پایان نامه تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار

پایان نامه رشته روان شناسی تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱-      مقدمه. ۲

۱-۲-      بیان مسئله. ۳

۱-۳-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۵

۱-۴-      اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱-    اهداف اصلی.. ۶

۱-۴-۲-    اهداف فرعی.. ۶

۱-۵-      فرضیه‌های تحقیق.. ۶

۱-۵-۱-    فرضیه اصلی.. ۶

۱-۵-۲-    فرضیه‌های فرعی.. ۷

۱-۶-      متغیرهای پژوهش… ۷

۱-۷-      روش‌شناسی تحقیق.. ۷

۱-۷-۱-    روش تحقیق.. ۷

۱-۷-۲-    منابع گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۸

۱-۸-      شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۸

۱-۸-۱-    تعاریف نظری.. ۸

۱-۸-۱-۱-       درمان شناختی – رفتاری.. ۸

۱-۸-۱-۲-       اختلال وسواس – اجبار. ۹

۱-۸-۱-۲-۱-  وسواس… ۹

۱-۸-۱-۲-۲-  اجبار. ۹

۱-۸-۱-۳-       روش مواجهه و جلوگیری.. ۹

۱-۸-۲-    تعاریف نظری.. ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۱۲

۱-۲- اختلال وسواس اجباری.. ۱۴

۱-۲-۱- وسواس فکری.. ۱۵

۱-۲-۲- وسواس عملی.. ۱۷

۱-۲-۳- شیوع بیماری.. ۱۹

۱-۲-۴- سن شروع اختلال وسواس فکری- عملی.. ۱۹

۱-۲-۵- تشخیص اختلال وسواس فکری-عملی.. ۲۰

۱-۲-۶- علل بیماری.. ۲۳

۱-۲-۶-۱- مدل ژنتیکی.. ۲۴

۱-۲-۷- سایر بیماری‌های مرتبط با اختلال وسواس اجباری.. ۲۴

۱-۳- معرفی اختلال وسواس اجباری در جامعه. ۲۵

۱-۳-۸- معرفی وسواس‌های اجباری.. ۲۵

۱-۳-۹- وسواس‌های فکری و زمینه اجتماعی.. ۲۷

۱-۳-۱۰- اضطراب، افسردگی و وسواس‌ها: ۲۷

۱-۳-۱۱- آسیب‌پذیری در برابر اختلال وسواس اجباری.. ۲۸

۱-۳-۱۲- نظریه‌های اختلال وسواسی فکری – عملی.. ۳۰

۱-۳-۱۲-۲- نظریه روانکاوی درباره‌ی اختلال وسواس فکری-عملی.. ۳۲

۱-۳-۱۲-۳- نظریه یادگیری و مدل‌های شرطی‌سازی.. ۳۳

۱-۳-۱۳- نشانه‌های اصلی اختلال وسواس اجباری.. ۳۳

۱-۳-۱۴- نشانه‌های همراه اختلال وسواس اجباری.. ۳۷

۱-۴- علت ایجاد اختلال وسواس اجباری.. ۳۸

۱-۴-۱۵- علت اختلال وسواس فکری و عملی.. ۳۸

۱-۵- درمان اختلال وسواس اجباری.. ۴۲

۱-۵-۱۶- درمان روان‌کاوی.. ۴۳

۱-۵-۱۷- رفتاردرمانی.. ۴۵

۱-۵-۱۸- دارودرمانی.. ۴۷

۱-۵-۱۸-۴- یکی از راه‌های درمان دارویی.. ۵۰

۱-۵-۱۹- خوددرمانی در درمان اختلال وسواس اجباری.. ۵۰

۱-۵-۱۹-۵- متن درمانی.. ۵۲

۱-۵-۱۹-۶- برنامه درمانی کنترل شونده با رایانه. ۵۳

۱-۶- وسواس و توصیه‌های درمانی آن از دیدگاه اسلام. ۵۴

۱-۷- پیشنهادهایی برای جلوگیری از وسواس اجباری.. ۵۵

۱-۸- پیشینه پژوهش… ۵۸

۱-۸-۲۰- بـررسی نقـص بـازداری و بـازشـناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عـمـلـی  ۵۸

۱-۸-۲۱- بررسی رابطه بین محتوای اغتشاش فکر – عمل با خوشه‌های علائم اختلال وسواس فکری- عملی در بیماران وسواسی  ۵۸

۱-۸-۲۲- تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی بر میزان نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار ۵۹

۱-۸-۲۳- کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش تعهد  ۶۰

۱-۸-۲۴- اثربخشی درمان شناختی – رفتاری وسواس مادران بر اختلالات رفتاری کودکان آن‌ها ۶۱

۱-۸-۲۵- تأثیر آموزش و روش ذهن آگاهی را بر میزان علائم اختلال وسـواس – اجبار در زنان شهر اصفهان  ۶۲

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱-      مقدمه. ۶۵

۳-۲-      روش پژوهش… ۶۵

۳-۳-      روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۶۶

۳-۳-۱-    پرسشنامه. ۶۶

۳-۳-۲-    کتابخانه. ۶۷

۳-۳-۳-    مصاحبه. ۶۷

۳-۴-      جامعه آماری و نمونه آماری.. ۶۷

۳-۴-۱-    جامعه آماری.. ۶۸

۳-۴-۲-    نمونه آماری.. ۶۸

۳-۵-      متغیرهای پژوهش… ۶۹

۳-۵-۱-    متغیر مستقل.. ۶۹

۳-۵-۲-    متغیر وابسته. ۶۹

۳-۶-      روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۰

۳-۶-۱-    پایایی.. ۷۰

۳-۶-۲-    روایی.. ۷۰

۳-۷-      روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۰

۳-۷-۱-    روش تحلیلی توصیفی داده‌های پژوهش… ۷۱

۳-۷-۲-    روش تحلیل استنباطی داده‌های پژوهش… ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-      مقدمه. ۷۳

۴-۲-      تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ۷۳

۴-۳-      تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۷۶

۴-۳-۱-    فرضیه اول. ۷۶

۴-۳-۲-    فرضیه دوم. ۷۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-      مقدمه. ۸۰

۵-۲-      نتیجه‌گیری.. ۸۰

۵-۳-      پیشنهادات… ۸۲

منـابع و مـآخـذ. ۸۴

منابع فارسی.. ۸۴

منابع لاتین  ۸۵

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت