تحقیق زغال سنگ در رشته کوه البرز

فهرست

فهرست.. ۱

زغالسنگ در رشته کوه البرز. ۷

مقدمه : ۷

استراتیگرافی البرز مرکزی : ۹

۱-۲- استراتیگرافی سازند شمشک : ۱۳

۲-۱ منشأ رسوبات زغالدار در البرز مرکزی : ۱۷

۲-۲- غالخیزی در البرز مرکزی : ۱۹

نهشته های ممبر   (انن) : ۲۶

ممبر F دانسریت : ۲۷

نهشته زیر آب ( نهشته زغل کارمزد ) ۲۷

۳-۱-۱ وجود زغال : ۲۹

۳-۳- نهشته آلاشت II. 38

۱-۳-۳ وجود زغالها ۴۰

۲-۳-۳ کیفیت زغالها ۴۰

۳-۴ منطقه نو رود : ۴۴

۳-۴-۱ کیفیت زغال : ۴۴

۳-۴-۲ ذخایر. ۴۶

۳-۵ نهشته گسیلیان. ۴۷

۳-۶ رخنمون زغالدار گلیران – شیخ موسی. ۴۸

۳-۶-۱ زغالخیزی.. ۴۸

۳-۷ رخنمود زغالدار تاته – آببندان  : ۴۹

۳-۸- رخنمون زغالدار نشن اندوار: ۴۹

۳-۹- رخنمون زغالدار سرخ آباد ۵۰

۳-۱۰- رخنمون زغالدار سرخ چال : ۵۲

۳-۱۱ رخنمون زغالدار گومان : ۵۴

منابع : ۵۶

، ، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت