تحقیق کامل کارآفرینی زنان

تحقیق کامل کارآفرینی زنان

مقدمه    ۱

نقش کار آفرینان زن  ۳

به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد ۴

ضرورت کار آفرینی زنان   ۴

کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان   ۴

تفاوتهای زنان کار آفرین با مردان کارآفرین  ۵

تشکیل زنان مبتکر دنیا (wowi) 6

محیط و محدودیتهای کارآفرین زنان ۷

راههای توسعه کار آفرینی زنان    ۸

کارآفرینی زنان در جامعه   ۱۰

موانع کارآفرین زنان ۱۴

آموزش تکنیکهای کارآفرینی به کودکان و دختران جوان  ۱۵

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت کننده زنان کار آفرین  ۱۶

الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران۱۷

دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت کننده   ۱۹

انجمن زنان کارآفرین ایران   ۲۱

نقش زنان در رشد جوامع  ۲۱

هفت راز موفقیت زنان ۲۳

خلاصه و نتیجه گیری   ۲۴

منابع و مآخذ  ۲۸

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن ترکیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، کمبود شغل و افزایش بیکاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد که دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای کلیه  ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان کارآفرین ، تدابیر و امکانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امکان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بکارگیری ظرفیتهای کار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امکان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان کشور در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید با دید عملی برخورد کنند و در جستجوی راههایی برای توسعه کار آفرینی زنان همت گمارند .

نقش کار آفرینان زن

* عامل نوآوری

* عامل تعادل در اقتصاد

* عامل اشتغال زایی

 * عامل انتقال تکنولوژی

* عامل سرمایه گذاری

* عامل شناخت فرصت ها

* عامل ایجاد وگسترش بازارهای جدید

*عامل استفاده مناسب ازامکانات ومنابع ملی

* عامل بسیج منابع انسانی

 * عامل بهبود کیفیت زندگی

* عامل تولید

*عامل توزیع متناسب در آمد

به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد

۱ – از موقعیت های محیط آگاه می شود

۲ – برای استفاده از این موقعیتها خود را در خطر می اندازد

۳ – برای کار سرمایه گذاری می کند

۴ – نو آوریها را معرفی می کند

۵ – کار و تولید را نظم می بخشد

۶ – تصمیم می گیرد

۷ – برای آینده برنامه ریزی می کند

۸ – محصولات خود را با سود می فروشد

ضرورت کار آفرینی زنان

  • رشد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زن
  • افزایش نرخ بیکاری به ویژه در جامعه فارغ التحصیل زن
  • کمبود شغل در بخش عمومی
  • جهت گیری نسبی سیاستهای کلان کشور در راستای رشد بخش خصوصی
  • رشد تمایلات خویش فرمائی

کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان

I want to do + I can do +I will do

من این کار را انجام خواهم داد + من می توانم این کار را انجام دهم + من میخواهم این کار را انجام دهم .

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت