پایان نامه بررسی نقش غذاهای محلی در صنعت گردشگری غذا در ایران

پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی بررسی نقش غذاهای محلی در صنعت گردشگری غذا در ایران

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱-      مقدمه. ۱

۱-۲-      بیان مسئله. ۳

۱-۳-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۴

۱-۴-      اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱-     اهداف اصلی.. ۵

۱-۴-۲-     اهداف فرعی.. ۵

۱-۵-      فرضیه‌های تحقیق.. ۶

۱-۵-۱-     فرضیه اصلی.. ۶

۱-۵-۲-     فرضیه‌های فرعی.. ۶

۱-۶-      متغیرهای پژوهش… ۶

۱-۷-      قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-      روش شناسی تحقیق.. ۷

۱-۸-۱-     روش تحقیق.. ۷

۱-۸-۲-     منابع گردآوری اطلاعات و داده ها ۷

۱-۹-      شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۸

۱-۹-۱-     تعاریف نظری.. ۸

۱-۹-۱-۱-      گردشگری.. ۸

۱-۹-۱-۲-      گردشگری غذا ۸

۱-۹-۲-     تعاریف عملیاتی.. ۸

۱-۹-۲-۱-      گردشگری غذا ۸

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱-      گردشگری.. ۱۰

۲-۱-۱-     تعریف گردشگری.. ۱۲

۲-۱-۲-     تاریخچه. ۱۲

۲-۱-۲-۱-      گردشگری در جهان. ۱۲

۲-۱-۲-۲-      گردشگری در ایران. ۱۳

۲-۱-۲-۳-      جهانگردی در اروپا قبل از قرن بیستم. ۱۳

۲-۱-۳-     اهمیت گردشگری.. ۱۴

۲-۱-۳-۱-      افزایش در آمد. ۱۴

۲-۱-۳-۲-      ایجاد شغل.. ۱۴

۲-۱-۴-     گونه شناسی گردشگری.. ۱۴

۲-۱-۴-۱-      گردشگری مجازی.. ۱۵

۲-۱-۴-۲-      گردشگری درمانی.. ۱۵

۲-۱-۴-۳-      گردشگری تفریحی.. ۱۶

۲-۱-۴-۴-      گردشگری زمستانی.. ۱۶

۲-۱-۴-۵-      گردشگری انبوه ۱۷

۲-۱-۴-۶-      گردشگری گروهی بین‌المللی.. ۱۸

۲-۱-۴-۷-      سایر گونه‌های گردشگری.. ۱۹

۲-۱-۵-     پیشرفت‌های اخیر. ۲۴

۲-۲-      غذا و خوراک.. ۲۷

۲-۲-۱-     آشپزی.. ۲۷

۲-۲-۱-۱-      آشپزی ایرانی.. ۲۷

۲-۲-۲-     غذا و محیط و فرهنگ بومی.. ۲۸

۲-۲-۳-     پیشینه‌ی غذا و خوراک.. ۲۸

۲-۲-۴-     تاریخچه‌ی مطالعات در غذا و خوراک.. ۲۹

۲-۲-۵-     خدمات پذیرایی.. ۳۱

۲-۲-۶-     عوامل خدمات مسافرتی و گردشگری.. ۳۳

۲-۲-۷-     غذاهای محلی.. ۳۴

۲-۲-۷-۱-      هند. ۳۵

۲-۲-۷-۲-      هنگ کنگ، ژاپن، کره، سنگاپور، تایوان و تایلند. ۳۶

۲-۲-۷-۳-      ترکیه. ۳۷

۲-۳-      گردشگری غذا ۳۷

۲-۳-۱-     انواع گردشگران غذا ۴۱

۲-۳-۲-     فرهنگ و گردشگری غذا ۴۲

۲-۳-۳-     پیشینه گردشگری خوراک و غذا ۴۳

۲-۳-۴-     قابلیت‌های گردشگری خوراک و غذا در ایران. ۴۳

۲-۳-۵-     راهبردهای توسعه گردشگری خوراک و غذای ایران. ۴۵

۲-۳-۶-     گردشگری خوراک و غذا در جهان. ۴۵

۲-۳-۷-     نقش غذا و رستوران در صنعت گردشگری.. ۴۷

۲-۳-۸-     استراتژی بازاریابی برای گردشگری غذایی.. ۴۸

۲-۳-۹-     نقش غذاهای ایرانی در جذب گردشگر. ۴۹

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-      مقدمه. ۵۵

۳-۲-      روش تحقیق.. ۵۵

۳-۲-۱-     تحقیق بنیادی.. ۵۵

۳-۲-۲-     تحقیق کاربردی.. ۵۵

۳-۲-۳-     تحقیق توصیفی.. ۵۶

۳-۲-۴-     تحقیق پیمایشی.. ۵۶

۳-۳-      روش تحقیق در این پژوهش… ۵۶

۳-۴-      متغیرهای پژوهش… ۵۶

۳-۴-۱-     متغیر مستقل.. ۵۶

۳-۴-۲-     متغیر وابسته. ۵۷

۳-۵-      جامعه و نمونه آماری.. ۵۷

۳-۵-۱-     جامعه آماری.. ۵۷

۳-۵-۲-     نمونه آماری.. ۵۸

۳-۶-      روش و ابزار گردآوری داده ها ۵۸

۳-۶-۱-     پرسشنامه. ۵۸

۳-۶-۲-     کتابخانه. ۵۹

۳-۷-      روایی و اعتبار پرسشنامه. ۵۹

۳-۷-۱-     روایی.. ۶۰

۳-۷-۲-     پایایی.. ۶۰

۳-۸-      روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

۳-۸-۱-     آزمون میانگین.. ۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-      مقدمه. ۶۴

۴-۲-      تحلیل توصیفی داده ها ۶۴

۴-۲-۱-     وضعیت سنی پاسخگویان. ۶۴

۴-۲-۲-     وضعیت جنسی پاسخ گویان. ۶۵

۴-۲-۳-     وضعیت تحصیل پاسخ دهندگان. ۶۶

۴-۲-۴-     وضعیت مالی پاسخ دهندگان. ۶۷

۴-۲-۵-     وضعیت پاسخ سوالات… ۶۸

۴-۳-      تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۶۹

۴-۳-۱-     فرضیه اول. ۷۰

۴-۳-۲-     فرضیه دوم. ۷۰

۴-۳-۳-     فرضیه سوم. ۷۱

۴-۳-۴-     فرضیه چهارم. ۷۲

۴-۳-۵-     فرضیه پنجم. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-      مقدمه. ۷۶

۵-۲-      یافته های پژوهش… ۷۷

۵-۲-۱-     نتایج توصیفی داده ها ۷۷

۵-۲-۲-     نتایج استنباطی.. ۷۷

۵-۲-۲-۱-      نتیجه فرضیه اول. ۷۷

۵-۲-۲-۲-      نتیجه فرضیه دوم. ۷۸

۵-۲-۲-۳-      نتیجه فرضیه سوم. ۷۸

۵-۲-۲-۴-      نتیجه فرضیه چهارم. ۷۸

۵-۲-۲-۵-      نتیجه فرضیه پنجم. ۷۸

۵-۳-      محدودیت‌های پژوهش… ۷۹

۵-۴-      پیشنهادات پژوهش… ۷۹

منابع و مآخذ. ۸۰

منابع فارسی.. ۸۰

منابع لاتین  ۸۱

پـیـوسـت (نمودارها و جداول تحلیل آماری).. ۸۴

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت