پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-    بیان مسئله: ۳

۱-۳-    اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵

۱-۴-    اهداف پژوهش: ۶

۱-۴-۱-     اهداف اصلی: ۶

۱-۴-۲-     اهداف فرعی: ۶

۱-۵-    فرضیه‌های پژوهش… ۷

۱-۵-۱-     هدف اصلی: ۷

۱-۶-    تعاریف نظری-عملی پژوهش: ۸

۱-۶-۱-     تعاریف نظری: ۸

۱-۶-۲-     تعاریف عملیاتی: ۸

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱-    مقدمه. ۱۰

۲-۲-    تاریخچه هوش هیجانی.. ۱۲

۲-۳-    تعاریف مختلف هوش هیجانی از دیدگاه دانشمندان مختلف… ۱۲

۲-۳-۱-     دیدگاه بار-آن درباره هوش هیجانی.. ۱۵

۲-۴-    ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه بار – آن. ۱۶

۲-۴-۱-     خودآگاهی هیجانی.. ۱۷

۲-۴-۲-     جرأت‌مندی.. ۱۷

۲-۴-۳-     حرمت نفس… ۱۷

۲-۴-۴-     خودشکوفایی.. ۱۸

۲-۴-۵-     استقلال. ۱۸

۲-۴-۶-     همدلی.. ۱۸

۲-۴-۷-     روابط بین فردی.. ۱۹

۲-۴-۸-     مسئولیت اجتماعی.. ۱۹

۲-۴-۹-     حل مسئله. ۱۹

۲-۴-۱۰-   واقعیت سنجی.. ۲۰

۲-۴-۱۱-   انعطاف پذیری.. ۲۰

۲-۴-۱۲-   تحمل فشار. ۲۰

۲-۴-۱۳-   کنترل تکانه. ۲۱

۲-۴-۱۴-   خرسندی.. ۲۱

۲-۴-۱۵-   خوشبینی.. ۲۱

۲-۵-    مدل هوش هیجانی بار – اون. ۲۱

۲-۶-    اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. ۲۲

۲-۶-۱-     عوامل مؤثر بر هوش هیجانی.. ۲۴

۲-۶-۲-     ویژگیهای افراد دارای هوش هیجانی بالا. ۲۵

۲-۶-۳-     ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی.. ۲۶

۲-۶-۴-     آموزش برتر نقاط قوت هوش هیجانی.. ۲۶

۲-۷-    هیجانات مثبت و منفی.. ۲۷

۲-۷-۱-     فاکتورهای هوش هیجانی.. ۲۸

۲-۷-۲-     هوش هیجانی و حل مسئله. ۲۸

۲-۷-۳-     بهره هوش هیجانی در برابر هوش هیجانی.. ۲۹

۲-۷-۴-     یادگیری هوش هیجانی.. ۳۰

۲-۸-    هوش هیجانی و شخصیت… ۳۰

۲-۸-۱-     ابعاد هوش هیجانی.. ۳۱

۲-۸-۲-     حساسیت هیجانی.. ۳۲

۲-۸-۳-     مدیریت هیجانی.. ۳۲

۲-۹-    آیا هوش هیجانی را می‌توان رشد یا توسعه داد؟. ۳۳

۲-۹-۱-     کسب هوش هیجانی.. ۳۳

۲-۱۰-  هوش هیجانی و قابلیت هیجانی.. ۳۴

۲-۱۰-۱-   ده ویژگی افراد با هوش هیجانی.. ۳۴

۲-۱۱-  رضایت زناشویی.. ۳۵

۲-۱۱-۱-   تعریف رضایت زناشویی.. ۳۶

۲-۱۱-۲-   رضایت زناشویی.. ۳۸

۲-۱۲-  رضایت زناشویی از دیدگاه اینریچ.. ۳۹

۲-۱۳-  منافع رضایت زناشویی.. ۴۱

۲-۱۴-  عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۴۵

۲-۱۵-  متغیرهای دموگرافیک (جمعیت شناختی) ۴۵

۲-۱۵-۱-   متغیرهای درون فردی.. ۴۷

۲-۱۵-۲-   متغیرهای بین فردی.. ۴۸

۲-۱۵-۳-   متغیرهای شناختی.. ۵۱

۲-۱۵-۴-   استرس… ۵۲

۲-۱۵-۵-   جنسیت… ۵۳

۲-۱۶-  مؤلفه‌های رضایت زناشویی.. ۵۴

۲-۱۶-۱-   رضایت زناشویی و ارتباط.. ۵۴

۲-۱۶-۲-   رضایت زناشویی و مذهب و معنویت… ۵۷

۲-۱۶-۳-   تغییرات در رضایت زناشویی.. ۵۹

۲-۱۷-  عوامل تعیین‌کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی.. ۶۰

۲-۱۸-  روابط روان‌شناختی.. ۶۰

۲-۱۹-  رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن. ۶۱

۲-۲۰-  پیشینه پژوهشی.. ۶۲

۲-۲۰-۱-   مطالعات مرتبط با رضایت زناشویی خارج و داخل کشور. ۶۲

۲-۲۰-۲-   مطالعات مرتبط بر هوش هیجانی خارج و داخل کشور. ۶۵

۲-۲۰-۳-   تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. ۶۶

۲-۲۰-۴-   تحقیقات مرتبط با هوش هیجانی و رضایت زناشویی.. ۶۶

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-    روش انجام پژوهش… ۶۹

۳-۲-    جامعه آماری.. ۶۹

۳-۳-    نمونه‌گیری.. ۶۹

۳-۴-    ابزار پژوهش… ۷۰

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱-    مقدمه. ۷۳

۴-۲-    توصیف داده‌ها ۷۳

۴-۳-    بررسی استنباطی داده‌ها ۷۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱-    نتیجه گیری.. ۸۱

۵-۲-    پیشنهادات… ۸۴

۵-۳-    محدودیت‌ها ۸۴

منابع  ۸۶

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت