۱): درصد میزان افسردگی شاغلین

۵۷

نمودار شماره (۲): درصد میزان افسردگی غیرشاغلین

۵۸

نمودار شماره (۳): میزان افسردگی شاغلین و غیرشاغلین

۵۹
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :