پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت دیه

پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت دیه

۱ فصل اول: مقدمه. ۱

۱-۱  بیان مساله بررسی ماهیت دیه. ۱

۱-۲  اهمیت بررسی ماهیت دیه. ۲

۱-۳  سوالات تحقیق.. ۲

۱-۴  فرضیات تحقیق.. ۳

۱-۵  اهداف تحقیق.. ۳

۱-۶  ساختار تحقیق.. ۴

۲      فصل دوم: ماهیت حقوقی دیه از دید فقها و حقوقدانان. ۵

۲-۱  تعریف دیه. ۵

۲-۲  سابقه تاریخی بحث… ۵

۲-۳  مروری بر تعاریف دیه. ۷

۲-۴  ماهیت حقوقی دیات از منظر حقوق‌دانان. ۱۵

۳      فصل سوم: تبیین دوگانگی ماهیت دیه. ۲۳

۳-۱  مقدمه. ۲۳

۳-۲  دیه، نوعی مجازات. ۲۳

۳-۲-۱   مستندات شرعی.. ۲۴

۳-۲-۲   مستندات قانونی.. ۲۶

۳-۳  دیه، طریق جبران خسارت… ۲۸

۳-۴  دیه، دارای ماهیتی دوگانه. ۳۱

۳-۵  نظرات فقها و حقوق‌دانان پیرامون ماهیت حقوقی دیه. ۳۴

۳-۵-۱   نظریه کیفری بودن ماهیت دیه. ۳۴

۳-۵-۲   نتیجه فرض کیفری بودن ماهیت دیه نسبت به ضمان عاقله. ۳۶

۳-۵-۳   نظریه مدنی بودن ماهیت دیه. ۳۶

۳-۵-۴   نتیجه فرض مدنی بودن ماهیت دیه نسبت به ضمان عاقله. ۳۹

۳-۵-۵   نظریه مدنی و کیفری بودن ماهیت دیه. ۳۹

۳-۶  نظر قانونگذار ایرانی و رویه قضایی در خصوص ماهیت دیه. ۴۱

۳-۷  دلایل مجازات بودن دیه. ۴۳

۳-۸  دلایل خسارت بودن دیه. ۴۴

۳-۹  قاعده لاضرر. ۴۸

۳-۱۰ قاعده تسبیب… ۴۹

۴فصل چهارم: نتیجه‌گیری.. ۵۲

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت