پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

فصل اول. ۳۸

کلیات.. ۳۸

فواید (آ.د.م.) : ۳۸

ویژگی و‌ اوصاف (آ.د.م.) :(۱) ۳۹

تفاوت  (آ.د.م.) ۴۰

انواع تفسیر :(۱) ۴۰

اقسام تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر  :(۱) ۴۰

تفسیر به اعتبار. ۴۱

حیطه  (آ.د.م.)(۱) ۴۱

مراحل تدوین (ق.آ.د.م.)(۲) ۴۲

موارد عطف به ماسبق شدن (آ.د.م.) :(۱) ۴۲

تقسیم قوانین براساس اهمیت جهات و مبانی : ۴۲

موارد امری.. ۴۳

فصل دوم ۴۴

مراجع قضایی ایران. ۴۴

مراجع قضایی : ۴۵

انواع مراجع  قضایی : ۴۵

مراجع خارج از قوه قضائیه : ۴۶

صلاحیت مراجع ثبتی : ۴۷

مراجع وابسته به قوه قضائیه : ۴۸

مراجع مرتبط با قوه قضائیه : ۴۸

اشخاص وابسته به قوه قضائیه : ۴۸

وظایف سازمان  قوه قضائیه : (اصل ۱۵۷ ق.ا.) ۴۹

وظایف رئیس  قوه قضائیه :(۱) (اصل ۱۵۷ ق.ا.) ۴۹

خصوصیات.. ۴۹

تشکیل دادگاهها : ۵۰

دادگاههایی‌که باید تشریفات (آ.د.م.) رارعایت کنند : ۵۱

انواع دفاتر موجود در دادگاهها : ۵۱

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۲

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۳

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۴

فصل سوم ۵۶

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها ۵۶

شرایط اقامه دعوی : (م ۲ و مفهوم مخالف م ۸۴ ق.آ.د.م.) ۵۶

موارد شروع به رسیدگی دادگاهها به دعوا : ۵۷

وظیفه دادگاهها در هر دعوا : ۵۷

موارد مراجعه قضات به منابع و فتاوی معتبر : (م ۳ ق.آ.د.م.) ۵۸

عقود و قراردادهای غیر قابل استماع : ۵۸

انواع قائم مقامی :(۱) ۵۸

انواع نمایندگی :(۲) ۵۹

موارد اهلیت : ۶۰

انواع دعاوی(۲) ۶۰

دعوا از حیث ماهیت حق مورد اجراء : ۶۱

دعوا از حیث موضوع حق : ۶۱

دعوا به اعتبار نوع حق : ۶۲

انواع دعاوی‌ مالی : ۶۳

انواع دعاوی مالی‌ : ۶۵

انواع دعاوی غیر مالی : ۶۶

انواع دعاوی  غیر مالی : ۶۷

انواع دعاوی غیر مالی : ۶۸

در امور حسبی :(۲) ۶۹

در امور خانواده : ۷۰

دعاوی غیر مالی مربوط به مؤجر و مستأجر : ۷۲

دعاوی مالی   مربوط به مؤجر و مستأجر : ۷۲

اقسام دعاوی غیر مالی : ۷۳

فصل چهارم ۷۵

در صلاحیت دادگاهها ۷۵

انواع صلاحیتها : ۷۵

انواع صلاحیت ذاتی : ۷۶

موارد صلاحیت محلی : ۷۷

موارد صلاحیت محلی : ۷۸

صلاحیت دادگاه انقلاب : ۸۲

سازمان دیوان عالی کشور : ۸۲

شعب دیوان عالی کشور : ۸۳

اشخاص صالح برای درخواست رأی وحدت رویه : ۸۳

صلاحیت دیوان عالی کشور :(۱) ۸۴

صلاحیت دادگاه خانواده : (م. واحده مصوب ۱۳۷۶) ۸۵

صلاحیت دیوان عدالت اداری : ۸۵

(اصل ۱۷۳ ق.ا.وم ۱۱ ق.د.ع.ا.) ۸۶

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری : ۸۷

وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : ۸۷

ویژگیهای دیوان عدالت اداری : ۸۸

ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری : ۸۸

سازمان دیوان. ۸۹

صلاحیت دادسرا  و دادگاه ویژه روحانیت : ۸۹

صلاحیت دادگاههای نظامی : (م ۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح) ۹۰

وظایف.. ۹۱

شروع به رسیدگی در شوراهای حل اختلاف : ۹۵

تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف : ۹۵

مهلت اعتراض به رأی شورا : ۹۵

مرجع حل اختلاف در صلاحیتها : ۹۶

فصل پنجم ۹۷

وکالت در دعاوی.. ۹۷

انواع وکالت از لحاظ شکلی : ۹۸

انواع وکیل. ۹۸

موارد تصریحی در وکالت : (م ۳۵ ق.آ.د.م.) ۹۹

اثرات عدم اطلاع عزل به وکیل و دادگاه ۱۰۰

معاذیر موجه قانونی عدم حضور وکلاء در دادگاهها (۱) ۱۰۱

ارگانهایی‌که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری  می‌توانند از نماینده حقوقی نیز استفاده کنند : (م ۳۲ ق.آ.د.م.) ۱۰۱

شرایط نماینده حقوقی(۱) ۱۰۲

نهادهای عمومی غیر دولتی : ۱۰۲

فصل ششم ۱۰۳

دادرسی نخستین. ۱۰۳

مبحث اول – انواع دادخواست ، شرایط و آثار آن. ۱۰۳

انواع دادخواست : ۱۰۴

انواع دادخواست اصلی : ۱۰۴

دادخواست طاری : ۱۰۵

مراجع ذیصلاح جهت تصدیق دادخواست و ضمایم آن : ۱۰۶

جهت تقدیم دادخواست : ۱۰۷

جهت تقدیم دادخواست : ۱۰۸

تفاوت دادخواست و درخواست :(۱) ۱۰۹

دادخواست : (۱) ۱۱۰

شرایط. ۱۱۱

مستثنیات تقدیم دادخواست :(۱) ۱۱۲

موارد  ردّ دادخواست :(۱) ۱۱۴

پیوستهای.. ۱۱۴

مبحث دوم – اقسام خواسته و نحوه تعیین بهای آن. ۱۱۵

اقسام خواسته : ۱۱۵

اثرات تعیین خواسته و بهای آن : ۱۱۵

نحوه تعیین بهای خواسته : ۱۱۶

موارد عدم تعیین بهای خواسته : ۱۱۶

طرح دعاوی متعدد ضمن یک.. ۱۱۷

دادخواست : ۱۱۷

ارتباط کامل بین دو دعوی یعنی : ۱۱۷

مبحث سوم – اقسام و شرایط ابلاغ. ۱۱۸

مبحث چهارم – ایرادات و موانع رسیدگی. ۱۲۶

مبحث پنجم –  بررسی چگونگی تشکیل ، تجدید ، تأخیر و توقیف جلسه دادرسی. ۱۲۹

مبحث ششم – اقسام ، شرایط و آثار قرار تأمین خواسته. ۱۴۳

مبحث هفتم – ورود شخص ثالث.. ۱۵۰

مبحث هشتم – جلب شخص ثالث.. ۱۵۲

مبحث نهم – دعوای متقابل. ۱۵۳

مبحث دهم – اخذ تأمین از اتباع بیگانه. ۱۵۴

مبحث یازدهم – تأمین دلیل. ۱۵۶

مبحث سیزدهم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت.. ۱۵۸

مبحث چهاردهم – سازش.. ۱۶۳

فصل هفتم ۱۶۵

رسیدگی به ادله اثبات دعوا ۱۶۵

مبحث اول – کلیات ادله. ۱۶۶

مبحث دوم – اقرار. ۱۶۸

مبحث سوم – اسناد ۱۷۳

مبحث چهارم –  گواهی. ۱۸۲

مبحث پنجم – امارات.. ۱۹۲

مبحث ششم – معاینه محل و تحقیق محلی. ۱۹۴

مبحث هفتم – کارشناسی. ۱۹۶

مبحث هشتم – سوگند ۱۹۹

مبحث نهم – نیابت قضایی. ۲۰۵

فصل هشتم ۲۰۸

رأی.. ۲۰۸

مبحث اول – اقسام رأی و تفاوت آنها ۲۰۹

مبحث دوم – بررسی انواع حکم ، ارکان و آثار آن. ۲۱۲

مبحث سوم –  انواع قرار ، مصادیق و آثار آن. ۲۱۶

فصل نهم ۲۳۴

واخواهی. ۲۳۴

مهلت واخواهی از احکام : ۲۳۶

اصحاب دعوای واخواهی : ۲۳۸

فصل دهم ۲۴۴

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت.. ۲۴۴

دستور موقت : ۲۴۵

زمان درخواست دستور موقت : ۲۴۶

شرایط صدور دستور موقت  : ۲۴۷

فصل یازدهم ۲۵۲

تجدیدنظر. ۲۵۲

آراء قابل تجدیدنظر : ۲۵۳

احکام غیر قابل تجدیدنظر : ۲۵۴

مهلت  تجدیدنظر خواهی : ۲۵۵

ویژگیهای رسیدگی تجدیدنظر: ۲۵۶

استثنائات مهلت  تجدیدنظر : ۲۵۷

(م ۳۳۵ و تبصره ۱ماده۳۲۶ ق.آ.د.م.) ۲۵۸

(م ۳۴۸ ق.آ.د.م.) ۲۵۸

شرایط  دادخواست  تجدیدنظر : ۲۵۹

آثار  تجدیدنظر خواهی :(۱) ۲۶۰

آثار  تجدیدنظر خواهی : ۲۶۱

فصل دوازدهم ۲۶۶

فرجام خواهی. ۲۶۶

مبحث اول – بررسی آراء قابل فرجام ، انواع ، شرایط و آثار آن. ۲۶۶

موارد نقض حکم در دیوان : ۲۷۷

تکلیف دیوان پس از نقض رأی : ۲۷۸

مبحث دوم – اعتراض شخص ثالث.. ۲۷۹

احکام شمول اعتراض ثالث : ۲۸۰

مبحث سوم – اعاده دادرسی. ۲۸۳

فصل سیزدهم ۲۹۰

مواعد ، اقسام و شرایط آن. ۲۹۰

انواع وقت دادگاه :(۱) ۲۹۱

فصل چهاردهم ۳۰۴

آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور. ۳۰۴

موارد تعیین داور توسط دادگاه : ۳۰۸

طریقه صدور رأی توسط داوران : ۳۱۱

آثار رأی داوری : ۳۱۳

فصل پانزدهم ۳۱۶

هزینه دادرسی ، اعسار و مطالبه خسارت.. ۳۱۶

مبحث اول – هزینه دادرسی. ۳۱۶

انواع هزینه دادرسی : ۳۱۷

جدول هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی برابر ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  ۳۲۰

جدول هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی برابر ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  ۳۲۱

مبحث دوم – اعسار. ۳۲۳

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز. ۳۲۳

انواع اعسار : ۳۲۴

حدود اعتبار حکم اعسار : ۳۲۶

مبحث سوم –  انواع خسارات ، شرایط و نحوه مطالبه آن. ۳۲۷

انواع خسارات : ۳۲۸

مبحث چهارم – مستثنیات دین در قوانین. ۳۳۱

«فهرست منابع و مآخذ». ۳۳۳

الف- کتب و آثار حقوقی. ۳۳۳

ب- مجموعه قوانین و مقررات.. ۳۳۴

« علایم اختصاری ». ۳۳۵

همراه با پاورقی
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :