تحقیق مزایا و معایب استفاده از بتن بازیافتی

مزایا و معایب استفاده از بتن بازیافتی.. ۴

بخش اول: ۷

مقاومت بتن بازیافتی در برابر سیکلهای ذوب شدن و یخ زدن.. ۷

اهمیت تحقیق: ۹

اهداف: ۱۱

برنامه تجربی: ۱۲

مصالح (Materials): 12

خاکستر بادی (Fly ash): 13

آب: ۱۴

ترکیبات شیمیایی: ۱۶

اختلاط بتن: ۱۷

توضیح در باره طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211: 18

آزمایش ذوب شدن و یخ زدن: ۱۹

مراقبت از بتن: ۲۰

نتایج: ۲۱

شکل و بافت: ۲۲

جذب (Absorption): 23

وزن مخصوص: ۲۳

مشخصات بتن RAC تازه: ۲۴

کارآیی (Workability): 24

حجم هوا: ۲۵

مشخصات مکانیکی: ۲۶

مدول دینامیکی نسبی: ۲۸

تغییرات وزن: ۳۳

بخش دوم. ۴۰

(مقاومت بتن با دانه های بازیافتی ساخته شده از تخریب بتن سازه های قدیمی به عنوان دانه بندی) ۴۰

اهمیت تحقیق: ۴۴

برنامه آزمایشی: ۴۴

نسبت آب به سیمان: ۴۶

مشخصات بتن اصلی: ۴۷

مشخصات دانه بندی: ۴۸

روند آزمایش: ۵۰

طرح مخلوط بتن: ۵۰

نتایج آزمایش و تحلیل: ۵۱

مقاومت خمشی: ۵۵

نتایج: ۵۶

بخش سوم. ۵۹

اثر سنگدانه های بازیافتی روی رابطه تنش کرنش بتن.. ۵۹

خلاصه بحث: ۵۹

۱-مقدمه: ۵۹

۲-تفکیک نمونه های آزمایشی: ۶۰

۳-مشخصات سنگدانه های مصرفی: ۶۱

۳-۱- وزن مخصوص: ۶۱

۳-۲- جذب آب در مدت ۱۰ دقیقه: ۶۲

۴-ترکیب بتن: ۶۲

۵-نگهداری: ۶۳

۶-رابطه تنش–کرنش: ۶۴

۶-۱- رفتار در هنگام شکست: ۶۴

۷-نتایج آزمایش: ۶۶

۷-۱-مقاومت فشاری: ۶۶

۷-۲-تغییر شکل: ۶۷

۸-نتایج: ۶۸

۹-نتیجه‌گیری و پایان: ۶۹
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :