پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

فصل اول : ۱

مقدمه  ۲

بیان مسأله  ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵

اهداف تحقیق ۷

فرضیه های تحقیق ۷

متغیرهای تحقیق    ۷

تعاریف عملیاتی و نظریه واژه ها در مفاهیم  ۸

فصل دوم : ۹

هیجان   ۱۰

تعریف هیجان  ۱۰

مناطق مهم مغز در رشد هیجان    ۱۳

هوش هیجانی ۱۳

مدل توانایی هوش هیجانی   ۱۶

هوش هیجانی و شخصیت     ۲۵

عواطف در متون نظریات شخصیت                                                        ۲۷

هیجان و آسیب شناسی                                                                        ۳۰

رابطه هیجان ، شناخت و رفتار                                                              ۳۳

هوش هیجانی و سلامت روانی                                                              ۳۵

دیدگاههای مایر و سالوی در آموزش هوش هیجانی                               ۴۱

اکتساب هوش هیجانی                                                                          ۴۲

انواع هیجانات اساسی                                                                          ۴۵

تحقیقات انجام شده در خارج                                                                 ۴۶

فصل سوم :                                                                                        ۵۱

جامعه مورد مطالعه                                                                              ۵۲

حجم نمونه                                                                                          ۵۲

روش نمونه گیری                                                                                ۵۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                  ۵۳

روش تحقیق                                                                                        ۵۴

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                          ۵۵

 فصل چهارم :                                                                                      ۵۶

نمرات خام آزمودنیها از آزمون هوش هیجانی و سلامت عمومی در رابطه با فرضیه دانان                                                                                              ۵۷

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                          ۶۵

فصل پنجم :                                                                                         ۷۴

بحث و نتیجه گیری                                                                               ۷۵

پیشنهادات                                                                                           ۷۸

محدودیت ها                                                                                                 ۷۸

منابع و مآخذ                                                                                       ۷۹

مقدمه :

طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گوردن آلبورت ، آبراهام مازلودکارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری و مبهرم انسان این است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماً تجربه نماید و از نظر هیجانی رشد کند .

 در حیطه روان شناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علت شناسی دردهای روانی انسان و از طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت کامل خود در جهت سلامت عمومی پرداخته اند که همه در جای متبول و هریک تکامل بخش و یا حداقل مپوش نظریه های خود بوده است . فروید به عنوان چهره ی معروف ، روان شناسی نیروی اول معتقد است هسترمرکزی روان نژندی یانوردتیک اضطراب است . اضطراب یک ترس درونی شده است ترس از اینکه مبادا تجارب دردآور گذشته یادآوری شوند . (شفیع آبادی و ناصری ۱۳۸۴) .

هدف از رمان درمانی در این دیدگاه ایجاد سلامت عمومی است . سلامت عمومی دو جنبه دارد یکی هدف از آن سازگاری با محیط بیرونی دیگری سازش با محیط درونی ، محیط مجموعه عوامل و امکاناتی است که مراجعه می تواند از آن میان برای توسعه توانایی های خود به منزله یک انسان آزاده دست به انتخاب بزند (با باترسون ۱۹۹۶ به نقل از شفیع آبادی ۱۳۸۳) .

در سراسر جریان روانکاری در درجه اول بر روشن سازش احساسات و عواطف تأکید می کند این احساسات شامل ، اضطراب ، خصومت وعشق و رنجش و … و امثال اینها می شود به مرور که احساسات روشن تر می شوند . دفاعهای که آنها را از نظر به دور می دارند نیز واضح تر می شوند و به مرور که مراجع پذیرش بیشتری را از جانب درمانگه احساس می کند . عشق علاقه او به خودش افزایش می یابد ، می تواند احساسات خود را تحمل کند و از دست زدن به دفاع هایی که دیگر برای کنترل احساسات لزومی ندارد ، بپرهیزد (شفیع آبادی ـ ۱۳۸۴) .

به عقیده مازلو (۱۹۷۰) بزرگترین کشف فروید این است که علت عمده بیماریهای روانی به ترس از دانش درباره خویشتن ، درباره هیجان ها ، تکانش ها ، خاطرات ، استعداد ها و … بطور کلی این نوع ترس دفاعی است به این مفهوم که نوعی حمایت از عزت نفس ما و از عشق و احترام ما به خودمان به شمار می رود ما گرایش داریم که از هر نوع دانشی که بتواند باعث شودکه خودمان بدمان بیاید یا احساس حقارت کنیم . (مازسو ترجمه رضوانی ـ ۱۳۷۹) .

بیان مسأله :

به این ترتیب هیجان که سال ها ارزش محوری خود را از دست داده بود و در سلامت انسان هیچ جایی برای این عنصر اساسی به رسمیت شناخته نمی شد و برعکس تمام مرکزیت دیدگاههای متفاوت را مسأله شناخت تشکیل می داد . دوباره در یک سلسله تغییر و تحولات نظریه ها به عنوان عنصر اساسی قابل توجه علت شناسی رفتارهای انسان از جمله موفقیت ها و شکست ها که سال ها به هوش عقلانی نسبت داده می شد ، مطرح شد سنجش هوش هیجانی جهت آماده ساختن افراد جامعه برای مازهزار توی پیچیده زندگی تأکید ورزید وی توضیح داد که هوش هیجانی توانایی هایی با خود به همراه دارد مثل توانایی برای برانگیختگی خود پایداری در مواقع شکست ، توانایی نظم بخشیدن به حالت های روحی و خلق وخوی و توانایی اصرار و ندیدن و امیدواری . به این ترتیب این نظریه معتقد است آنچه که می تواند پیش بینی کننده موفقیت و سلامت روانی فرد در آینده باشد توانایی هوش هیجانی است است تفاوت ویژه ای که امیدوار کننده نیست می باشد . این است که هوش تحصیلی به عنوان یک صفت تقریباً لاتغییر شناخته شده است و حال آنکه هوش هیجانی از دیدگاه مفسران می تواند بر سلامت روانی و عمومی فرد تأثیر مثبت داشته باشد با توجه به اهمیت مسئله سلامت روان در اثر حاضر و بررسی آمار روز افزون مراجعه کنندگان بر مراکز مشاوره در ارتباط با اختلال های روانی در روابط بین فردی در ایران از یک سو و از سوی دیگر براساس قرائن و شواهدی که نشان دهنده امکان ارتقاء هوش هیجانی از طریق آموزش های ویژه می باشد و همچنین خلأ تحقیقاتی موجود محقق را بر آن داشت که پژوهشی در راستای این پژوهشی انجام دهد که آیا آموزش مؤلفه های هوش هیجانی می تواند سلامت عمومی فرد را افزایش دهد .

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت