پایان نامه بررسی رابطه سرریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی بررسی رابطه سرریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱-    مقدمه. ۲

۱-۲-    بیان مسئله. ۳

۱-۳-    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۴

۱-۴-    اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱-     اهداف اصلی.. ۵

۱-۴-۲-     اهداف فرعی.. ۵

۱-۵-    فرضیه‌های تحقیق.. ۵

۱-۵-۱-     فرضیه اصلی.. ۵

۱-۵-۲-     فرضیه‌های فرعی.. ۵

۱-۶-    متغیرهای پژوهش… ۶

۱-۷-    روش شناسی تحقیق.. ۶

۱-۷-۱-     روش تحقیق.. ۶

۱-۷-۲-     منابع گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۶

۱-۸-    قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۹-    محدودیت‌های تحقیق.. ۷

۱-۱۰-  شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۷

۱-۱۰-۱-   تعاریف نظری.. ۷

۱-۱۰-۱-۱-   سر ریز شدگی کار- خانواده ۷

۱-۱۰-۱-۲-   سر ریز شدگی مثبت کار – خانواده ۸

۱-۱۰-۱-۳-   سر ریز شدگی منفی کار – خانواده ۸

۱-۱۰-۱-۴-   رضایت زناشویی.. ۸

۱-۱۰-۲-   تعاریف عملیاتی.. ۸

۱-۱۰-۲-۱-   سر ریز شدگی کار- خانواده ۸

۱-۱۰-۲-۲-   رضایت زناشویی.. ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-    مقدمه. ۱۱

۲-۲-    تعارض نقش… ۱۳

۲-۲-۱-     رویکرد تفکیک… ۱۴

۲-۲-۲-     رویکرد جبران. ۱۵

۲-۲-۳-     رویکرد ریزش… ۱۵

۲-۳-    تعارض…. ۱۶

۲-۴-    سرریز شدگی.. ۲۰

۲-۴-۱- خُلق و خو. ۲۲

۲-۴-۲- ارزش‌ها ۲۲

۲-۴-۳- مهارت‌ها ۲۲

۲-۵-    تفاوت سرریز شدگی و تعارض…. ۲۳

۲-۶-    رضایت زناشویی.. ۲۵

۲-۶-۱-     تعاریف رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۷-    منافع رضایت زناشویی.. ۳۰

۲-۸-    عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۳۲

۲-۸-۱-     متغیرهای دموگرافیک (جمعیت شناختی) ۳۲

۲-۸-۲-     متغیرهای درون فردی.. ۳۳

۲-۸-۳-     متغیرهای بین فردی.. ۳۳

۲-۸-۴-     متغیرهای شناختی.. ۳۵

۲-۸-۵-     استرس… ۳۵

۲-۸-۶-     جنسیت… ۳۷

۲-۹-    مؤلفه‌های رضایت زناشویی.. ۳۷

۲-۹-۱-     رضایت زناشویی و ارتباط میان زوجین.. ۳۷

۲-۹-۲-     رضایت زناشویی و مذهب و معنویت… ۳۹

۲-۱۰-  تغییرات در رضایت زناشویی.. ۴۰

۲-۱۱-  عوامل تعیین‌کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی.. ۴۱

۲-۱۲-  روابط روان‌شناختی.. ۴۲

۲-۱۳-  پیشینه پژوهشی.. ۴۲

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱-    مقدمه. ۵۱

۳-۲-    روش تحقیق.. ۵۱

۳-۲-۱-     تحقیق بنیادی.. ۵۱

۳-۲-۲-     تحقیق کاربردی.. ۵۱

۳-۲-۳-     تحقیق توصیفی.. ۵۲

۳-۲-۴-     تحقیق پیمایشی.. ۵۲

۳-۳-    روش تحقیق در این پژوهش… ۵۲

۳-۴-    جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۵۲

۳-۴-۱-     جامعه آماری.. ۵۲

۳-۴-۲-     برآورد حجم نمونه. ۵۳

۳-۵-    روش گردآوری داده‌ها ۵۳

۳-۵-۱-     روش کتابخانه ای.. ۵۴

۳-۵-۲-     روش میدانی.. ۵۴

۳-۶-    روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۴

۳-۶-۱-     پایایی.. ۵۵

۳-۶-۲-     روایی.. ۵۵

۳-۷-    روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۶

۳-۷-۱-     روش تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش… ۵۶

۳-۷-۲-     روش تحلیل استنباطی داده‌های پژوهش… ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-    مقدمه. ۵۸

۴-۲-    تحلیل توصیفی داده‌ها ۵۸

۴-۲-۱-     وضعیت جنسی پاسخگویان. ۵۸

۴-۲-۲-     وضعیت سن پاسخگویان. ۵۹

۴-۲-۳-     وضعیت تحصیلات پاسخگویان. ۶۰

۴-۲-۴-     وضعیت مقطع تحصیلی تدریس… ۶۰

۴-۳-    تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۶۱

۴-۳-۱-     فرضیه اول. ۶۱

۴-۳-۲-     فرضیه دوم. ۶۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-    مقدمه. ۶۷

۵-۲-    یافته‌های پژوهش… ۶۸

۵-۲-۱-     نتایج توصیفی.. ۶۸

۵-۲-۲-     نتایج استنباطی.. ۶۸

۵-۲-۲-۱-     فرضیه اول. ۶۹

۵-۲-۲-۲-     فرضیه دوم. ۶۹

۵-۳-    محدودیت‌های پژوهش… ۷۰

۵-۴-    پیشنهادات پژوهشی برای محققین آینده ۷۰

منابع و مآخذ. ۷۲

منابع فارسی.. ۷۲

منابع لاتین.. ۷۵

پیوست (نمودارها و جداول تحلیل آماری) ۸۰

، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت