پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱ مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۲  بیان مسأله:………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳-ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۴ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۵ اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۵-۱ هدف کلی تحقیق:………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۵-۲  اهداف فرعی تحقیق:……………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶ فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۶-۱ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۷ تعریف مفاهیم و متغیرها:……………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۷-۱تعاریف نظری:……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۷-۱-۱ یادگیری:…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۷-۱-۲ یادگیری سازمانی:……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۷-۱-۳ هوش هیجانی:……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی:……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۸-۲-۱ یادگیری سازمانی:……………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۸-۲-۲ هوش هیجانی:……………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱ مبانی نظری تحقیق:…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۱ مبانی نظری یادگیری سازمانی:…………………………………………………………………………… ۲۰

۲ -۱-۱-۱  تعریف یادگیری :……………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۱-۱-۲ تعاریف یادگیری سازمانی :…………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱-۳-  سیر مفهوم پردازی یادگیری سازمانی :…………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱-۴  انواع یادگیری سازمانی :………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۱-۴- ۱ از نظر آرجریس و شون :…………………………………………………………………………. ۲۸

۱ ) یادگیری تک حلقه ای:…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲ ) یادگیری دو حلقه ای:…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳ ) یادگیری سه حلقه ای:………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۱-۴-۲-  از نظرمایکل جی مارکوارت…………………………………………………………………….. ۲۹

الف ) یادگیری انطباقی……………………………………………………………………………………………… ۳۰

ب ) یادگیری پیش بینی کننده یا آینده نگر……………………………………………………………………… ۳۰

ج ) یادگیری ثانویه…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

د ) یادگیری کنشی…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱-۴-۳-  ازنظرفایول و لایلز………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱- ۵- فرآیند یادگیری :……………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱-۵-۱- فرایند یادگیری از نظرآرجریس و شون:………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱-۵-۲- فرایند یادگیری از نظر هابر :…………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۵-۳- فرایند یادگیری از نظر چارلز هنری :………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱-۵-۴-  فرایند یادگیری از نظر دنیل کیم :……………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۱-۶- ویژگیهای یادگیری سازمانی  :……………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱-۷- مهارت های یادگیری :……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۱-۸- شیوه های یادگیری:……………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۱-۸-۱- یادگیری مبتنی بر تجربه :………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱-۸-۲- یادگیری کارکنان در یک سازمان یادگیرنده :…………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱-۸-۳- یادگیری افراد در محیط کار :……………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۱-۸-۳-۱-یادگیری بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :…………………………………. ۴۴

۲-۱-۱-۸-۳- ۲- یادگیری بوسیله خودآموزی و خارج از محل کار :…………………………………….. ۴۵

۲-۱-۱-۸-۳- ۳- یادگیری بواسطه تمرین ارزش های فردی یک شخص :……………………………… ۴۵

۲-۱-۱-۸-۳- ۴- یادگیری بوسیله استفاده از تئوری و تمرین مهارت ها :………………………………. ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۵- یادگیری بوسیله حل مسأله :………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۶- یادگیری بواسطه تعامل با دیگران :………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۱-۸-۳- ۷- یادگیری بواسطه برنامه ریزی باز دو طرفه :……………………………………………… ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۸- یادگیری بواسطه طرفداری و حمایت از همکاران :…………………………………….. ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۹- یادگیری بواسطه معرفی رهبر به دیگران :………………………………………………… ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۰- یادگیری بواسطه آموزش رسمی :………………………………………………………… ۴۷

۲-۱-۱-۸-۳- ۱۱- یادگیری بواسطه ممارست در تضمین کیفیت :………………………………………… ۴۸

۲-۱-۱-۹- قابلیت یادگیری سازمان ها :………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱-۱-۱۰- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده :…………………………………………………………. ۵۰

۲-۱-۱-۱۱- عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی :……………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱-۱-۱۲-تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت متلاطم و رقابتی………………………………… ۵۵

  1. تمامیت………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
  2. تنوع………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
  3. مناظره منطقی ……………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴٫فضای باز و آزاد……………………………………………………………………………………………………. ۵۶

  1. همه جا ، همه وقت………………………………………………………………………………………………. ۵۶
  2. جاذبه های شگفت………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۷٫بازخورد …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

  1. ظهوریابنده………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۹ . ویژگی خود ایجادی ……………………………………………………………………………………………. ۵۷

  1. غیرخطی بودن……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۱۱٫تراکم و انباشتگی…………………………………………………………………………………………………. ۵۸

  1. تعقیب کردن (همراه کردن)…………………………………………………………………………………… ۵۸

۱۳ . مدل سازی داخلی …………………………………………………………………………………………….. ۵۸

  1. عناصر اصلی……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱-۱-۱۳- موانع یادگیری سازمانی :…………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱-۱-۱۴-  نکات کلیدی در یادگیری سازمانی :……………………………………………………………. ۶۳

۲-۱-۱-۱۵-   ساز و کارهای یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱-۲-۲- انواع هوش……………………………………………………………………………………………… ۶۶

با توجه به مطالب ذکر شده، ابزری، اعتباریان و ستاری قهفرخی (۱۳۸۵)، با نگاهی اجمالی، انواع هوش را بدین شرح مطرح نمودند………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۱-۲-۲-۲- هوش احساسی- هیجانی…………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۱-۲-۲-۳- هوش معنوی………………………………………………………………………………………… ۶۷

۱- عقل شهودی………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲- ادراک مستدل……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳- آگاهی بر خواست و نیت………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴- عشق و شفقت……………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۵- قدرت و عدالت متمرکز………………………………………………………………………………………… ۶۹

۶- شفا و بخشش…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۷- زندگی با شوق……………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۸- زندگی با وقار، یکدلی و تعهد………………………………………………………………………………… ۶۹

۹- پیوند و خدمت خلاق…………………………………………………………………………………………… ۷۰

۱۰- پادشاهی خداوند، شادی و تکمیل، زندگی با هوش معنوی مطلوب…………………………………. ۷۰

۲-۱-۲-۲-۴- هوش اخلاقی………………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۱-۲-۳-۲- انواع هوش از دیدگاه ترستون…………………………………………………………………… ۷۲

۲-۱-۲-۳-۳- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ………………………………………………………………. ۷۲

۲-۱-۲-۳-۳- هوش چندگانه گاردنر…………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲- پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۲-۱- مروری بر تحقیقات………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۲-۱-۱- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۲-۱-۲-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۲-۲- مروری بر تحقیقات پیشین هوش هیجانی:………………………………………………………….. ۸۳

۲-۲-۲-۱- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۲-۲-۲- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………… ۸۳

فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳- ۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۳ – ۲  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳ – ۴ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۴-۱ جامعه آماری:………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۳-۴-۲ نمونه آماری:…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳ – ۵ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۰

۳ – ۶ ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. ۹۲

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۲  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی…………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های فردی………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۱-۱ جنسیت……………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۴-۱-۲ سن افراد………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۳ تجزیه و تحلیل آماری:………………………………………………………………………………………… ۹۸

فرضیه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

فرضیه دوم: بین استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

فرضیه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۲ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۴ محدودیتها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۴-۱محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم……………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

پرسشنامه یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت