تحقیق _ فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

۱    هدف و دامنه کاربرد۱

۲   کلیات۳

۳    مراجع الزامی ۵

۴ اصطلاحات و تعاریف۷

۵  منبع موثق ۸

۶ معماری  ۸

۷  تعریف سرویس۱۰

۷-System –Load request 11

۷-۲  System – Load indication 12

۷-۳     System –Load response 13

۷-۴     System –Load confirm 14

۸      مشخصات پروتکل۱۶

۸-۱ خلاصه ای از واحدهای داده پروتکل (PDU ها۱۶

۸-۲ Load Request PDU 17

۸-۳ Load Response PDU 22

۸-۴ Groupstatus PDU 26

۸-۵ Group status Request PDU …………………………………………………۲۸

۸-۶ Load Data PDU …………………….………………………………………۲۹

۸-۷ عناصر عملیات  ………………………………………………………………۳۱

۸-۸ استفاده از سرویس های لایه ای  …………………………………………….…۵۵

الف

۸-۹ کد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………۵۷

۹ کلاس های شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  …………………………۶۱

۹-۱ کلیات  ……………………………………………………………………….۶۱

۹-۲ تعاریف شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  ……………………..……۶۳

۹-۳ تعاریف کلاس شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم ….………………….۷۲

۱۰ تطابق  ………..………………………………………………………………..۸۲

۱۰-۱ تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………۸۲

۱۰-۲ اظهار تطابق …………………………………………………………………۸۳

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتکل (PICS)………………۸۴

پیوست ب (الزامی )  تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………۱۰۰

پیوست پ (الزامی ) عملکرد های سیستم ……………………………………………۱۰۳

 
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت