کارآموزی – جوشکاری

مقدمه

فصل اول: آشنایی با مکان کلی کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

۱-جوشکاری و برشکاری بکار رفته در ساخت قالبهای تراورس

۱-۱- انواع فرآیندهای جوشکاری

۲-۱- جوشکاری قوس الکترود دستی

۳-۱- جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ

۴-۱- فرآیندهای برشکاری

۲-انواع جیگ و فیکسچرها و وظایف آنها

۱-۲- میگ ها و فیکسچرها

۲-۲- انواع میگ ها

۳-۲- انواع فیکسچرها

۴-۲- دسته بندی فیکسچرها

۵-۲- طراحی جیگ و فیکسچرها

۶-۲- اهداف اصلی فیکسچرها

۳-قالبهای خم کاری و برشکاری

۱-۳- طراحی ماتریس

۲-۳- طراحی سنبه

فصل سوم: آزمون آموخته ها نتایج و پیشنهادات

توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :