پایان نامه تأثیر اشتغال زنان بر رضایت مردان از زندگی مشترک

پایان نامه تأثیر اشتغال زنان بر رضایت مردان از زندگی مشترک

فهرست مطالبرضایت مردان
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-    مقدمه    ۲
۱-۲-    بیان مسئله    ۳
۱-۳-    ضرورت و اهمیت تحقیق    ۴
۱-۴-    اهداف پژوهش    ۶
۱-۵-    فرضیات    ۶
۱-۶-    روش تحقیق    ۷
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱-    مقدمه    ۹
۲-۲-    ازدواج    ۱۱
۲-۳-    رضایت زناشویی    ۱۲
۲-۴-    شغل و اشتغال    ۱۴
۲-۵- آثار و نتایج اشتغال زن    ۱۵
۲-۶- اثرات اشتغال زن بر شوهر    ۱۶
۲-۷- زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی    ۱۷
۲-۸-    مروری بر پژوهش‌های انجام شده    ۱۹
۲-۸-۱-    پیشینه پژوهش‌های داخلی    ۱۹
۲-۸-۲-    پیشینه پژوهش‌های خارجی    ۲۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-    مقدمه    ۲۶
۳-۲-    روش تحقیق    ۲۶
۳-۳-    جامعه و نمونه آماری پژوهش    ۲۶
۳-۳-۱-    جامعه آماری    ۲۶
۳-۳-۲-    روش نمونه گیری    ۲۷
۳-۴-    روش و ابزار جمع آوری داده ها    ۲۷
۳-۵-    روایی و اعتبار پرسشنامه    ۲۷
۳-۵-۱-    روایی پرسشنامه    ۲۸
۳-۶-    پایایی پرسشنامه    ۲۸
۳-۷-    روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها    ۲۹
۳-۷-۱-    روش تحلیل توصیفی داده ای پژوهش    ۲۹
۳-۷-۲-    روش تحلیل استنباطی داده های پژوهش    ۲۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-    مقدمه    ۳۱
۴-۲-    تحلیل توصیفی داده ها    ۳۱
۴-۲-۱-    وضعیت تاهل پاسخگویان    ۳۱
۴-۲-۲-    وضعیت تحصیلات همسر (زن)    ۳۲
۴-۲-۳-    وضعیت تحصیلات مردان    ۳۴
۴-۲-۴-    وضعیت سنی زنان    ۳۵
۴-۲-۵-    وضعیت سنی مردان    ۳۵
۴-۲-۶-    وضعیت شغلی مردان    ۳۷
۴-۲-۷-    وضعیت شغلی زنان (همسران)    ۳۷
۴-۲-۸-    تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش    ۴۰
۴-۳-    تحلیل استنباطی داده ها    ۴۰
۴-۳-۱-    نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف    ۴۰
۴-۳-۲-    فرضیه اول    ۴۲
۴-۳-۳-    فرضیه دوم    ۴۳
۴-۳-۴-    فرضیه سوم    ۴۳
۴-۳-۵-    فرضیه چهارم    ۴۴
۴-۳-۶-    فرضیه پنجم    ۴۵
۴-۳-۷-    فرضیه ششم    ۴۶
۴-۳-۸-    فرضیه هفتم    ۴۷
۴-۳-۹-    فرضیه هشتم    ۴۸
۴-۳-۱۰-    فرضیه نهم    ۴۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-    مقدمه    ۵۱
۵-۲-    یافته‌های پژوهش    ۵۲
۵-۲-۱-    نتایج توصیفی    ۵۲
۵-۲-۲-    نتایج استنباطی    ۵۲
۵-۳-    محدودیت های پژوهش    ۵۵
۵-۴-    پیشنهادات پژوهش    ۵۵
منابع و مآخذ    ۵۶
منابع فارسی    ۵۶
منابع سایت‌ها    ۵۹
ضـمیـمه    ۶۰

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت