پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه پیام نور

فهرست مطالب

فصـل اول: طرح تحقیق

۱-۱-     مقدمه. ۲

۱-۲-     بیان مسئله. ۲

۱-۳-     اهمیت موضوع. ۳

۱-۴-     اهداف تحقیق.. ۴

۱-۵-     فرضیات تحقیق.. ۴

۱-۶-     قلمرو تحقیق.. ۵

۱-۷-     تعریف واژه‌ها ۵

۱-۷-۱-   تعاریف مفهومی.. ۵

۱-۷-۲-   تعاریف عملیاتی.. ۶

۱-۸-     محدودیت‌های تحقیق.. ۶

۱-۹-     روش تحقیق.. ۶

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱-     مقدمه. ۸

۲-۲-     تعاریف واژه کارآفرینی.. ۹

۲-۳-     سابقه کارآفرینی.. ۱۰

۲-۴- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی.. ۱۱

۲-۴-۱-   دوره اول: قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی: صاحبان پروژه‌های بزرگ… ۱۳

۲-۴-۲-   دوره دوم: قرن ۱۷ میلادی: مخاطره پذیری.. ۱۳

۲-۴-۳-   دوره سوم: قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی و اوایل قرن بیستم: تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد  ۱۳

۲-۴-۴-   دوره چهارم: دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی: نوآوری.. ۱۳

۲-۴-۵-   دوره پنجم: دوران معاصر (از ۱۹۸۰ تاکنون): رویکرد چندجانبه. ۱۴

۲-۵-     انواع رهیافت‌های کارآفرینی: ۱۴

۲-۵-۱-   رهیافت محتوایی.. ۱۴

۲-۵-۲-   رهیافت فرایندی.. ۱۵

۲-۶-     تصورات غلط.. ۱۵

۲-۷-     کارآفرینی و روانشناسی.. ۱۶

۲-۸- مزایای عمده کارآفرینی.. ۱۷

۲-۹- تفاوت با مدیریت مصرف… ۱۷

۲-۹-۱-   تفاوت کارآفرین با اشتغال‌زا: ۱۸

۲-۹-۲-   تفاوت کارآفرین با سرمایه‌دار: ۱۸

۲-۹-۳-   تفاوت کارآفرین با هنرمند و مخترع. ۱۹

۲-۹-۴-   تفاوت کارآفرین با کاسب (Small Business Owner). 19

۲-۱۰-  انواع کارآفرینی.. ۱۹

۲-۱۰-۱- کارآفرین فردی: (Individual Entrepreneurship). 19

۲-۱۰-۲- کارآفرین درون‌سازمانی (Intrapreneurship): 20

۲-۱۰-۳- کارآفرین سازمانی (Organizational Entrepreneurship): 21

۲-۱۱-  کارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT). 21

۲-۱۱-۱- مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی.. ۲۱

۲-۱۱-۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی.. ۲۳

۲-۱۱-۳- نظریه شبکه‌های اجتماعی در رابطه با کارآفرینی.. ۲۴

۲-۱۱-۴- کارآفرینی، موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۲۴

۲-۱۱-۵- ویژگی‌های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی.. ۲۴

۲-۱۱-۵-۱-    افزایش سرعت… ۲۵

۲-۱۱-۵-۲-    افزایش دقت… ۲۵

۲-۱۱-۵-۳-    کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات… ۲۵

۲-۱۱-۵-۴-    رفع برخی از فسادهای اداری.. ۲۵

۲-۱۱-۵-۵-    ایجاد امکان کار تمام‌وقت… ۲۵

۲-۱۱-۵-۶-    ایجاد امکان همکاری از راه دور. ۲۶

۲-۱۱-۵-۷-    کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان. ۲۶

۲-۱۱-۶- وضعیت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطلاعات… ۲۶

۲-۱۲-  خانواده و کارآفرینی.. ۲۸

۲-۱۲-۱- مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده ۲۹

۲-۱۲-۱-۱-    مراحل نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی.. ۲۹

۲-۱۲-۱-۲-    تعیین مسیر شغلی.. ۳۰

۲-۱۲-۱-۳-    توانمندسازی (یادگیری فن‌آوری‌های جدید). ۳۰

۲-۱۲-۱-۴-    راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار اقتصادی.. ۳۱

۲-۱۳-  کارآفرینی زنان. ۳۱

۲-۱۳-۱- تأثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی.. ۳۲

۲-۱۳-۲- رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه. ۳۸

۲-۱۳-۲-۱-    رویکرد مذهبی (توسعه انسانی). ۳۸

۲-۱۳-۲-۲-    رویکرد فمینیستی.. ۳۹

۲-۱۳-۲-۳-    رویکرد عدالت جنسیتی.. ۳۹

۲-۱۳-۳- تبدیل رویکرد زنان و توسعه به رویکرد جنسیت و توسعه. ۴۰

۲-۱۳-۴- موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران. ۴۱

۲-۱۳-۴-۱-    بعد فردی.. ۴۲

۲-۱۳-۴-۲-    بعد اجتماعی.. ۴۳

۲-۱۳-۴-۳-    بعد فرهنگی.. ۴۳

۲-۱۳-۴-۴-    بعد اقتصادی.. ۴۳

۲-۱۳-۵- وضعیت حقوقی و قوانین.. ۴۴

۲-۱۴-  کارآفرینی سازمانی: موانع و مشکلات… ۴۴

۲-۱۴-۱- تعریف کارآفرینی سازمانی.. ۴۶

۲-۱۴-۲- ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان. ۴۶

۲-۱۴-۳- منطق توسعه کارآفرینی در بخش دولتی کشورها ۴۷

۲-۱۴-۴- ابعاد توسعه کارآفرینی در بخش دولتی.. ۴۷

۲-۱۴-۵- فاکتورهای داخلی برای کارآفرینی سازمانی.. ۴۸

۲-۱۴-۶- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی.. ۴۹

۲-۱۴-۷- استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان. ۵۰

۲-۱۴-۸- انگیزش کارآفرینانه. ۵۱

۲-۱۴-۹- موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی.. ۵۲

۲-۱۴-۱۰- سیستم‌های HRM و کارآفرینی سازمانی.. ۵۳

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-     روش تحقیق.. ۶۰

۳-۲-     متغیرهای تحقیق.. ۶۰

۳-۲-۱-   متغیر وابسته. ۶۰

۳-۲-۲-   متغیر مستقل.. ۶۰

۳-۳-     جامعه آماری و نمونه آماری.. ۶۱

۳-۳-۱-   جامعه آماری.. ۶۱

۳-۳-۲-   برآورد حجم نمونه. ۶۱

۳-۴-     روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها (اطلاعات). ۶۲

۳-۴-۱-   پرسشنامه. ۶۲

۳-۴-۲-   کتابخانه. ۶۳

۳-۵-     قلمرو تحقیق.. ۶۳

۳-۵-۱-   قلمرو مکان تحقیق (جامعه آماری). ۶۳

۳-۵-۲-   قلمرو زمان تحقیق.. ۶۳

۳-۵-۳-   قلمرو موضوع تحقیق.. ۶۴

۳-۶-     محدودیت‌های تحقیق.. ۶۴

۳-۷-     روایی و اعتبار پرسش‌نامه. ۶۴

۳-۷-۱-   روایی.. ۶۵

۳-۷-۲-   پایائی.. ۶۵

۳-۸-     روش تحلیل داده‌ها ۶۵

۳-۹-     آزمون میانگین‌ها ۶۶

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

۴-۱-     جمع‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها ۶۸

۴-۲-     تجزیه تحلیل توصیفی داده‌ها ۶۸

۴-۳-     مرحله اول: تحلیل نظرات افراد نمونه آماری در خصوص سؤالات… ۷۲

۴-۴-     مرحله دوم: آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق.. ۷۳

۴-۴-۱-   فرضیه اول تحقیق.. ۷۳

۴-۴-۲-   فرضیه دوم تحقیق.. ۷۴

۴-۴-۳-   فرضیه سوم تحقیق.. ۷۵

۴-۴-۴-   فرضیه چهارم تحقیق.. ۷۶

۴-۴-۵-   فرضیه پنجم تحقیق.. ۷۷

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-     نتیجه‌گیری.. ۸۰

۵-۲-     پیشنهادات… ۸۱

۵-۳-     پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. ۸۱

۵-۳-۱-   جنبه‌های اقتصادی کسب‌وکار. ۸۲

۵-۳-۲-   ویژگی‌های روان‌شناختی و فردی.. ۸۲

۵-۳-۳-   عوامل اجتماعی و نقش دولت… ۸۳

۵-۳-۴-   آموزش کارآفرینی.. ۸۳

۵-۳-۵-   نقش شرکت‌های کوچک… ۸۴

۵-۳-۶-   نقش استراتژی و عوامل سازمانی.. ۸۴

۵-۳-۷-   فنّاوری اطلاعات… ۸۵

منابع و مآخذ. ۸۶

منابع فارسی.. ۸۶

منابع انگلیسی.. ۸۷

منابع سایت‌ها ۸۷

پــیــوســـت‌هــا ۸۸

پیوست (پرسشنامه، جدول، نمودار). ۸۸

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت