تحقیق هنر و تمدن اسلامی در هند

هنر و تمدن اسلامی در هندوستان. ۳

غوریان. ۵

نگاهی به تاریخ و فرهنگ و ادب در دوره بابریان (گورکانیان) ۷

شهرسازی و معماری بابریان با معرفی چند بنای ارزشمند از آنها: ۹

۱- مقبره همایون. ۱۰

۲- مقبره شیر شاه. ۱۰

۳- مقبره اکبر شاه. ۱۱

۴- مقبره تاج محل. ۱۱

چند ویژگی کلی از معماری اسلامی هند. ۱۲

نقاشی اسلامی در دوره بابریان. ۱۳

نساجی و قالیبافی بابریان: ۱۵
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :