پایان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
۱-    چکیده رساله  ۹
۲-    پیشگفتار ۱۰
بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶
۱-    مقدمه۱۳-۱۴
۲-    فصل اول    ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ۱۵
 ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ۱۵
۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ۱۶
۳-    فصل دوم۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات ۱۷          
 ۱- موزون مرسل

۲- موزون فنی

 
 ۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
   ۳- ویژگی های نثر موزون مرسل  ۱۸
۴- ویژگی های نثر موزون فنی ۱۸-۱۹
 ۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ۱۹-۲۰
 
۴-    فصل سوم ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات۲۱-۲۲
 ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ۲۳
۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴
 
 
 
 
« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
۱-    چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-    پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶
۱-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳-۱۴
۲-    فصل اول                      ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. ۱۵
                                                 ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. ۱۵
                                          ۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. ۱۶
                                                
۳-    فصل دوم                     ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷          
 

۱- موزون مرسل

۲- موزون فنی

 
                                                 
                                         ۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
                                                      
                                         ۳- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. ۱۸
                                         ۴- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. ۱۸-۱۹
                                         ۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. ۱۹-۲۰
 
 
۴-    فصل سوم                   ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. ۲۱-۲۲
                                        ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….۲۳
                                        ۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴
 
 

۱- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات ………………………………………. ۲۵

۲- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری …………………………………… ۲۵

۳- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری …………………………………….. ۲۶

مقامه چیست ؟ آیا گلستان نوعی مقامه است ؟ ………… ۳۰-۴۹

مقایسه گلستان و مقامات حمیدی

 


۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲- فصل اول           ۱- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. ۳۱
                               ۲- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… ۳۲
                               ۳- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………۳۳-۳۴
 
۳- فصل دوم           ۱- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….۳۵-۳۷
                                ۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………۳۸-۴۰
                                ۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                ۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..۴۱-۴۲
 
۴- فصل سوم          ۱- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………۴۳-۴۴
                                ۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………۴۴-۴۵
                                ۳- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………۴۶-۴۹
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. ۵۳-۷۰
 
 
۲- فصل اول             ۱-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..۵۳-۵۷
                                ۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..۵۸-۶۰
 
 
 
 
۳- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳
۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..۷۳-۷۴
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..۷۴-۷۵
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               ۱- در سیرت پادشاهان …………………….. ۷۶-۸۴ 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              ۲- عشق و جوانی  …………………………..۸۵-۹۱
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵                                                               
                                                                             ۴- سلامت و سلامتی   …………………………۹۶-۹۸
                                                                             ۵- بخشش و بخشندگی  …………………….۹۹-۱۰۱
                                                                             ۶- قناعت  ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
 
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۰۸-۱۱۴
                                                                       ۲- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۵
 
 
 
۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  ۳- تاکید مطلب  …………………………………..۱۱۶-۱۱۷
                                                                       ۴- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۸
 
 
 
۴- بررسی احادیث گلستان                               ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۱۹-۱۲۰
                                                                       ۲- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
۵- بررسی احادیث بهارستان                           ۳- تاکید مطلب  ……………………………………………۱۲۱
                                                                     ۴- بار معنایی  ـــــ
 
 
۶- بررسی اشعار عربی گلستان                       ۱- تاکید مطلب  ……………………………………..۱۲۲-۱۲۹
                                                                 ۲- بار معنایی  ـــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱
 
 
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان                    ۱- تاکید مطلب  …………………………………….. ۱۳۲-۱۳۴
                                                                 ۲- بار معنایی  ــــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۷
 
 
 
 
 
 
 
۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲- فصل اول           ۱- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. ۳۱
                               ۲- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… ۳۲
                               ۳- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………۳۳-۳۴
 
۳- فصل دوم           ۱- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….۳۵-۳۷
                                ۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………۳۸-۴۰
                                ۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                ۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..۴۱-۴۲
 
۴- فصل سوم          ۱- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………۴۳-۴۴
                                ۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………۴۴-۴۵
                                ۳- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………۴۶-۴۹
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. ۵۳-۷۰
 
 
۲- فصل اول             ۱-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..۵۳-۵۷
                                ۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..۵۸-۶۰
 
 
 
 
۳- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳
۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..۷۳-۷۴
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..۷۴-۷۵
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               ۱- در سیرت پادشاهان …………………….. ۷۶-۸۴ 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              ۲- عشق و جوانی  …………………………..۸۵-۹۱
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵                                                               
                                                                             ۴- سلامت و سلامتی   …………………………۹۶-۹۸
                                                                             ۵- بخشش و بخشندگی  …………………….۹۹-۱۰۱
                                                                             ۶- قناعت  ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
 
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۰۸-۱۱۴
                                                                       ۲- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۵
 
 
 
۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  ۳- تاکید مطلب  …………………………………..۱۱۶-۱۱۷
                                                                       ۴- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۸
 
 
 
۴- بررسی احادیث گلستان                               ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۱۹-۱۲۰
                                                                       ۲- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
۵- بررسی احادیث بهارستان                           ۳- تاکید مطلب  ……………………………………………۱۲۱
                                                                     ۴- بار معنایی  ـــــ
 
 
۶- بررسی اشعار عربی گلستان                       ۱- تاکید مطلب  ……………………………………..۱۲۲-۱۲۹
                                                                 ۲- بار معنایی  ـــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱
 
 
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان                    ۱- تاکید مطلب  …………………………………….. ۱۳۲-۱۳۴
                                                                 ۲- بار معنایی  ــــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۷توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :