مقاله آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

فهرست
مقدمه
نقش آب در ایران کهن
آماری در رابطه چرخه آب در کشور
ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی
بهینه سازی مصرف آب در الویت ها
پیش بردهای سازمان ملل در رابطه با بحران آب
پژوهش های کشاورزی
منابع

، ، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :