پایان نامه بهره وری

فصل اول : ۴

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۴

بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. ۵

تاریخچه بهره وری. ۵

تعریف لغوی بهره‌وری: ۸

تعریف کاربردی بهره وری. ۱۰

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. ۱۳

بهره وری از دیدگاه سیستمی. ۱۴

سطوح بهره‌وری. ۱۷

سطوح اندازه گیری بهره وری. ۱۹

کارآیی، اثر بخشی و بهره وری. ۲۲

شاخص‌.. ۲۴

شاخص های اطلاعاتی. ۲۵

شاخص‌های پیش بینی. ۲۵

شاخص های شناسایی مشکلات.. ۲۶

شاخص های ارزیابی برنامه ۲۶

شاخص های بهره‌وری. ۲۷

شاخص‌های بهره‌وری. ۲۷

ویژگیهای شاخص‌های مطلوب.. ۲۹

نسبت‌ها ۳۲

انتخاب نسبتها ۳۳

انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری. ۳۶

بهره‌وری کار: ۳۷

شاخص های ارزش افزوده ۴۳

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری. ۴۶

طراحی شغل و بهره وری. ۵۲

روش های طراحی شغل برای بهره وری. ۵۲

روش فرایندگرا ۵۴

روش مردم گرا ۵۴

کارسنجی و بهره وری. ۵۵

بهبود روشها و بهره وری. ۵۶

جلوه‌های بهره وری. ۵۷

استراتژیهای بهره وری. ۵۸

مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری صنایع انسانی. ۵۹

مدل هری وکلداعیت.. ۶۱

شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری. ۶۲

مقایسه مدیریت غربی و ژاپنی. ۶۵

مقایسه روشهای ژاپنی و غربی. ۶۹

اندازه گیری بهره وری. ۷۰

روشهای اندازه‌گیری بهره وری. ۷۱

رویکرد هزینه واحد. ۷۷

مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری. ۷۷

مبنای مقایسه در بهره وری. ۸۱

تنوع دیدگاهها در اندازه‌گیری بهره‌وری. ۸۲

بهره وری را می توان از دو دیدگاه نیز بررسی کرد: ۸۴

الگو (مدل): ۹۰

فرآیند الگو سازی. ۹۱

مدلهای بهبود بهره‌وری. ۹۳

مدل گودوین. ۹۴

الگوریتم آگاروال. ۹۵

مدل «هرشاور» و «راش». ۹۶

استراتژی استوارت.. ۹۶

مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM) 97

مدل CREST. 99

وجدان کاری و بهره وری. ۹۹

عوامل موثر بر بهره‌وری. ۱۰۵

الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی. ۱۱۴

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»: ۱۱۵

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن: ۱۱۶

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا ۱۱۷

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما ۱۱۸

ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده ۱۲۰

ضوابط اندازه گیری داده‌ها ۱۲۳

فنون اندازه گیری داده ها ۱۲۴

تعریف نهاده‌ها ۱۲۶

هزینه های پرسنلی. ۱۲۶

هزینه های سرمایه‌ای. ۱۲۶

هزینه های انرژی. ۱۲۷

هزینه‌های مادی. ۱۲۷

هزینه های خدماتی. ۱۲۸

ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده ۱۲۸

فراسوی استفاده از هزینه‌های پرسنلی را به عنوان مقیاس نهاده نگاه ۱۲۹

نخستین تلاش اندازه‌گیری نهاده را ساده نگهدارید. ۱۳۰

نهاده‌هایی بسیار با نفوذ را شناسائی کنید. ۱۳۰

رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری. ۱۳۳

توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی. ۱۳۵

بخش دوم: پیشینه پژوهش.. ۱۳۹
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :