تحقیق _ فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

۱    هدف و دامنه کاربرد۱

۲   کلیات۳

۳    مراجع الزامی ۵

۴ اصطلاحات و تعاریف۷

۵  منبع موثق ۸

۶ معماری  ۸

۷  تعریف سرویس۱۰

۷-System –Load request 11

۷-۲  System – Load indication 12

۷-۳     System –Load response 13

۷-۴     System –Load confirm 14

۸      مشخصات پروتکل۱۶

۸-۱ خلاصه ای از واحدهای داده پروتکل (PDU ها۱۶

۸-۲ Load Request PDU 17

۸-۳ Load Response PDU 22

۸-۴ Groupstatus PDU 26

۸-۵ Group status Request PDU …………………………………………………۲۸

۸-۶ Load Data PDU …………………….………………………………………۲۹

۸-۷ عناصر عملیات  ………………………………………………………………۳۱

۸-۸ استفاده از سرویس های لایه ای  …………………………………………….…۵۵

الف

۸-۹ کد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………۵۷

۹ کلاس های شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  …………………………۶۱

۹-۱ کلیات  ……………………………………………………………………….۶۱

۹-۲ تعاریف شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم  ……………………..……۶۳

۹-۳ تعاریف کلاس شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم ….………………….۷۲

۱۰ تطابق  ………..………………………………………………………………..۸۲

۱۰-۱ تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………۸۲

۱۰-۲ اظهار تطابق …………………………………………………………………۸۳

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتکل (PICS)………………۸۴

پیوست ب (الزامی )  تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………۱۰۰

پیوست پ (الزامی ) عملکرد های سیستم ……………………………………………۱۰۳

 
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :