تحقیق میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان علامه جعفری به درس ریاضی

مقدمه. ۲

موضوع مورد مطالعه: ۲

۱- میزان علاقه مندی شما به درس ریاضی چقدر است؟. ۴

نمودار دایره ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته که چند حالتی باشد مناسب است. ۵

نمودار دایره ای.. ۵

۲-دوست دارید کدام یک از رشته های تحصیلی را ادامه دهید. ۶

۳-آیا دبیر درس ریاضی در علاقه مندی شما به این درس اساسی دارد؟. ۸

نمودار چند بر. ۱۰

۴-نمره درس ریاضی شما در نیم سال اول دبیرستان چند است؟. ۱۱

۵-شما برای یادگیری بهتر درس ریاضی از کدام یک از کتب زیر استفاده می کنید؟. ۱۳

۶-معدل سال سوم راهنمایی شما چند بوده است؟. ۱۵

نمودار مستطیلی داده های کمی پیوسته مناسب است. ۱۶

۷- آیا خانواده ی شما در تعیین رشته برای شما نقش دارند؟. ۱۷

نتیجه گیری.. ۱۹

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :