پایان نامه اندازه‌گیری هم‌زمان اسکوربیک اسید، اپی‌نفرین و اوریک اسید به روش پالس ولتامتری تفاضلی با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده

پایان نامه اندازه‌گیری هم‌زمان  اسکوربیک اسید، اپی‌نفرین و اوریک اسید به روش پالس ولتامتری تفاضلی با  استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با منومر برموکروزول سبز و نانوذرات طلا

فهرست مطالب

فهرست مطالب… i

فهرست جدول‌ها iv

فهرست شکل‌ها vi

چکیده ۱

فصل اول: مقدمهای بر الکتروشیمی‌‌ ۲

۱-۱- مقـدمـه ۳

۱-۲- انواع روشهای تجزیه الکتروشیمیایی.. ۳

۱-۳- مروری بر روشهای الکتروشیمیایی.. ۵

۱-۳-۱- کرونوآمپرومتری.. ۵

۱-۳-۲- ولتامتری.. ۷

۱-۳-۲-۱- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل.. ۸

۱-۳-۲-۲- ولتامتری چرخهای (CV) 9

۱-۳-۲-۳- ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) 12

۱-۳-۲-۴- ولتامتری موج مربعی (SWV) 13

۱-۳-۲-۵- ولتامتری با برهنه سازی.. ۱۵

۱-۳-۲-۶- ولتامتری با برهنه سازی جذب سطحی: ۱۶

۱-۴- کاتالیست الکتروشیمیایی واکنش‌های اکسیداسیون و احیا کُند. ۱۸

۱-۵- نمودارهای تافل.. ۱۹

۱-۶- الکترودهای کار به کار گرفته‌شده در روش‌های ولتامتری.. ۲۰

۱-۶-۱-   مقدمه ۲۰

۱-۶-۲-   الکترودهای جیوه ۲۰

۱-۶-۳-   الکترودهای جامد. ۲۱

۱-۶-۴-   الکترودهای کربن شیشه‌ای (GC) 22

۱-۶-۵-   الکترودهای خمیر کربن.. ۲۲

۱-۷- الکترودهای اصلاح‌شده شیمیایی.. ۲۴

۱-۷-۱-   تک لایه‌های خود-انباشته. ۲۴

۱-۷-۲-   الکترودهای اصلاح‌شده با نانولوله‌ی کربنی.. ۲۵

۱-۷-۳-   درپوش قرار دادن سل-ژل گونه‌های واکنش‌پذیر. ۲۶

۱-۷-۴-   الکترودهای اصلاح‌شدۀ الکترو کاتالیستی.. ۲۶

۱-۷-۵-   الکترودهای اصلاح‌شدۀ پیش تغلیظ کننده ۲۷

۱-۷-۶-   پوشش‌های با نفوذپذیری انتخابی.. ۲۷

۱-۷-۷-   پلیمرهای هادی.. ۲۸

۱-۸- طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی.. ۲۹

۱-۸-۱-   مقدمه ۲۹

۱-۸-۲-   نظریه AC.. 30

۱-۸-۳-   کاربرد تحلیل امپدانس… ۳۱

۱-۸-۳-۱- امپدانس یک واکنش انتقال الکترون ساده ۳۱

۱-۸-۳-۲- اندازه‌گیری ظرفیت خازن فصل مشترک.. ۳۶

۱-۸-۴-   نمایش نموداری نتایج.. ۳۷

۱-۸-۴-۱- نمودارهای بُد بر حسب نمودارهای صفحه مختلط.. ۳۷

۱-۸-۴-۲- منحنی نایکوئیست… ۳۷

۱-۸-۵-   تحلیل کرامرز-کرونیگ (K-K) 38

۱-۸-۶-   عنصر فاز ثابت یا CPE. 39

فصل دوم: اهمیت و کاربردها ۴۰

۲-۱- مـقدمـه: ۴۱

۲-۱-۱-   اسکوربیک اسید. ۴۱

۲-۱-۲-   اوریک اسید. ۴۲

۲-۱-۳-   اپی‌نفرین.. ۴۳

۲-۱-۴-   کاربرد نانوذرات در اصلاح الکترودها ۴۴

۲-۱-۴-۱- کامپوزیت‌ها ۴۴

۲-۱-۴-۲- نانو کامپوزیت‌ها ۴۴

۲-۲- مروری بر کارهای انجام‌شده ۴۶

۲-۲-۱-   اندازه‌گیری همزمان اپی‌نفرین، اوریک اسید و اسکوربیک اسید. ۴۶

فصل سوم: بخش تجربی.. ۴۸

۳-۱- مـقدمـه ۴۹

۳-۲- دستگاه‌های مورد استفاده ۴۹

۳-۳- محلول‌های مورد نیاز. ۵۰

۳-۴- نرم‌افزارهای مورد استفاده ۵۱

۳-۵- استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای به عنوان بستر الکترودهای اصلاح‌شده ۵۱

۳-۵-۱-   تهیه الکترود شیشه‌ای اصلاح‌شده با برموکروزول سبز. ۵۱

۳-۵-۲-   روش فعال‌سازی و تشکیل پلیمر بر سطح الکترود کربن شیشه‌ای.. ۵۲

۳-۵-۳-   رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده ۵۴

۳-۵-۴-   اکسایش الکتروکاتالیستی داروها در سطح الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده ۵۵

۳-۵-۵-   وابستگی رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده به pH محیط.. ۵۷

۳-۵-۶-   اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار گونه‌های الکتروشیمیایی.. ۵۸

۳-۵-۷-   اندازه‌گیری هم‌زمان اسکوربیک اسید، اپی‌نفرین و اوریک اسید. ۶۰

۳-۵-۸-   دقت و حد تشخیص…. ۶۶

۳-۵-۹-   بررسی اثر مزاحمت‌ها ۶۷

۳-۵-۱۰- آنالیز نمونه‌های حقیقی.. ۶۸

۳-۵-۱۱- تعیین ضریب انتقال در مرحلۀ تعیین‌کننده سرعت… ۷۰

۳-۵-۱۲- تعیین ضریب نفوذ AA، EP و UA.. 72

۳-۵-۱۳- تعیین ثابت سرعت واکنش الکترو کاتالیستی.. ۷۷

۳-۵-۱۴- مطالعات اسپکتروسکوپی امپدانس شیمیایی (EIS) 80

۳-۶- بحث و نتیجه‌گیری.. ۸۲

منابع. ۸۷

، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت