تحقیق منطق فازی چیست

منطق فازی چیست؟. ۲

مفاهیم اساسی: ۲

مجموعه های فازی: ۵

تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی.. ۶

تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی.. ۶

کاربردهای منطق فازی: ۷

منطق فازی و هوش مصنوعی: ۸

نقصان منطق فازی.. ۹

نتیجه گیری: ۹

منبع: ۱۰
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :