پایان نامه بازاریابی و فروش

پایان نامه بازاریابی و فروش

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب… ‌أ

 فصل اول: کلیات بازاریابی

۱-۱-   تعریف بازاریابی و مفاهیم اصولی بازاریابی.. ۳

۱-۱-۱-  نیازها، خوسته ها، تقاضاها ۴

۱-۱-۱-۱-  خواسته‌ها ۴

۱-۱-۱-۲-  تقاضاها ۵

۱-۱-۲- محصولات… ۵

۱-۱-۳-  سود بخشی – ارزش – رضایت… ۵

۱-۱-۴-  مبادله- معاملات- روابط.. ۶

۱-۱-۴-۱-     مبادله. ۶

۱-۱-۴-۲-     معامله. ۶

۱-۱-۵-  بازارها ۷

۱-۱-۶-  بازاریابی و بازاریاب… ۷

۱-۲-   فلسفه بازاریابی.. ۷

۱-۲-۱- دیدگاه تولید. ۸

۱-۲-۲-  دیدگاه کالا،‌کالا مدار: (محصول) ۸

۱-۲-۳-  دیدگاه فروش، فروش مدار. ۸

۱-۲-۴-  دیدگاه بازاریابی.. ۹

۱-۲-۴-۱-     دیدگاه بازاریابی اجتماعی.. ۹

۱-۲-۴-۲-     ماهیت بازاریابی اجتماعی.. ۱۰

۱-۳-   پذیرفته شدن سریع بازاریابی.. ۱۲

۱-۳-۱-  در بخش بازرگانی.. ۱۲

۱-۳-۲-  در بخش غیر انتفاعی.. ۱۲

۱-۳-۳-  بخش غیر بازرگانی.. ۱۲

 فصل دوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

۲-۱-   تقسیم بازار و تعیین بازار هدف… ۱۵

۲-۲-   تقسیم بندی بازار چیست؟. ۱۵

۲-۳-   معیارهای تقسیم بازار. ۱۶

۲-۳-۱-  قابلیت افزایش سود و بازده سرمایه گذاری.. ۱۶

۲-۳-۲-  مشابه بودن نیازهای خریداران در هر قسمت… ۱۷

۲-۳-۳-  متفاوت بودن نیازهای خریداران در قسمت‌های گوناگون بازار. ۱۷

۲-۳-۴-  امکان فعالیت بازاریابی برای دستیابی به یک قسمت… ۱۷

۲-۳-۵-  سادگی و هزینه‌ی تقسیم بازار به قسمت‌های گوناگون. ۱۷

۲-۴-   روش‌ها و متغیرهای تقسیم بازار. ۱۷

۲-۴-۱-  تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی.. ۱۸

۲-۴-۲-  تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۸

۲-۴-۳-  تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی.. ۱۹

۲-۴-۴-  تقسم بازار بر اساس عوامل رفتاری.. ۲۱

۲-۵-   انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت… ۲۳

۲-۵-۱-  معیارهای انتخاب بازار هدف… ۲۳

۲-۵-۱-۱-     اندازه بازار. ۲۳

۲-۵-۱-۲-     رشد بالقوه مورد انتظار بازار (استعداد بازار) ۲۴

۲-۵-۱-۳-     موقعیت رقابت… ۲۵

۲-۵-۱-۴-     هزینه. ۲۵

۲-۵-۲-  سازگاری بازار هدف با اهداف و منابع سازمانی.. ۲۶

۲-۵-۳-  تناسب محصول. ۲۶

۲-۵-۴-  شباهت بازار. ۲۷

۲-۵-۵-  شرایط سیاسی- قانونی.. ۲۷

۲-۶-   پیش بینی نسبت سود به حجم سرمایه گذاری.. ۲۸

۲-۶-۱-  پیش بینی فروش بالقوه ۲۹

۲-۶-۲-  استراتژی‌های مختلف انتخاب بازار هدف… ۲۹

۲-۶-۲-۱-     استراتژی بازاریابی یکسان. ۲۹

۲-۶-۲-۲-     استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۳۰

۲-۶-۲-۳-     استراتژی بازاریابی متمرکز. ۳۱

۲-۶-۳-  عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی بازاریابی.. ۳۱

۲-۶-۳-۱-     منابع موسسه. ۳۱

۲-۶-۳-۲-     همجنس بودن و مشابهت محصولات… ۳۱

۲-۶-۳-۳-     مرحله عمر محصول. ۳۲

۲-۶-۳-۴-     مشابه بودن بازار. ۳۲

۲-۶-۳-۵-     استراتژی بازاریابی رقبا ۳۲

۲-۷-   عملکرد موفقیت آمیز دو شرکت با تقسیم بازار و انتخاب بازار هدف… ۳۲

۲-۷-۱-  شرکت اپل.. ۳۳

۲-۷-۲-  شرکت ریباک.. ۳۳

 فصل سوم: مدیریت محصول

۳-۱-   تعاریف… ۳۶

۳-۲-   نکات مهم در مورد یک محصول. ۳۶

۳-۳-   منحنی زندگی کالا. ۳۸

۳-۳-۱-  دوره‌ی قبل از معرفی یا دوره‌ی ایجاد محصول. ۳۸

۳-۳-۲-  مرحله‌ی مصرف محصول. ۳۸

۳-۳-۳-  مرحله رشد. ۳۸

۳-۳-۴-  مرحله بلوغ. ۳۸

۳-۳-۵-  ۵) مرحله‌ی نزول. ۳۹

۳-۴-   مراحل مختلف پذیرش نوآوری (سازگاری با کالای جدید) ۴۱

۳-۵-   کالای مصرفی.. ۴۱

۳-۶-   طبقه بندی کالاهای صنعتی.. ۴۱

۳-۶-۱-  مواد و قطعات… ۴۲

۳-۶-۲-  کالاهای سرمایه ای.. ۴۲

۳-۶-۳-  ذخایر. ۴۳

۳-۷-   خدمات تجاری.. ۴۳

۳-۸-   استراتژی محصول جدید: «برای محصول جدید استراتژی ما چیست؟» ۴۳

۳-۸-۱-  مراحل اصلی ایجاد یک محصول جدید. ۴۳

۳-۹-   راهبردهای بازاریابی.. ۴۴

۳-۱۰- تحلیل بازار. ۴۵

۳-۱۱- ایجاد یک محصول. ۴۵

۳-۱۲- آزمایش بازاریابی.. ۴۵

۳-۱۳- تجاری کردن و بازار گذاری کردن محصول. ۴۵

۳-۱۴- شناخت بازار محصول. ۴۶

۳-۱۴-۱-  مشتریان هدف… ۴۶

۳-۱۴-۲-  ایجاد آمیخته‌ی بازاریابی.. ۴۶

۳-۱۴-۳-  برنامه ریزی، پیاده کردن، تحقیقات، اجرای برنامه وکنترل. ۴۷

۳-۱۴-۳-۱-   شرکت… ۴۸

۳-۱۴-۳-۲-   تأمین کنندگان. ۴۸

۳-۱۴-۳-۳-   واسطه‌های بازاریابی.. ۴۹

۳-۱۴-۳-۴-   مشتریان. ۴۹

۳-۱۴-۳-۵-   رقبا ۴۹

۳-۱۴-۳-۶-   اجتماع. ۵۰

۳-۱۴-۳-۷-   محیط کلان سازمان. ۵۰

۳-۱۴-۳-۸-   محیط جمعیت شناختی.. ۵۰

۳-۱۴-۳-۹-   محیط اقتصادی.. ۵۱

۳-۱۴-۳-۱۰- محیط تکنولوژی.. ۵۱

۳-۱۴-۳-۱۱- محیط سیاسی- قانونی.. ۵۱

۳-۱۴-۳-۱۲- محیط فرهنگی- اجتماعی.. ۵۱

۳-۱۵- نامگذاری کالا. ۵۱

۳-۱۵-۱-  دلایل نامگذاری.. ۵۲

۳-۱۵-۲-  سیاست نامگذاری (خط مشی) ۵۳

۳-۱۶- بسته بندی.. ۵۳

 فصل چهارم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان

۴-۱-   مقدمه. ۵۵

۴-۲-   جدیدترین قلمرو در بازاریابی.. ۵۵

۴-۲-۱-  مفهوم جدید کیفیت… ۵۶

۴-۲-۲-  مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع. ۵۶

۴-۲-۳-  مفهوم جدید خدمت به مشتریان. ۵۷

۴-۳-   اهمیت کیفیت محصول ارائه خدمات به مشتریان. ۵۸

۴-۳-۱-  ایجاد موانع رقابتی.. ۵۸

۴-۳-۲-  وفاداری مشتریان. ۵۸

۴-۳-۳-  محصولات متمایز. ۵۸

۴-۳-۴-  کاهش هزینه‌های بازاریابی.. ۵۹

۴-۳-۵-  قیمت‌های بالاتر. ۶۰

۴-۴-   تأثیر کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان در «آمیخته بازاریابی» ۶۰

۴-۴-۱-  تاثیرات کیفیت و خدمات بر محصول. ۶۰

۴-۴-۲-  تاثیرات کیفیت و خدمات برقیمت… ۶۱

۴-۴-۳-  تاثیرات کیفیت وخدمات برترفیع محصول. ۶۱

۴-۴-۴-  تاثیرات کیفیت وخدمات بر توزیع. ۶۱

۴-۵-   بر نامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان. ۶۲

۴-۵-۱-  مرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنید. ۶۲

۴-۵-۱-۱-     نسبت ارزش به قیمت… ۶۲

۴-۵-۱-۲-     کیفیت محصول. ۶۳

۴-۵-۱-۳-     مزایا و ترکیبات… ۶۳

۴-۵-۱-۴-     ضمانت نامه‌ها ۶۳

۴-۵-۱-۵-     برطرف کردن مشکلات… ۶۳

۴-۵-۱-۶-     تجربه خرید. ۶۴

۴-۵-۲-  مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نمایید. ۶۴

۴-۵-۳-  مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید. ۶۵

۴-۵-۴-  مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ایجاد نمائید. ۶۵

۴-۵-۵-  مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید. ۶۶

۴-۵-۶-  مرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نمایید. ۶۶

۴-۵-۷-  مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهید. ۶۶

۴-۵-۸-  مرحله هشتم: رضایت مشتریان را اندازه گیری کنید. ۶۷

۴-۵-۹-  مرحله نهم: در جستجوی شکایت کنندگان برآیید. ۶۸

 فصل پنجم: سیستم توزیع و فروش

۵-۱-   علل بکارگیری واسطه‌ها و نقش آن‌ها ۷۰

۵-۲-   وظایف کانال توزیع. ۷۰

۵-۳-   عمده فروشی.. ۷۳

۵-۳-۱-  نقش و وظایف عمده فروش در بازاریابی.. ۷۳

۵-۳-۲-  انواع مختلف عمده فروشان. ۷۴

۵-۳-۲-۱-     عمده فروشی با خدمات گسترده ۷۴

۵-۳-۲-۲-     عمده فروشان با خدمات محدود. ۷۴

۵-۳-۲-۳-     کارگزاران (واسطه‌ها یا دلالان) ۷۴

۵-۳-۲-۴-     نمایندگیها ۷۴

۵-۴-   خرده فروشی.. ۷۴

۵-۴-۱-  طبقه بندی خرده فروشی از نظر میزان خدمت یا سرویس… ۷۵

۵-۴-۲-  طبقه بندی خرده فروشان از نظر تنوع محصولاتی که ارائه می‌کنند. ۷۵

۵-۴-۳-  طبقه بندی خرده فروشی از نظر قیمت… ۷۶

۵-۴-۴-  طبقه بندی خرده فروشان از نظر کنترل شعب… ۷۶

۵-۴-۵-  طبقه بندی خرده فروشی بر اساس غیر فروشگاهی.. ۷۷

۵-۵-   سیستم ارتباطات بازاریابی.. ۷۷

۵-۶-   عوامل فرآیند ارتباطات… ۸۰

۵-۶-۱-  استراتژی کشش و رانش (تهاجمی) ۸۰

۵-۶-۲-  استراتژی رانش… ۸۱

 فصل ششم: بازاریابی خلاق

۶-۱-   مورد غلات صبحانه. ۸۳

۶-۲-   مورد تخم مرغ‌های شانسی.. ۸۴

۶-۳-   مورد فروشگاه‌های زنجیره ای «سون آلون ژاپن» ۸۵

۶-۴-   مورد محصول جدید اکتیمال از شرکت دالتون. ۸۶

۶-۵-   مورد فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در پمپ بنزین‌ها ۸۶

۶-۶-   مورد کافی نت… ۸۷

۶-۷-   مورد «پدر خواندگی یک کودک» ۸۸

۶-۸-   مورد مسابقه تلویزیونی برادر بزرگ… ۸۹

۶-۹-   مورد عروسک باربی.. ۹۰

۶-۱۰- مورد واکمن سونی.. ۹۰

 فصل هفتم: مروری بر کارهای پژوهشی انجام شده

مـنـــابـــع  ۹۶

 

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت