پایان نامه تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی در شهر اصفهان

پایان نامه تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی در شهر اصفهان

فهرست مطالب

فصـل اول: طرح تحقیق

۱-۱-   مقدمه  ۲

۱-۲- بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳

۱-۲-۱-  تعریف موضوع تحقیق. ۳

۱-۲-۲-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق. ۵

۱-۳-۱-  هدف اصلی.. ۵

۱-۳-۲-  اهداف فرعی.. ۵

۱-۳-۳-  اهداف کاربردی.. ۵

۱-۴- سؤالات تحقیق. ۶

۱-۴-۱-  سؤال اصلی (اهم تحقیق) ۶

۱-۴-۲-  سؤالات فرعی (اخص تحقیق) ۶

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق. ۶

۱-۶- ابزار مورداستفاده تحقیق. ۷

۱-۷- شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۸

۱-۷-۱-  عوامل مؤثر بر رفتار خرید. ۸

۱-۷-۲-  رفتار خرید (رفتار مصرف‌کننده)‌ consumer behavior 8

۱-۷-۲-۱-   عوامل روانی.. ۸

۱-۷-۲-۲-   عوامل اجتماعی ـ فرهنگی.. ۹

۱-۷-۳-  خریداران (retailers) 10

۱-۸- محدودیت‌های تحقیق. ۱۰

۱-۹- قلمرو تحقیق. ۱۰

۱-۱۰- روش تحقیق. ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱-   مقدمه  ۱۲

۲-۲- بخش اول: مباحث نظری.. ۱۲

۲-۲-۱-  مفهوم بازاریابی.. ۱۲

۲-۲-۲-  آمیخته بازاریابی.. ۱۳

۲-۲-۳-  چهارچوب نظری تحقیق. ۱۴

۲-۲-۳-۱-   مفهوم رفتار مصرف‌کننده ۱۴

۲-۲-۳-۲-   رفتار خرید فروشندگان. ۱۶

۲-۲-۳-۲-۱- بازار واسطه‌ها ۱۶

۲-۲-۳-۳-   الگویی برای رفتار خریدار تجاری.. ۱۷

۲-۲-۳-۴-   مشارکت در فرآیند خرید تجاری.. ۱۸

۲-۲-۳-۵- رفتار خریداران فروشنده ۱۸

۲-۲-۳-۶- در فرآیند خرید چه کسانی دخالت دارند؟. ۱۸

۲-۲-۳-۷- خریداران فروشنده چگونه تصمیم به خرید را اتخاذ می‌کنند؟. ۱۹

۲-۲-۳-۸-   عواملی که بر خریدهای تجاری اثر می‌گذارند: ۱۹

۲-۲-۳-۹-   نقش فروش فرآورده‌های گوشتی در سیستم توزیع. ۲۰

۲-۲-۳-۱۰- ویژگی‌های فروش فرآورده‌های گوشتی.. ۲۰

۲-۲-۳-۱۱- انواع روش‌های فروش فرآورده‌های گوشتی.. ۲۱

۲-۲-۳-۱۱-۱- فروش فرآورده‌های گوشتی در کشورهای توسعه‌نیافته. ۲۱

۲-۲-۳-۱۱-۲- فروش فرآورده‌های گوشتی در کشورهای درحال‌توسعه. ۲۱

۲-۲-۳-۱۱-۳- فروش فرآورده‌های گوشتی در کشورهای ثروتمند. ۲۲

۲-۲-۳-۱۲- ارتباط متغیرهای تحقیق. ۲۲

۲-۲-۴-  مروری بر مفاهیم مطرح در فرضیات تحقیق. ۲۳

۲-۲-۴-۱-   بسته‌بندی.. ۲۴

۲-۲-۴-۱-۱- وظایف بسته‌بندی.. ۲۵

۲-۲-۴-۱-۱-۱- حفاظت در برابر ضربات، صدمات.. ۲۶

۲-۲-۴-۱-۱-۲- سهولت در حمل‌ونقل و جابجایی.. ۲۶

۲-۲-۴-۱-۱-۳- اطلاع‌رسانی.. ۲۶

۲-۲-۴-۱-۱-۴- کارایی بسته. ۲۶

۲-۲-۴-۱-۱-۵- ترغیب مصرف‌کننده به خرید. ۲۷

۲-۲-۴-۱-۲- خصوصیات یک بسته‌بندی.. ۲۷

۲-۲-۴-۲-   کیفیت… ۲۷

۲-۲-۴-۳-   تبلیغات.. ۲۹

۲-۲-۴-۳-۱- شعار تبلیغاتی.. ۳۱

۲-۲-۴-۳-۲- موسیقی   ۳۲

۲-۲-۴-۳-۳-   رنگ     ۳۳

۲-۲-۴-۳-۴- مزایای تبلیغ برای جامعه. ۳۴

۲-۲-۴-۳-۵- اصول تبلیغات موفق. ۳۵

۲-۲-۴-۴-   توزیع. ۳۶

۲-۲-۴-۴-۱- کانال‌های توزیع. ۳۷

۲-۲-۴-۴-۲- سازمان توزیع. ۳۸

۲-۲-۴-۴-۳- توزیع فیزیکی.. ۳۹

۲-۲-۴-۴-۴- استفاده استراتژیک از توزیع فیزیکی.. ۴۰

۲-۲-۴-۵-   پیشبرد فروش… ۴۱

۲-۲-۴-۵-۱- ابزارهای افزایش مصرف… ۴۲

۲-۲-۴-۵-۲- ابزارهای افزایش دادوستد. ۴۳

۲-۲-۴-۵-۳- تهیه برنامه در مورد پیشبرد فروش… ۴۳

۲-۲-۴-۵-۴- تعیین اهداف پیشبرد فروش… ۴۴

۲-۲-۴-۵-۵- انتخاب ابزار پیشبرد فروش… ۴۴

۲-۲-۴-۵-۶- ایجاد برنامه پیشبرد فروش… ۴۴

۲-۲-۴-۵-۷- اجرا و ارزیابی نتایج.. ۴۴

۲-۲-۴-۶-   مارک تجاری.. ۴۴

۲-۲-۴-۶-۱- انتخاب مارک تجاری.. ۴۶

۲-۲-۴-۶-۲- استراتژی مارک گذاری.. ۴۶

۲-۲-۴-۷-   محصول جدید. ۴۷

۲-۳- بخش دوم: نقش مصرف فرآورده‌های گوشتی در سلامت انسان. ۴۸

۲-۳-۱-  میزان مصرف فرآورده‌های گوشتی در ایران و اهمیت آن. ۴۸

۲-۳-۲-  جایگزینی مواد غذایی پروتئینی.. ۴۸

۲-۳-۳-  کمبود کلسیم و کوتاهی قد نسل آینده ۴۹

۲-۳-۴-  جذب کلسیم از طریق محصولات گوشتی.. ۵۰

۲-۴- بخش سوم: تحقیقات انجام‌شده ۵۰

۲-۴-۱-  تحقیقات انجام‌شده در ایران. ۵۱

۲-۴-۲-  تحقیقات انجام‌شده در سایر کشورها ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق. ۵۷

۳-۲- متغیرهای تحقیق. ۵۷

۳-۲-۱-  متغیر وابسته. ۵۷

۳-۲-۲-  متغیر مستقل.. ۵۷

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۵۹

۳-۴- روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها (اطلاعات) ۵۹

۳-۵- قلمرو تحقیق. ۶۰

۳-۵-۱-  قلمرو مکان تحقیق (جامعه آماری) ۶۰

۳-۵-۲-  قلمرو زمان تحقیق. ۶۰

۳-۵-۳-  قلمرو موضوع تحقیق. ۶۰

۳-۶- محدودیت‌های تحقیق. ۶۰

۳-۷- روایی و اعتبار پرسش‌نامه. ۶۱

۳-۷-۱-  روایی   ۶۱

۳-۷-۲-  پایائی   ۶۱

۳-۸- روش تحلیل داده‌ها ۶۱

۳-۹- آزمون میانگین‌ها ۶۲

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

۴-۱- جمع‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها ۶۴

۴-۲- تجزیه تحلیل توصیفی داده‌ها ۶۴

۴-۳- مرحله اول: تحلیل نظرات افراد نمونه آماری در خصوص سؤالات.. ۶۶

۴-۴- مرحله دوم: آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق. ۶۸

۴-۴-۱-  فرضیه اول تحقیق. ۶۸

۴-۴-۲-  فرضیه دوم تحقیق. ۶۹

۴-۴-۳-  فرضیه سوم تحقیق. ۷۰

۴-۴-۴-  فرضیه چهارم تحقیق. ۷۱

۴-۴-۵-  فرضیه پنجم تحقیق. ۷۲

۴-۴-۶-  فرضیه ششم تحقیق. ۷۳

۴-۴-۷-  فرضیه هفتم تحقیق. ۷۴

۴-۴-۸-  فرضیه هشتم تحقیق. ۷۵

۴-۴-۹-  فرضیه نهم تحقیق. ۷۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری.. ۷۹

۵-۲- پیشنهادات   ۸۴

۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. ۸۶

منابع و مآخذ. ۸۷

منابع فارسی.. ۸۷

منابع انگلیسی.. ۸۹

منابع سایت‌ها ۸۹

پـــیـــوســــت‌هـــــا ۹۰

پیوست (پرسشنامه، جدول، نمودار) ۹۰

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت