پایان نامه ارشد معدن پژوهش و بررسی‌های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان (همراه با تصاویر)

فهرست جداول شکلها ۱-۱۰
فهرست نمودارها ۲-۱۰
فهرست نقشه‌ها ۳-۱۰
چکیده ۱۱
مقدمه ۱۳
فصل اول : کلیات
۱-۱-‌ هدف ۱۵
۱-۲- پیشینه تحقیق ۱۶
۱-۳- روش کار و تحقیق ۱۶
فصل دوم : شرحی مختصر بر گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان
۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۱۸
۲-۲- راههای دسترسی ۱۸
۲-۳- آب و هوا ۱۸
۲-۴- ژئومورفولوژی ۲۰
۲-۵- تحقیقات و مطالعات گذشته ۲۰
۲-۶- کلیاتی در مورد گارنت ۲۱
۱-۲-۶- مشخصات زمین شناسی و کانی شناسی گرونا ۲۱
۲-۲-۶- کانی شناسی ۲۲
۳-۲-۶- مشخصات انواع گروناها ۲۲
۱- پیروپ ۲۴
۲- رودولیت ۲۴
۳- آلماندن ۲۴
۴- اسپسارتیت ۲۴
۵- اوواروویت ۲۴
۶- گروسولاریت ۲۵
۷- آندرادیت ۲۶
۸- دمانتوئید ۲۶
۴-۲-۶- کاربرد و بررسی اقتصادی ۲۷
۱- موارد استفاده گارنت : ۲۷
الف ) ساینده‌های پوششی ۲۷
ب) تصفیه آب ۲۹
ج) کاغذ و پارچه ساینده ۲۹
د) سند بلاست ۳۰
ی) واترجت ۳۰
ن) چاههای نفت ۳۱
۲- ویژگی‌های مورد نیاز جهت کاربرد گارنت در صنایع مختلف ۳۱
۵-۲-۶ – تولید داخلی و کاربرد ۳۳
۶-۲-۶- منابع و ذخایر جهانی گروناها ۳۸
۶-۲-۷ – موارد جایگزین ۳۹
۸-۲-۸ – میزان روند تولید گارنت در ایران و جهان ۴۰
۸-۱-۲-۶- ذخایر و پتانسیلهای عمده گارنت درایران ۴۳
۸-۲-۲-۶- وضعیت تولید گارنت در ایران ۴۳
۹-۲-۶- موارد مصرف ۴۳
۱۰-۲-۶- قیمت‌های انواع گرونا ۴۵
۱۱-۲-۶- تجارت خارجی ۴۵
۱۲-۲-۶- بررسی جهانی ۴۶
۱۳-۲-۶ – دیدگاه آینده ۴۶
فصل سوم : زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
۳-۱- زمین شناسی پیرامون کانسار ۵۰
۳-۲- شرح نقشه زمین شناسی ۰۰۰/۱۰: ۱ ۵۱
۳-۲-۱- شرح نقشه ۵۱
۳-۲-۲- دگرسانی ۶۰
۳-۳- شرح نقشه زمین شناسی ۱:۲۰۰۰ محدوده‌ی موردمطالعه ۶۵
۳-۳-۱- سرآغاز ۶۵
۳-۳-۲- شرح نقشه ۶۵
۳-۳-۳ بلوک‌های گارنت‌دار ۷۵
بلوک یکم (B-I) 75
بلوک دوم (B-II) 76
بلوک سوم (B-III) 77
بلوک چهارم (B-IV) 79
فصل چهارم : معرفی واحدهای کانی سازی شده در اسکارن در محدوده‌ی مورد
مطالعه در مطالعات ۰۰۰/۱۰: ۱
سرآغاز ۸۲
۴-۱ – پیمایش یکم ۸۲
۴-۲- پیمایش دوم ۸۳
۴-۳- پیمایش سوم ۸۴
۴-۴- پیمایش چهارم ۸۴
۴-۵- پیمایش پنجم ۸۵
۴-۶- پیمایش ششم ۸۶
۴-۷- پیمایش هفتم ۸۷
۴- ۸- پیمایش هشتم ۸۷
۴-۹- پیمایش نهم ۸۷
۴-۱۰- نتیجه و بحث ۸۸
۴-۱-۱۰- واحد اسکارن یکم ۸۸
۴-۲-۱۰- واحد اسکارن دوم (‌اولویت اول بهره‌برداری ) ۸۸
۴-۳-۱۰- واحداسکارن سوم (‌اولویت سوم در بهره‌برداری ) ۸۹
۴-۴-۱۰- واحد اسکارن چهارم (‌اولویت دوم در بهره برداری ) ۹۰
۴-۱۱- محاسبات ذخیره ۹۰
۴-۱-۱۱- ذخیره واحد گروناتیتی دوم ،‌ اولویت یکم ۹۱
۴-۲-۱۱- ذخیره واحد گروناتیتی سوم ، اولویت دوم ۹۱
فصل پنجم: بررسی‌های نتایج مطالعات سنگ شناسی و کانی‌شناسی درمحدود‌ه‌ی مورد مطالعه
۵-۱- بررسی‌های کانی شناسی ۹۳
۵-۲- بررسی‌های سنگ شناسی ۹۵
نمونه‌های شماره kb-103 P 95
نمونه‌های شماره kb-104 P 95
نمونه‌های شماره kb-105 P 96
نمونه‌های شماره kb-106 P 98
نمونه‌های شماره kb-107 P 98
نمونه‌های شماره kb-108 P 98
نمونه‌های شماره kb-112 P 100
نمونه‌های شماره kb-113 P 100
نمونه‌های شماره kb-136 P 100
نمونه‌های شماره kb-137 P 101
نمونه‌های شماره kb-146 P 101
نمونه‌های شماره kb-148 P 103
نمونه‌های شماره kb-152 P 103
نمونه‌های شماره kb-153 P 105
نمونه‌های شماره kb-202 P 105
نمونه‌های شماره kb-201 P 105
فصل ششم : شرح نقشه زمین شناسی منطقه گارنت‌دار
۶-۱- سرآغاز ۱۰۸
۶-۲- شرح واحدها و حفریات انجام شده ۱۰۸
بلوک یکم B1 112
بلوک دوم B2 112
بلوک سوم B3 112
بلوک چهارم B4 113
بلوک پنجم B5 113
بلوک ششم B6 113
بلوک هفتم B7 113
بلوک هشتم B8 117
بلوک نهم B9 119
بلوک دهم B10 119
بلوک یازدهم B11 121
بلوک دوازدهم B12 121
بلوک سیزدهم B13 122
بلوک چهارم B14 124
بلوک پانزدهم B15 126
۶-۳- نتیجه‌گیری ۱۲۶
۶-۴- شیوه تخمین ذخیره ۱۲۷
فصل هفتم : فرآوری و کاربرد آندرادیت در صنعت
۷-۱- مقدمه ۱۳۴
۷-۲- فرآوری ۱۳۴
۷-۳- کاربرد آندرادیت در صنعت ۱۳۵
فصل هشتم: شرح مختصری از معادن « گارنت کوه گبری رفسنجان » و « گارنت
ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با معدن « گارنت باغ زندان »
۸-۱ – خلاصه‌ای از مشخصات معدن کوه گبری رفسنجان ۱۳۸
۸-۲- موقعیت جغرافیایی معدن کوه گبری ۱۳۹
۸-۳- وضعیت راههای ارتباطی ۱۳۹
۸-۴- اسکارن کوه گبری ۱۴۱
۸-۵ نوع گارنت کوه گبری ۱۴۱
۸-۶- ژنژ گارنت کوه گبری ۱۴۲
۸-۷- نتایج حاصل از مطالعه اسکارن کوه گبری ۱۴۲
خلاصه ای از مشخصات معدن گارنت ده سلم ۱۴۴
۸-۸ – موقعیت جغرافیایی ۱۴۴
۸-۹- زمین شناسی ۱۴۶
۸-۱۰ – نوع گارنت معدن ده سلم ۱۴۶
۸-۱۱- شیست‌های گارنت‌دار و ذخیره معدن گارنت ده سلم ۱۴۷
فصل نهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری ۱۵۰
پیشنهادات ۱۵۴
منابع و مأخذ ۱۵۶
فهرست منابع فارسی ۱۵۶
فهرست منابع لاتین ۱۵۸
چکیده انگلیسی ۱۶۰

فهرست جدول‌ها
۲-۱ – انواع مهم گروناها ۲۳
۲-۲- ترکیب شیمیایی مهمترین انواع گرونا برحسب درصد فراوانی مؤلفه های سازنده ۲۶
۲-۳- درصد کاربردی گروناها در صنعت ۲۸
۲-۴- کاربردعمده گروناها در صنایع مختلف ۳۲
۲-۵- مهمترین آمار کاربری گرونا درایالات متحده آمریکا ۳۴
۲-۶- واردات گارنت ایالات متحده تحت عناوین تعرفه‌های گمرکی ۳۵
۲-۷- میزان ذخیره پایه و اقتصادی گارنت در چند کشور جهان در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۷ ۳۷
۲-۸ – میزان تولید گارنت در جهان در سال ۲۰۰۷ – ۱۹۹۴ برحسب تن ۴۱
۲-۹- میزان تولیدگارنت صنعتی در جهان ، در سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۰ برحسب تن ۴۱
۲-۱۰- میزان تولیدگارنت در جهان در طی سالهای ۲۰۰۷- ۱۹۹۷ تن ۴۲
۲-۱۱- آمار گارنت صنعتی در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ ۴۸
۳-۱- لیست نمونه‌های مأخوزه با هدف پتروگرافی ۶۱
۴-۱- نتایج آزمایشات XRD از ماده معدنی گارنت در پیمایش دوم ۸۳
۴-۲- نتایج XRD و پیمایش چهارم ۸۴
۴-۳- نتایج XRD پیمایش ششم ۸۶
۵-۱- جدول نشان دهنده نوع کانی های تشکیل دهنده گروناتیت در منطقه ۹۵
۶-۱- اطلاعات مربوط به حجم وذخیره بلوک‌ها به هزار کیلوگرم ۱۱۱
۸-۱- ترکیب شیمیایی و کانی‌شناسی زون تاکتیت در معدن کوه گبری ۱۴۳

فهرست نمودارها
۲-۱ میزان تولید گارنت در جهان درسال‌های ۲۰۰۴- ۱۹۹۴ برحسب تن …۴۱
۲-۲ میزان تولید گارنت صنعتی در جهان در سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۰ بر حسب تن …………..۴۲

فهرست نقشه‌ها و اشکال
۱) نقشه شماره ۲-۱: موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی معدن گروناتیت باغ زندان برداشت از اطلس راههای ایران مقیاس ۰۰۰/۵۰۰/۱: ۱ ۱۹
۲) نقشه شماره ۳-۱: نقشه زمین شناسی ۰۰۰/۱۰: ۱محدوده‌ی مورد مطالعه ۵۲
۳) نقشه شماره ۳-۲: نقشه زمین شناسی ۲۰۰۰: ۱ محدوده مورد مطالعه ۶۶
۴) نقشه شماره ۳-۳: نقشه زمین شناسی ۲۰۰۰: ۱ محدوده مورد مطالعه ۸۰
۵) نقشه شماره ۶-۱:نقشه زمین شناسی ۵۰۰: ۱ محدوده‌ی مورد مطالعه ۱۰۹
۶) نقشه شماره ۶-۲:نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰ محدوده ی مورد مطالعه ۱۱۰
۷) شکل شماره ۶-۱: مدل ارتفاعی محدوده‌ی موردمطالعه حاصل ازمطالعات ۲۰۰۰: ۱ ۱۳۱
۸) شکل شماره ۶-۲ : مدل ارتفاعی محدوده‌ی مورد مطالعه حاصل از مطالعات ۵۰۰: ۱ ۱۳۲
۹) نقشه شماره ۸-۱ : نقشه راههای دسترسی به معدن کوه‌گبری رفسنجان به مقیاس ۰۰۰/۵۰۰/۱ : ۱ ۱۴۰
نقشه شماره ۸-۲ : نقشه راههای دسترسی گارنت ده سلم نهبندان مقیاس ۰۰۰/۱۰۰: ۱…………….. ۱۴۵
چکیده :
کانی گارنت یا گرونا باسختی بالا و وزن خصوصی زیاد وساختار داخلی منظم (گارنت با سختی ۶ تا ۵/۷ در اصولاً از کانیهای شاخص و تعیین کننده محیط و فرآیند دگرگونی است) ،‌ولی در بعضی از شرایط خاص در شرایط متاسوماتیک و دیگر فرآیندهای پیچیده‌ای در سنگهای آذرین نیز یافت می‌شود. این دسته از کانیهای عموماً دارای ترکیب شیمیائی A3B2(SiO4)3اند که در این بنیان شیمیائی نماد “A” معرف عناصر Mn2+, Fe2+, Mg , Ca و حرف “B” معرف عناصر,V3+ , Mn3+Fe3+, Al و Cr است تفسیر تفاوت ظرفیت‌های فلزات ذکر شده در مقادیر بالا و پائین ، و همچنین تفسیر بنیان شیمیائی (SiO4) که رشته اصلی سازنده سیلیکاتهای ماگمائی و بصورت پلی‌مرهای کشیده در ساختار بلورین این کانی فرض می‌شوند ، خودعامل اصلی برای تغییر درترکیب ، ساختار، شیمی ساختمانی ، رنگ و دیگر ویژگی‌های این کانی است و آنها را سبب می‌شود .

 

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت