پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم

مقدمه۱

فصل اول :

۱-۱ باونسان وان گوگ آشنا شوید۵

۱-۲ سیب زمینی خورها۸

۱-۳ رنگ خاکی و سفیدهای رنگی (در کارون گوگ۹

۱-۴ لذت‌های ساده۱۱

۱-۵ نقاشی با نقطه و تک خط۱۲

۱-۶ نقاشی با شیوه مدرن۱۳

۱-۷ تک چهره باباتانگی۱۵

۱-۸ سرگرمی ون گوگ۱۶

فصل دوم :

۲-۱ گل های آفتاب گردان۱۸

۲-۲ گل های طبیعی۱۹

۲-۳ نقاشی نور بر نور۲۰

۲-۴ پویایی و تحرک۲۰

۲-۵ تراس کافه (فضای فانوس۲۳

 

فصل سوم :

۳-۱ شب رنگی………………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲ فصل درو لاکرو………………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۳ کاری آبی رنگ………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۴ اتاق خواب……………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۵ رنگ پرقدرت ون گوگ…………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۶ صندلیهای خالی………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۷ زن آدلی………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۸ اغراق در اشکال…………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۹ شعله های سبز………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۱۰ پیچ و تاب در همه جا…………………………………………………………………………. ۳۹

فصل چهارم :

۴-۱ شب پرستاره………………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۲ آثار مهم ون گوگ……………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۳ نخستین قدم ها به دنبال میله……………………………………………………………………. ۴۹

۴-۴ افزودن رنگ…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۵ نخستین قدمها……………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۶ کلاغ ها پرفرار گندم زارها………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۷ آخرین منزل………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۸ موزه مجسمه ون گوگ…………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۹ کارهای تقلبی از تابلوهای طبیعت ون گوگ…………………………………………………….. ۵۶

فصل پنجم :

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۶۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………. ۶۶

گزارش کار عملی …………………………………………………………………………………….. ۶۷

تصاویر کار عملی
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :