پایان نامه بررسی رابطه سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی بررسی رابطه سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان

چکیده: ۴

فصل اول کلیات

مقدمه: ۹

بیان مسأله: ۱۰

اهمیت  تحقیق: ۱۱

اهداف تحقیق: ۱۲

اهداف جزئی : ۱۲

فرضیات.. ۱۲

فرضیه اصلی : ۱۲

فرضیه فرعی : ۱۲

متغیرهای تحقیق: ۱۳

تعریف اصطلاحات: ۱۳

خلاصه: ۱۶

فصل دوم پیشینه تحقیق

گفتار نخست: استرس… ۱۸

مقدمه: ۱۸

استرس- مفاهیم و نظریه‌ها: ۱۸

۱-۲ : استرس به عنوان متغیر وابسته (الگوی پاسخ مدار): ۱۸

۲-۲ استرس به عنوان متغییر مستقل (الگوی محرک مدار) : ۱۹

۳-۲ استرس به عنوان یک سازه (الگوی تبادلی): ۲۰

ارزیابی شناختی: ۲۰

تجربه‌‌‌ : ۲۰

خواسته : ۲۰

نفوذ (تأثیر) بین فردی: ۲۰

حالت (وضع) استرس : ۲۱

طبقه‌بندی تعاریف استرس: ۲۱

۴-۲:استرس از دیدگاه زیست شناختی: ۲۲

۵-۲ استرس از دیدگاه روانشناختی: ۲۴

الگوی تبادلی استرس: ۲۴

ارزیابی: ۲۵

خلاصه: ۲۸

۶-۲ منابع و عوامل استرس در دانشجویان: ۲۸

۷-۲ تعدیل کننده‌های استرس: ۲۹

عوامل روانشناختی: ۲۹

برونگرایی/ درونگرایی : ۲۹

منابع کنترل: ۳۰

عزت نفس: ۳۰

خوش بینی/ بدبینی : ۳۱

سرسختی: ۳۱

شرایط فردی: ۳۱

جنسیت: ۳۱

تحصیلات، توانایی و تجربه: ۳۲

سن، مراحل زندگی و وضعیت بدنی: ۳۲

تمرین(ورزش): ۳۳

تغذیه: ۳۳

حمایت اجتماعی: ۳۳

روش‌های مقابله: ۳۴

گفتار دوم: سرسختی.. ۳۶

مقدمه: ۳۶

تاریخچه: ۳۶

سرسختی و مفهوم سازی مؤلفه‌های آن: ۳۷

تعهد: ۳۸

مهار: ۳۹

مبارزه جویی: ۳۹

سرسختی، استرس و بیماری: ۳۹

مدل مفهومی سرسختی، استرس و بیماری: ۴۱

سرسختی و تفاوت‌های جنسی: ۴۲

ابزار و روش‌ اندازه گیری سرسختی: ۴۳

سرسختی فراسوی سلامتی: ۴۴

خلاصه: ۴۵

گفتار سوم: روشهای مقابله. ۴۶

مقدمه: ۴۶

تاریخچه: ۴۶

روش‌های مقابله: تعاریف، مسایل و طبقه‌بندی‌ها: ۴۷

تعاریف: ۴۷

منابع مقابله: ۵۰

مؤلفه‌های شناختی روش‌های مقابله: ۵۱

نظریه مقابله: ۵۱

روش‌های مقابله، استرس و سلامتی: ۵۳

روش های مقابله و تفاوت‌های جنسی: ۵۴

ابزار و شیوه‌های اندازه‌گیری روش‌های مقابله: ۵۵

خلاصه: ۵۶

گفتار چهارم: سرسختی و روش‌های مقابله. ۵۷

مقدمه: ۵۷

رابطه سرسختی و روش‌های مقابله: ۵۷

خلاصه: ۵۸

جمع بندی: ۵۹

روش‌های مقابله شرایط و خصوصیات بالا: ۵۹

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه: ۶۲

روش تحقیق: ۶۲

جامعه آماری: ۶۲

جامعه هدف: ۶۲

ابزار و روش گرد آوری داده‌ها: ۶۳

پرسش‌نامه روش مقابله با استرس: ۶۴

۴-۳:متغیرهای پژوهش : ۶۵

۵-۳ : روش‌های‌ آماری.. ۶۶

خلاصه: ۶۶

فصل چهارم تجزیه و  تحلیل آماری

مقدمه. ۶۸

توصیف داده‌ها ۶۸

تحلیل داده ها: ۷۰

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری: ۷۴

مرور : ۷۴

محدودیتهای پژوهش…. ۷۶

پیشنهادات.. ۷۶

منابع: ۷۸

الف ) فارسی: ۷۸

ب)منابع انگلیسی: ۷۹

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت