پایان نامه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت ـررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱-   مقدمه. ۲

۱-۲-   بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۲-۱-    تعریف موضوع تحقیق.. ۳

۱-۲-۲-    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۴

۱-۳-   اهداف تحقیق.. ۵

۱-۳-۱-    اهداف اصلی.. ۵

۱-۳-۲-    اهداف فرعی.. ۵

۱-۴-   سؤالات تحقیق.. ۵

۱-۴-۱-    سؤال اصلی (اهم تحقیق) ۵

۱-۴-۲-    سؤالات فرعی (اخص تحقیق) ۵

۱-۵-   فرضیه‌های تحقیق.. ۶

۱-۵-۱-    فرضیه اصلی.. ۶

۱-۵-۲-    فرضیه‌های فرعی.. ۶

۱-۶-   شرح مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته. ۶

۱-۷-   محدودیت‌های تحقیق.. ۶

۱-۸-   قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۹-   روش تحقیق.. ۷

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱-   مقدمه. ۹

۲-۲-   مفهوم فرهنگ… ۱۰

۲-۳-   تعریف فرهنگ… ۱۱

۲-۴-   ویژگیهای فرهنگ… ۱۲

۲-۵-   تعریف سازمان. ۱۳

۲-۶-   فرهنگ‌سازمانی.. ۱۴

۲-۶-۱-    ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی.. ۱۵

۲-۶-۲-    عوامل و اجزاء فرهنگ‌سازمانی.. ۱۶

۲-۶-۳-    چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ‌سازمانی.. ۱۸

۲-۶-۴-    نقش فرهنگ… ۲۰

۲-۶-۵-    قدرت فرهنگ… ۲۱

۲-۶-۶-    فرهنگ مشترک (غالب) و پاره‌فرهنگها ۲۲

۲-۶-۶-۱-       فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار. ۲۲

۲-۶-۷-    فضا ( جو) سازمانی.. ۲۴

۲-۶-۸-    عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان. ۲۵

۲-۶-۹-    انواع فرهنگ سازمان. ۲۶

۲-۶-۱۰-  الگوی دنیسون. ۲۷

۲-۶-۱۰-۱-     دلایل انتخاب مدل دنیسون به‌عنوان مدل نظری پژوهـش… ۳۲

۲-۷-   رضایت شغلی.. ۳۲

۲-۸-   نظریات جامعه شناسان و رضایت شغلی.. ۳۴

۲-۸-۱-    الگوی پارسونز. ۳۴

۲-۸-۲-    نظریه مبادله و گزاره جورج هومنز. ۳۵

۲-۸-۳-    نظریه نیازها ۳۵

۲-۸-۴-    نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نظریات… ۳۷

۲-۹-   عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی.. ۳۷

۲-۱۰- عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل.. ۳۹

۲-۱۱- اثرات منفی عدم رضایت شغلی.. ۴۰

۲-۱۲- پیشینه پژوهش… ۴۰

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-   روش تحقیق.. ۴۴

۳-۲-   متغیرهای تحقیق.. ۴۴

۳-۲-۱-    متغیر وابسته. ۴۴

۳-۲-۲-    متغیر مستقل.. ۴۴

۳-۳-   جامعه آماری و نمونه آماری.. ۴۴

۳-۴-   روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها (اطلاعات) ۴۴

۳-۵-   قلمرو تحقیق.. ۴۵

۳-۵-۱-    قلمرو مکان تحقیق (جامعه آماری) ۴۵

۳-۵-۲-    قلمرو زمان تحقیق.. ۴۵

۳-۵-۳-    قلمرو موضوع تحقیق.. ۴۵

۳-۶-   محدودیت‌های تحقیق.. ۴۵

۳-۷-   روایی و اعتبار پرسش‌نامه. ۴۵

۳-۷-۱-    روایی.. ۴۶

۳-۷-۲-    پایائی.. ۴۶

۳-۸-   روش تحلیل داده‌ها ۴۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱-   مقدمه. ۴۹

۴-۲-   تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰

۴-۳-   تصویر کـلی فـرهنگ شهرداری دولت آباد بر اساس مدل دنیسون. ۵۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-   نتیجه‌گیری.. ۵۶

۵-۲-   پیشنهاد‌ات… ۵۶

منابع و مآخذ. ۵۷

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت