پایان نامه ارزیابی ژئو شیمیایی مخازن گازی حوضه رسویی کپه داغ

فصل اول: مقدمه ۱

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ ۲

۲-۱-مقدمه ۲

۲-۲-محل و موقعیت ۲

۲-۳- ریخت شناسی منطقه ۳

۲-۴- چینه شناسی منطقه ۴

۲-۴-۱- پرکامبرین ۴

۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان ۴

۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین ۵

۲-۴-۲-۱- سازندلالون ۵

۲-۴-۲-۲- سازند میلا ۵

۲-۴-۲-۳- سازند قلی ۵

۲-۴-۳- سیلورین ۵

۲-۴-۳-۱- سازند نیور ۵

۲-۴-۴- دونین ۵

۲-۴-۴-۱- سازند پادها ۵

۲-۴-۴-۲- سازند خوش ییلاق ۶

۲-۴-۵- کربنیفر ۶

۲-۴-۵-۱- سازند مبارک ۶

۲-۴-۶- پرمین ۶

۲-۴-۶-۱- سازند دورود ۶

۲-۴-۶-۲ سازند روته ۶

۲-۴-۶-۳- سازند نسن ۶

۲-۴-۷- تریاس ………………………………………………………………………………… ۶

۲-۴-۷-۱- سازند الیکا ……………………………………………………………………….. ۶

۲-۴-۷-۲- سازند قره قیطان ………………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳- گروه آق دربند ………………………………………………………………….. ۷

۲-۴-۷-۳-۱- سازند سفید کوه ……………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳-۲- سازند نظر کرده ……………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳-۳- سازند سینا ……………………………………………………………………. ۷

۲-۴-۷-۳-۴- سازند شیلی میانکوهی ……………………………………………………… ۷

۲-۴-۸- ژوارسیک …………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴-۸-۱- سازند شمشک …………………………………………………………………… ۸

۲-۴-۸-۲- سازند کشف رود ……………………………………………………………….. ۹

۲-۴-۸-۳- سازند بادامو ……………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۸-۴- سازند باش کلاته ……………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۸-۵- سازند خانه زو …………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۸-۶- سازند چمن بید …………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴-۸-۷- سازند مزدوران ………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۸-۷-۱- محل برش الگو……………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۸-۷-۲- گسترش منطقه ای …………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۹- کرتاسه ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۹-۱- سازند شوریجه ………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۹-۱-۱ محل برش الگو ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۹-۱-۲- گسترش منطقه ای …………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-۹-۲ سازند زرد ………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۳- سازند تیرگان …………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۴- سازند سرچشمه …………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۹-۵- سازند سنگانه …………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۶- سازند آیتامیر …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۷ سازند آب دراز ……………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-۹-۸- سازند آب تلخ ………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۹- سازند نیزار ……………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۱۰- سازند کلات ……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۱۰- ترشیر ……………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱۰-۱- سازند پسته لیق ………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۱۰-۲- سازند چهل کمان ……………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱۰-۳ سازند خانگیران …………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۱- نهشته های نئوژن …………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۲- پلیوسن ……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱۲-۱- کنگلومرای پلیوسن ……………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۲-۲- سازند آقچه گیل ………………………………………………………………. ۲۶

۲-۵- زمین شناسی ساختمانی منطقه ………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-پتانسیل هیدروکربنی منطقه ……………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۱- معرفی مخازن گازی کپه داغ …………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۱- میدان گازی خانگیران ………………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۲- لایه بندی مخزن مزدوران ……………………………………………………… ۲۹

۲-۶-۱-۳- فشار و دمای اولیه مخزن ……………………………………………………… ۳۰

۲-۶-۲-میدان گازی گنبدلی …………………………………………………………………. ۳۰

۲-۶-۲-۱- لایه بندی مخزن شوریجه ……………………………………………………… ۳۰

۲-۶-۲-۲- فشار و دمای اولیه مخزن ……………………………………………………… ۳۰

فصل سوم: روشهای مطالعه ………………………………………………………………… ۳۱

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲- دستگاه راک اول ……………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۲-۱- ویژگی های پارامترهای راک – اول ……………………………………………. ۳۳

۳-۲-۲- کل کربن آلی(TOC) …………………………………………………………….. 34

۳-۲-۳- اندیس اکسیژن (OI)……………………………………………………………….. 35

۳-۲-۴- اندیس تولید (PI)…………………………………………………………………… 35

۳-۲-۵-اندیس هیدروکربن زایی((GI……………………………………………………… 35

۳-۲-۶-اندیس مهاجرت(MI) ……………………………………………………………… 35

۳-۲-۷-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index) …………… 35

۳-۲-۸- اندیس هیدروژن (HI) ……………………………………………………………. 35

۳-۲-۹-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC ……… 36

۳-۲-۱۰-تفسیر داده های راک اول ………………………………………………………… ۳۸

۳-۳- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی …………………………………………… ۳۸

۳-۳-۱-گاز کروماتوگرافی درGCMS  …………………………………………………. ۳۹

۳-۳-۱-۱-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی …………………………………………….. ۴۱

۳-۳-۲-طیف سنج جرمی در GCMS…………………………………………………… 42

۳-۴-بایومارکرها ( نشانه های زیستی) ……………………………………………………. ۴۴

۳-۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴-۱-۱- بیومارکرها یا نشانه های زیستی ……………………………………………… ۴۵

۳-۴-۱-۲- انواع بیومارکرها …………………………………………………………………. ۴۷

۳-۴-۲-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی …………………. ۴۹

۳-۴-۲-۱ترپانها (Terpanes) ……………………………………………………………. 54

۳-۴-۲-۲-اندیس هموهوپان ………………………………………………………………… ۵۷

۳-۴-۲-۳-نسبت پریستان به فیتان …………………………………………………………. ۵۹

۳-۴-۲-۴-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin) ………………………………………. 60

۳-۴-۲-۵-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C20……………………………………….. 61

۳-۴-۲-۶-باتریوکوکان ……………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۴-۲-۷-اندیس اولیانان(Oleanane)………………………………………………….. 61

۳-۴-۲-۸-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها ………………………………………… ۶۲

۳-۴-۲-۹-اندیس گاماسران …………………………………………………………………. ۶۲

۳-۴-۲-۱۰- نسبت(C30/C29Ts) …………………………………………………….. 63

۳-۴-۲-۱۱- -β کاروتن  و کاروتنویید……………………………………………………. ۶۳

۳-۴-۲-۱۲- Bicyclic Sequiterpanes…………………………………… 63

۳-۴-۲-۱۳-کادینانها…………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۴-۲-۱۴- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای ……………………………………………. ۶۴

۳-۴-۲-۱۵- فیچتلیت(Fichtelite) ……………………………………………………… 65

۳-۴-۲-۱۶- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane) ……….. 65

۳-۴-۲-۱۷-ترپان سه حلقه ای ………………………………………………… ۶۵

۳-۴-۲-۱۸-ترپانهای چهار حلقه ای ………………………………………………………. ۶۶

۳-۴-۲-۱۹-هگزا هیدرو بنزو هوپانها ……………………………………………………… ۶۶

۳-۴-۲-۲۰-لوپانها(Lupanes) …………………………………………………………… 66

۳-۴-۲-۲۱-متیل هوپان(Methyl Hopanes) ………………………………………. 66

۳-۴-۳- استیرانها(Steranes) …………………………………………………………….. 67

۳-۴-۳-۱-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes …………………… 67

۳-۴-۳-۲- C26استیران……………………………………………………………………… ۶۸

۳-۴-۳-۳- استیرانهای (C27-C28-C29) ……………………………………………. 68

۳-۴-۳-۴- اندیس C30-استیران ………………………………………………………….. ۷۰

۳-۴-۳-۵- دیااستیرانهای(C27-C28-C29) …………………………………………. 72

۳-۴-۳-۶-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes …………………………. 72

۳-۴-۳-۷-   ۳-آلکیل استیران……………………………………………………………….. ۷۳

۳-۴-۳-۸-   ۴-متیل استیران…………………………………………………………………. ۷۳

۳-۴-۴- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها ……………………………………… ۷۴

۳-۴-۴-۱- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها…………………………………………….. ۷۴

۳-۴-۴-۲-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids  ……………. ۷۶

۳-۴-۴-۳- C­۲۶-C27-C28تری آروماتیک استیروئید………………………………. ۷۶

۳-۴-۴-۴- بنزوهوپانها (Benzohopanes) ………………………………………….. 76

۳-۴-۴-۵-پریلن( (Perylene ……………………………………………………………. 76

۳-۴-۴-۶-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276 ……… 77

۳-۴-۴-۷- Degraded Aromatic Deterpane………………………….. 77

۳-۴-۴-۸-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا ……………………. ۷۷

۳-۴-۵-بلوغ(Maturation) ……………………………………………………………… 79

۳-۴-۵-۱- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ ………………………………………. ۷۹

۳-۴-۵-۲-ترپانها ………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۴-۵-۲-۱-ایزومریزاسیون هموهوپان ۲۲S/(22S+22R) ………………………. 81

۳-۴-۵-۲-۲-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane.. 82

۳-۴-۵-۲-۳- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane…………………………….. 83

۳-۴-۵-۲-۴- نسبت  Ts/(Ts+Tm)……………………………………………………. 83

۳-۴-۵-۲-۵- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)………… 84

۳-۴-۵-۲-۶- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane………………………………….. 84

۳-۴-۵-۲-۷- اندیس Oleanane یا ۱۸α/(۱۸α+۱۸β)-Oleanane ………… 84

۳-۴-۵-۲-۸- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes ………………………………… 85

۳-۴-۵-۳- استیرانها (Steranes) ………………………………………………………… 86

۳-۴-۵-۳-۱- نسبت ۲۰S/(20S+20R) ……………………………………………… 86

۳-۴-۵-۳-۲-نسبت Ββ/(ββ+αα) ……………………………………………………… ۸۶

۳-۴-۵-۳-۳- اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI) …………………………………….. 87

۳-۴-۵-۳-۴- نسبت  Diasterane/Regular Sterane ………………………… 89

۳-۴-۵-۳-۵- نسبت  ۲۰S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89

۳-۴-۵-۴-استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids……………………… 89

۳-۴-۵-۴-۱- نسبت TA/(MA+TA)  ……………………………………………….. ۸۹

۳-۴-۵-۴-۲- نسبتMA(I)/MA(I+II)  …………………………………………….. ۹۰

۳-۴-۵-۴-۳- نسبتTA(I)/TA(I+II) ………………………………………………… 91

۳-۴-۵-۴-۴- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) ………………… 91

۳-۴-۵-۴-۵- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )…… 92

۳-۴-۵-۴-۶- پارامتر MAH ………………………………………………………………. 92

۳-۴-۶- تخریب میکروبی (Biodegradation) …………………………………….. 93

۳-۴-۶-۱- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی ………………………………….. ۹۳

۳-۴-۶-۱-۱- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids) ………………………………………….. 95

۳-۴-۶-۱-۲- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes) …………. 95

۳-۴-۶-۱-۳- هوپانها(Hopanes) ………………………………………………………. 95

۳-۴-۶-۱-۴-    ۲۵-نورهوپانها (۲۵-Norhopanes)………………………………. 96

۳-۴-۶-۱-۵-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane …………………………….. 96

۳-۴-۶-۱-۶- ترپانهای سه حلقه ای……………………………………………………….. ۹۷

۳-۴-۶-۱-۷- دیگر ترپانها…………………………………………………………………… ۹۷

۳-۴-۶-۲- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق …………………………. ۹۷

۳-۴-۷-تعیین سن بوسیله بایومارکرها …………………………………………………….. ۹۷

۳-۵- ایزوتوپهای پایدار ……………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۵-۲- ایزوتوپهای پایدار ………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۵-۲-۱- اکسیژن ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۵-۲-۲- کربن ………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۳-۵-۲-۲-۱- ارتباط بین سن زمین شناسی و

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن ……………………………………………………… ۱۰۶

۳-۵-۲-۲-۲-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت ………………………….. ۱۰۸

۳-۵-۲-۲-۲-۱- نمودار سوفر(Sofer) ………………………………………………….. 108

۳-۵-۳- گوگرد ………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۵-۴– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت ……………………… ۱۱۱

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری …………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۲-نمونه گیری از میادین گازی ………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۲-۱- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن ………………………………………. ۱۱۵

۴-۲-۲- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی …………………………………… ۱۱۷

۴-۳-داده های شرکت نفت …………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۱-مقاطع و نمونه ها ……………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل پنجم: بحث و تفسیر ………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲- تعبیر و تفسیر داده های راک اول ………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۱-چاه امیرآباد-۱ ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۲-چاه خانگیران-۳۰ ……………………………………………………………………. ۱۲۵

۵-۲-۲-۱-سازند چمن بید ………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۲-۲-۲-سازند کشف رود ………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۳-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی………………………………….. ۱۳۲

 ۵-۳-۱مقطع بغبغو ……………………………………………………………………………. ۱۳۲

۵-۳-۲-مقطع خور …………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۳-۳-مقطع فریزی ………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۳-۳-۱-سازند شمشک ……………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۳-۳-۲-سازند باش کلاته ………………………………………………………………… ۱۴۵

۵-۳-۴-مقطع خانه زو ………………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۳-۴-۱-سازند چمن بید ………………………………………………………………….. ۱۵۰

۵-۳-۴-۲-سازند شمشک ……………………………………………………………………. ۱۵۲

۵-۳-۵-مقطع اردک-آب قد ………………………………………………………………… ۱۵۵

۵-۳-۶-مقطع شورک …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۵-۳-۷-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول …………………………………….. ۱۶۳

۵-۴-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی ………………………………………. ۱۶۴

۵-۴-۱-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19) …………………………………………. 166

۵-۴-۲-مقطع خور سازند چمن بید(G-11) ……………………………………………. 167

۵-۴-۳-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15) ………………………….. 167

۵-۴-۴-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10) …………………………………….. 168

۵-۴-۵-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45) …………………………………………. 169

۵-۴-۶-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC ………………………………………… 169

۵-۵-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی………………………………….. ۱۶۹

۵-۵-۱-سازند چمن بید ……………………………………………………………………… ۱۷۳

۵-۵-۲- سازند کشف رود …………………………………………………………………… ۱۷۴

۵-۵-۳- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی ……………………….. ۱۸۲

۵-۵-۴- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه ………………………… ۱۸۲

۵-۵-۴-۱- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء ……………………………………….. ۱۸۲

۵-۵-۴-۱-۱- نسبت C29/C27 استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph ………………. 183

۵-۵-۴-۲- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء …………………………………………….. ۱۸۴

۵-۵-۴-۲-۱- نسبت C28/C29 استیران ……………………………………………….. ۱۸۴

۵-۵-۴-۲-۲-ایزوتوپ کربن ………………………………………………………………… ۱۸۵

۵-۵-۵- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء …………………………………………………. ۱۸۶

۵-۵-۵-۱- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph ……………………………….. 186

۵-۵-۵-۲-اندیس نورهوپان …………………………………………………………………. ۱۸۷

۵-۵-۵-۳- نسبت C22/C21 تری سیکلیک ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تری سیکلیک ترپان ……………………………………… ۱۸۸

۵-۵-۵-۴- نسبتهای   C24تترا سیکلیک ترپان ………………………………………… ۱۸۹

۵-۵-۵-۵- ایزوتوپ کربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان ………………………… ۱۹۰

۵-۵-۵-۶- مقایسه نسبتهای بیومارکری …………………………………………………… ۱۹۰

۵-۵-۵-۷-  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء …………………………………………. ۱۹۱

۵-۵-۶-تشیخص بلوغ سنگ منشاء ……………………………………………………….. ۱۹۱

۵-۵-۶-۱-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane ….. 191

۵-۵-۶-۲- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane ……………………. 192

۵-۵-۶-۳-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن ………………………. ۱۹۳

۵-۵-۶-۴- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء ………………………………………………… ۱۹۴

۵-۵-۷- داده های ایزوتوپی کربن دو مخزن مورد مطالعه ……………………………. ۱۹۴

۵-۵-۸- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه ……………………. ۱۹۴

۵-۶- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی کپه داغ …………… ۱۹۶

۵-۶-۱- بررسی ترکیب شیمیایی مخازن ………………………………………………….. ۱۹۶

۵-۶-۲- فشار و دمای مخازن ………………………………………………………………. ۱۹۸

۵-۶-۳- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه کپه داغ ………………………………….. ۱۹۸

۵-۶-۴- بررسی آلکانهای نرمال و بیومارکری و آب سازند مخازن …………………. ۲۰۰

۵-۶-۴-۱- فراوانی آلکانهای نرمال مخازن ………………………………………………. ۲۰۰

۵-۶-۴-۲- بیومارکر آدامانتان ……………………………………………………………….. ۲۰۰

۵-۶-۴-۳-  مطالعه ترکیبات هیدروکربوری گوگرد دار در مخازن ………………….. ۲۰۲

۵-۶-۴-۴- مطالعه آب سازندی مخازن …………………………………………………… ۲۰۴

۵-۶-۴-۵-  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن ………………………………………… ۲۰۷

۵-۶-۴-۶- مقایسه ترکیبات گازی مخازن با هیدروکربورهای سنگ منشاء ……….. ۲۰۹

۵-۶-۴-۷- ایزوتوپ کربن و گوگرد آلی مخازن ……………………………………….. ۲۰۹

۵-۷- نتیجه گیری کلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن ……………………………… ۲۱۲

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………… ۲۱۳

پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۲۱۴

پیوستها…………………………………………………………………………………………… ۲۱۵

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….. ۲۱۶

 

مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :