تحقیق کامل پایگاه داده ۲

پایگاه داده ها ۳
داده ( Data ) و اطلاعات (Information ) 3
موجودیت ( Entity ) 4
صفت خاصه ( Attribute ) 4
روش غیر بانک اطلاعاتی ۵
روش بانک اطلاعاتی ۵
تعریف بانک اطلاعاتی ( Date Base ) 6
محیط DBMS 7
سخت افزار ( Hardware ) 8
نرم افزار ( Software ) 8
کاربران (Users ) 9
اصول معماری سیستم های بانک اطلاعاتی ۱۰
وظایف DBMS 10
زبان تعریف داده ها DDL 11
زبان پردازش و مدیریت داده ها DML 12
دیکشنری داده ها ۱۲
آشنایی با جداول و اجزاء تشکیل دهنده آنها در بانک های اطلاعاتی ۱۳
رکورد ۱۳
فیلد ۱۳
آشنایی با روشهای ارتباط و مدلهای بانک های اطلاعاتی ۱۴
مدل سلسله مراتبی ۱۴
مدل شبکه ای ۱۵
مدل رابطه ای ۱۶
خواص ارتباطات رابطه ای ۱۷
کلید در مدل رابطه ای ۱۷
سیستم بانک اطلاعای رابطه ای ۱۹
مزایای مهم سیستم های بانک اطلاعاتی ۱۹
پایگاه داده ها چیست؟ ۲۱
۳.۱ مدل تخت ۲۷
۳.۲ مدل شبکه ای(Network) 30
۳.۳ مدل رابطه ای ۳۱
۳.۴ پایگاه داده‌های چند بعدی ۳۲
۳.۵ پایگاه داده‌های شیء ۳۳
طراحی پایگاه داده (Database Design) به زبان ساده ۳۵
پایگاه داده ( Database ) چیست ؟ ۳۵
تعیین نیازمندیهای یک پایگاه داده ۳۷
تعیین اطلاعاتی که باید ردیابی شود ۳۷
تعریف جدول ها ( موجودیت ها[۲] ) و فیلدها ( ویژگیها[۳] ) ۳۸
تعیین کلید اصلی (Primary Key) 39
تعیین کلید خارجی یا کلید مرتبط کننده ( Foreign Key) 40
نرمال سازی Boyce/Codd 42
نرمال سازی سطح چهارم (Fourth Normal Form) 43
نرمال سازی سطح پنجم (Fifth Normal Form) 43
روابط یگانه (Unary)و سه گانه (Ternary) 45
طراحی شاخص ها (Index) 46
آزمون طرح منطقی پایگاه داده ۴۷
تاریخچه SQL 48
زبان برنامه نویسی پایگاه داده SQL Server 51
عبارت SELECT 51
شناختن عبارت SELECT 51
انتخاب کردن تمام ستونها ۵۲
انتخاب ستونها با استفاده از قاب SQL 54
ایجاد کردن یک ستون محاسباتی با استفاده از قاب Grid 57
ایجاد کردن یک ستون محاسباتی با استفاده از قاب SQL 58
استفاده کردن از شرط Top n 58
نشان دادن سطرهای Top s 59
نشان دادن Top 5 درصد از سطرها ۵۹
شناخت عبارت INSERT در SQL 59
استفاده کردن از عبارت INSERT 60
درج کردن سطرها با استفاده از قاب Grid 61
درج کردن یک سطر با استفاده از قاب Grid 61
نسخه برداری کردن و باز گرداندن پایگاه داده ها ۶۱
نسخه برداری از یک پایگاه داده ۶۲
بازگرداندن یک پایگاه داده ۶۷
استفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizard 68
چکیده: ۷۳
۱ – هدف طرح ۷۴
۲ – پیشینه بانکهای داده های زبانی ۷۴
۵- کاربران ۷۶
۵-۱- سازمانها ۷۷
۴-۲- اشخاص ۷۷
۶- مراحل اجرای طرح ۷۸
۷ – ویژگیهای پایگاه داده ها ۷۸
۷ – ۱ – زبان فارسی ۷۹
۷ – ۱ – ۱ – گستره و محدوده : ۷۹
۷ – ۱ – ۲ – بخشهای سازنده پیکره زبانی ۷۹
۷ – ۲ – ساختار پایگاه : ۸۰
۷ – ۲ – ۱ – پایگاه داده های پیوستار(Relational DATABASE): 80
۷ – ۲ – ۲ – شکل داده ها : ۸۱
۷ – ۲ – ۳ – پیوندهای میان داده ها: ۸۱
۸ – مختصری پیرامون ویژگیهای هر دوره ۸۱
۸ – ۱ – دوره اول: ۸۱
۸ – ۲ – دوره دوم : ۸۲
۸ – ۳ – دوره سوم : ۸۳
۹ – سازمان ۸۳
۱۰ – زمان بندی ۸۳
منابع و مراجع ۸۴

پایگاه داده ها
پیشرفت سریع علم کامپیوتر و کاربرد وسیعی که این تکنولوژی در کلیه امور زندگی بشر دارد از یک سو و حجم زیاد اطلاعات و نیاز بشر به سرعت،دقت و انسجام اطلاعات از سوی دیگر ،موجب گردید تا اینجا بانک های اطلاعاتی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری مطرح شود. بانک اطلاعاتی با ساختار خاص خود،ذخیره ساختن اطلاعات را براحتی ممکن ساخته و کاربران مجاز نیز به سادگی به اطلاعات دسترسی می یابند. سعی داریم شما را با مفهوم بانک اطلاعاتی،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و فواید استفاده از این سیستمها آشنا سازیم.
داده ( Data ) و اطلاعات (Information )
دو اصطلاح داده و اطلاعات که بیشتر اوقات به جای یکدیگر برده می شوند در سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم متفاوتی دارند. داده ها در این سیستمهای اطلاعاتی عبارتند از : کلمات و ارزشهای واقعی که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند در حالی که اطلاعات داده های پردازش شده می باشند که برای گیرنده قابل درک بوده و با دانستن آن شروع به تصمیم گیری می کند. به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات،رخدادها ،پدیده ها و مفاهیم می باشد در حالیکه اطلاعات تکوین و پردازش یا تفسیر داده بوده و شامل خواص ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی می باشد.
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :