پایان نامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

پایان نامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱-    مقدمه. ۲

۱-۲-    بیان مسئله. ۲

۱-۳-    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۴

۱-۴-    اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱-    اهداف اصلی.. ۶

۱-۴-۲-    اهداف فرعی.. ۶

۱-۵-    سؤالات پژوهش… ۶

۱-۵-۱-    مسئله اصلی پژوهش… ۶

۱-۵-۲-    سؤالات فرعی پژوهش… ۶

۱-۶-    فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱-۶-۱-    فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲-    فرضیه‌های فرعی.. ۷

۱-۷-    متغیرهای پژوهش… ۸

۱-۷-۱-    متغیر مستقل.. ۸

۱-۷-۲-    متغیر وابسته. ۸

۱-۸-    روش‌شناسی تحقیق.. ۸

۱-۸-۱-    روش تحقیق.. ۸

۱-۸-۲-    منابع گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۸

۱-۹-    قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۱۰-  محدودیت‌های تحقیق.. ۹

۱-۱۱-  شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۹

۱-۱۱-۱-  تعاریف نظری.. ۹

۱-۱۱-۱-۱-   توانمندسازی کارکنان. ۹

۱-۱۱-۱-۲-   اعتماد. ۹

۱-۱۱-۱-۳-   ارتباطات… ۹

۱-۱۱-۱-۴-   دانش… ۱۰

۱-۱۱-۱-۵-   پاداش‌ها ۱۰

۱-۱۱-۱-۶-   انگیزه ۱۰

۱-۱۱-۲-  تعاریف عملیاتی.. ۱۰

۱-۱۱-۲-۱-   توانمندسازی کارکنان. ۱۰

۱-۱۱-۲-۲-   دانش… ۱۱

۱-۱۱-۲-۳-   ارتباطات… ۱۱

۱-۱۱-۲-۴-   اعتماد. ۱۱

۱-۱۱-۲-۵-   پاداش… ۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-    مقدمه. ۱۳

۲-۲-    تعریف توانمندسازی.. ۱۴

۲-۳-    اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان‌ها ۱۶

۲-۴-    ساختار سازمانی.. ۱۷

۲-۴-۱-    پیچیدگی.. ۱۸

۲-۴-۲-    رسمیت… ۱۸

۲-۴-۳-    تمرکز. ۱۸

۲-۵-    جامعه‌شناسی کلاسیک و سازمان‌ها ۱۹

۲-۵-۱-    ماکس وبر و عقلانیت در سازمان‌ها ۱۹

۲-۵-۲-    هربرت سایمون و رویکرد تصمیم. ۲۰

۲-۵-۳-    مسائل کارکردی سازمان‌ها از دیدگاه تالکوت پارسونز. ۲۲

۲-۵-۴-    ریچارد امرسون و نظریه تبادل. ۲۲

۲-۶-    رویکردهای توانمندسازی نیروی انسانی.. ۲۳

۲-۶-۱-    رویکرد مکانیکی.. ۲۳

۲-۶-۲-    تعاریف توانمندسازی بر اساس رویکرد مکانیکی.. ۲۳

۲-۶-۳-    رویکرد ارگانیکی.. ۲۴

۲-۷-    ارکان توانمندسازی.. ۲۵

۲-۷-۱-    مشارکت همگانی در اطلاعات… ۲۶

۲-۷-۲-    تفویض خودمختاری با تعیین حدومرز آن. ۲۷

۲-۷-۳-    جابه‌جایی گروه‌ها با سلسله‌مراتب… ۲۷

۲-۸-    ابعاد توانمندسازی از دید اسپریتزر. ۲۸

۲-۸-۱-    مؤثر بودن. ۲۸

۲-۸-۲-    شایستگی.. ۲۹

۲-۸-۳-    معناداری.. ۲۹

۲-۸-۴-    حق انتخاب… ۲۹

۲-۸-۵-    کلیدهای تواناسازی از دیدگاه کنت بلانچارد و همکارانش… ۲۹

۲-۸-۶-    اجزای توانمندسازی.. ۳۲

۲-۸-۶-۱-     یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۳۲

۲-۸-۶-۲-     مشارکت… ۳۳

۲-۸-۶-۳-     اجازه خطا کردن. ۳۳

۲-۸-۶-۴-     احترام. ۳۴

۲-۸-۶-۵-     شیوه مدیریت (سبک رهبری) ۳۴

۲-۸-۶-۶-     بازخورد. ۳۴

۲-۹-    ارتباط ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان. ۳۵

۲-۱۰-  عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. ۳۶

۲-۱۰-۱-  توان ذهنی.. ۳۶

۲-۱۰-۲-  توان جسمی.. ۳۷

۲-۱۰-۳-  دانش    ۳۸

۲-۱۰-۴-  مهارت   ۴۰

۲-۱۰-۵-  انگیزه ۴۱

۲-۱۱-  عوامل مؤثر در فرایند توانمندسازی کارکنان. ۴۴

۲-۱۲-  توانمندسازی روان‌شناختی.. ۴۵

۲-۱۲-۱-  شایستگی.. ۴۵

۲-۱۲-۲-  خودمختاری.. ۴۶

۲-۱۲-۳-  مؤثر بودن. ۴۶

۲-۱۲-۴-  معنی‌دار بودن شغل.. ۴۶

۲-۱۲-۵-  اعتماد. ۴۷

۲-۱۳-  دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان. ۴۷

۲-۱۴-  موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.. ۴۸

۲-۱۵-  فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها ۴۹

۲-۱۶-  پیشینه پژوهش… ۵۰

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱-    مقدمه. ۵۷

۳-۲-    روش تحقیق.. ۵۷

۳-۲-۱-    تحقیق بنیادی.. ۵۷

۳-۲-۲-    تحقیق کاربردی.. ۵۷

۳-۲-۳-    تحقیق توصیفی.. ۵۸

۳-۲-۴-    تحقیق پیمایشی.. ۵۸

۳-۳-    روش تحقیق در این مطالعه. ۵۸

۳-۴-    جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۵۸

۳-۴-۱-    جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴-۲-    روش نمونه‌گیری.. ۵۹

۳-۵-    متغیرهای پژوهش… ۵۹

۳-۵-۱-    متغیر مستقل.. ۵۹

۳-۵-۱-۱-     دانش… ۵۹

۳-۵-۱-۱-۱-  تعریف عملیاتی دانش… ۵۹

۳-۵-۱-۲-     ارتباطات… ۶۰

۳-۵-۱-۲-۱-  تعریف عملیاتی ارتباطات… ۶۰

۳-۵-۱-۳-     اعتماد. ۶۰

۳-۵-۱-۳-۱-  تعریف عملیاتی اعتماد. ۶۰

۳-۵-۱-۴-     پاداش… ۶۱

۳-۵-۱-۴-۱-  تعریف عملیاتی پاداش… ۶۱

۳-۵-۲-    متغیر وابسته. ۶۱

۳-۵-۲-۱-     شایستگی ادراکی.. ۶۱

۳-۵-۲-۲-     کنترل ادراکی.. ۶۱

۳-۵-۲-۳-     درونی سازی هدف… ۶۲

۳-۵-۲-۴-     تعریف عملیاتی توانمندسازی.. ۶۲

۳-۶-    روش گردآوری داده‌ها ۶۲

۳-۶-۱-    روش کتابخانه‌ای.. ۶۳

۳-۶-۲-    روش میدانی.. ۶۳

۳-۷-    روش تنظیم پرسشنامه. ۶۳

۳-۸-    روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۴

۳-۸-۱-    پایایی.. ۶۴

۳-۸-۲-    روایی.. ۶۴

۳-۹-    روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۵

۳-۹-۱-    روش تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش… ۶۵

۳-۹-۲-    روش تحلیل استنباطی داده‌های پژوهش… ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-    مقدمه. ۶۷

۴-۲-    تحلیل توصیفی داده‌ها ۶۷

۴-۲-۱-    وضعیت جنسی پاسخ‌گویان. ۶۷

۴-۲-۲-    وضعیت سنی پاسخ‌گویان. ۶۸

۴-۲-۳-    وضعیت تحصیل پاسخگویان. ۶۸

۴-۲-۴-    وضعیت سابقه کار پاسخگویان. ۶۹

۴-۲-۵-    وضعیت متغیرهای مستقل و وابسته. ۷۱

۴-۲-۶-    وضعیت پاسخ سؤالات متغیرهای مستقل و وابسته. ۷۱

۴-۳-    تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۷۳

۴-۳-۱-    فرضیه اصلی اول. ۷۳

۴-۳-۱-۱-     فرضیه فرعی اول. ۷۴

۴-۳-۱-۲-     فرضیه فرعی دوم. ۷۵

۴-۳-۱-۳-     فرضیه فرعی سوم. ۷۵

۴-۳-۱-۴-     فرضیه فرعی چهارم. ۷۶

۴-۳-۱-۵-     فرضیه فرعی پنجم. ۷۶

۴-۳-۱-۶-     فرضیه فرعی ششم. ۷۷

۴-۳-۱-۷-     فرضیه فرعی هفتم. ۷۷

۴-۳-۲-    فرضیه اصلی دوم. ۷۸

۴-۳-۲-۱-     فرضیه فرعی اول. ۷۹

۴-۳-۲-۲-     فرضیه فرعی دوم. ۸۰

۴-۳-۲-۳-     فرضیه فرعی سوم. ۸۱

۴-۳-۳-    فرضیه اصلی سوم. ۸۲

۴-۳-۳-۱-     فرضیه فرعی اول. ۸۳

۴-۳-۳-۲-     فرضیه فرعی دوم. ۸۴

۴-۳-۳-۳-     فرضیه فرعی سوم. ۸۵

۴-۳-۴-    فرضیه اصلی چهارم. ۸۷

۴-۳-۴-۱-     فرضیه فرعی اول. ۸۸

۴-۳-۴-۲-     فرضیه فرعی دوم. ۸۹

۴-۳-۴-۳-     فرضیه فرعی سوم. ۹۰

۴-۳-۵-    فرضیه اصلی پنجم. ۹۱

۴-۳-۵-۱-     فرضیه فرعی اول. ۹۲

۴-۳-۵-۲-     فرضیه فرعی دوم. ۹۳

۴-۳-۵-۳-     فرضیه فرعی سوم. ۹۵

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-    مقدمه. ۹۸

۵-۲-    یافته‌های پژوهش… ۹۸

۵-۲-۱-    نتایج توصیفی.. ۹۸

۵-۲-۲-    نتایج استنباطی.. ۹۹

۵-۳-    بحث در نتایج.. ۱۰۴

۵-۴-    محدودیت‌های پژوهش… ۱۰۶

۵-۵-    پیشنهادات پژوهش… ۱۰۶

منـابـع و مـآخذ. ۱۰۸

منابع فارسی.. ۱۰۸

منابع لاتین  ۱۱۰

، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت