کارآموزی – جوشکاری

مقدمه

فصل اول: آشنایی با مکان کلی کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

۱-جوشکاری و برشکاری بکار رفته در ساخت قالبهای تراورس

۱-۱- انواع فرآیندهای جوشکاری

۲-۱- جوشکاری قوس الکترود دستی

۳-۱- جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ

۴-۱- فرآیندهای برشکاری

۲-انواع جیگ و فیکسچرها و وظایف آنها

۱-۲- میگ ها و فیکسچرها

۲-۲- انواع میگ ها

۳-۲- انواع فیکسچرها

۴-۲- دسته بندی فیکسچرها

۵-۲- طراحی جیگ و فیکسچرها

۶-۲- اهداف اصلی فیکسچرها

۳-قالبهای خم کاری و برشکاری

۱-۳- طراحی ماتریس

۲-۳- طراحی سنبه

فصل سوم: آزمون آموخته ها نتایج و پیشنهادات

توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :