مقاله آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

فهرست
مقدمه
نقش آب در ایران کهن
آماری در رابطه چرخه آب در کشور
ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی
بهینه سازی مصرف آب در الویت ها
پیش بردهای سازمان ملل در رابطه با بحران آب
پژوهش های کشاورزی
منابع

، ، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :