مقاله نحوه ایجاد یک پایگاه داده

فهرست
تعریف پایگاه داده ۳
شکل داده ها : ۳
پیوندهای میان داده ها: ۳
ایجاد کردن نمودار پایگاه داده ۴
شناخت درباره نمودار پایگاه داده ۴
ایجاد یک نمودار پایگاه داده از یک طرح موجود ۴
ایجاد کردن یک نمودار پایگاه داده ۵
اضافه کردن یک جدول موجود برای نمودار پایگاه داده ۷
برداشتن یک جدول از یک نمودار پایگاه داده ۸
استفاده کردن از نمودار پایگاه داده برای نگهداری پایگاه داده ۸
تغییر دادن طرح پایگاه داده ۹
ایجاد کردن پایگاه داده ها ۱۲
ایجاد کردن یک پایگاه داده جدید ۱۳
نسخه برداری کردن و باز گرداندن پایگاه داده ها ۱۳
نسخه برداری از یک پایگاه داده ۱۳
باز گرداندن یک پایگاه داده ۱۸
استفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizard 19
ایجاد کردن یک رویه نگهداری ماهانه برای نسخه برداری از یک پایگاه داده ۲۰
منابع: ۲۵

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :