تحقیق مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. ۵

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران. ۷

۱- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران. ۷

مدیریت کل. ۸

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.. ۱۱

۲- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران. ۱۳

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. ۱۶

تعاریف طبقه‌بندی مشاغل: ۱۶

تعاریف ارزشیابی مشاغل: ۱۷

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. ۱۸

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت.. ۱۸

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل. ۲۰

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل. ۲۵

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. ۲۵

۱- عوامل طبقه‌بندی مشاغل. ۲۵

تشکیل کمیته طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. ۲۹

گردآوری اطلاعات برای تهیه و تنظیم طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. ۳۳

الف- منابع اطلاعات.. ۳۴

* پرسشنامه ۳۴

* کاربینی( وارسی کار) از طریق مشاهده و مصاحبه ۳۵

ج- بررسی نمودارهای سازمانی. ۳۷

مراحل اساسی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل. ۳۸

الف: بررسی نمودارهای سازمانی و راهنمای سازمان. ۳۹

ب: بازدید از واحدهای سازمانی. ۴۱

ج: تعیین رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلی براساس نمودارهای جاری(موقت) ۴۱

۲- گردآوری اطلاعات درباره عوامل تشکیل‌دهنده شغل. ۴۱

الف: گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل. ۴۳

ب- بررسی پرسشنامه‌های گردآوری شده و طبقه‌بندی آنها ۴۴

نحوه تطبیق وضع. ۴۷

مزد ۴۹

شرایط ارتقاء ۵۰

دوره آزمایشی. ۵۲

حل اختلاف.. ۵۴

لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب.. ۵۶

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (۱۱) آئین نامه : ۶۷

جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (۲)آئین نامه : ۶۸
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :