پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

۱-۱ مقدمه

۱

۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته

۱

۲

۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال

۳

۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال

۳

۱-۳-۱ محدودیت حرارتی

۴

۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ

۵

۱-۳-۳ محدودیت پایداری

۶

۱-۴ راه حل‌ها

۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری

۷

۷

۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط

۸

۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت

۸

۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک

۹

۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۳ جابجاگر فاز

۹

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS

۲-۱ مقدمه

۱۱

۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS

۱۱

۲-۲-۱ کنترل کننده‌های سری

۱۱

۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC)

۱۱

۲-۲-۱-۲ کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC)

۱۲

۲-۲-۱-۳ خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC)

۱۲

۲-۲-۱-۴ خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC)

۱۲

۲-۲-۱-۵ خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC)

۱۲

۲-۲-۱-۶ راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR)

۱۳

۲-۲-۱-۷ راکتور با کنترل تریستوری (TCSR)

۱۳

۲-۲-۲ کنترل کننده‌های موازی

۱۳

۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)

۱۳

۲-۲-۲-۲ مولد سنکرون استاتیکی (SSG)

۱۳

۲-۲-۲-۳ جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC)

۱۴

۲-۲-۲-۴ راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR)

۱۴

۲-۲-۲-۵ راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR)

۱۴

۲-۲-۲-۶ خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC)

۱۴

۲-۲-۲-۷ مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG)

۱۵

۲-۲-۲-۸ سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS)

۱۵

۲-۲-۲-۹ ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR)

۱۵

۲-۲-۳ کنترل کننده ترکیبی سری – موازی

۱۵

۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC)

۱۵

۲-۲-۳-۲ محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL)

۱۶

۲-۲-۳-۳ تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR)

۱۶

۲-۲-۳-۴ جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM

۱۶

۲-۳ مقایسه میان SVC و STATCOM

۱۷

۲-۴ خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC)

۱۸

۲-۵ خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)

۱۸

۲-۶ خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC)

۱۹

فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS

۳-۱ مقدمه

۲۰

۳-۲ منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل

۲۰

۳-۳ کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC)

۲۳

۳-۴ جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC)

۲۸

۳-۵ جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM)

۳۱

۳-۶ آشنایی با UPFC

۳۵

۳-۶-۱ تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری

۳۶

۳-۶-۲ معرفی UPFC

۳۶

۳-۷ آشنایی با SMES

۳۸

۳-۷-۱ نحوه کار سیستم SMES

۳۸

۳-۷-۲ مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی

۴۰

۳-۸ آشنایی با UPQC

۴۰

۳-۸-۱ ساختار و وظایف UPQC

۴۱

۳-۹ آشنایی با HVDCLIGHT

۴۲

۳-۹-۱ مزایای سیستم HVDCLIGHT

۴۳

۳-۹-۲ کاربرد سیستم HVDCLIGHT

۴۴

۳-۹-۳ عیب سیستم HVDCLIGHT

۴۶

۳-۹-۴ بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC

۴۶

۳-۱۰ مقایسه SCC  و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع

۴۷

۳-۱۱ SVC

۴۹

۳-۱۲ مبدل های منبع ولتاژ VSC

۵۱

فصل چهارم : نتیجه گیری

۵۵

منابع

۵۸

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :