تحقیق درباره گیاه ارزن (مربوط به رشته کشاورزی)

ارزن. ۲

تاریخچه و کلیات.. ۲

مشخصات گیاه شناسی. ۳

۱- ارزن معمولی Panicum miliaceum L.. 3

۲- Digitaria exilis Stap f ( Paspalum langiflorum A. Chev) 4

۹- شمال تسبیح Coix lacryma jobi L. 8

ارزن انگشتی. ۸

مقدمه. ۸

۲٫ منشاء و پراکندگی. ۹

۴٫ خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی. ۱۴

ساقه. ۱۵

گل آذین. ۱۵

سنبلچه ها ۱۵

فتوسنتز و ذخیره ماده خشک.. ۱۶

جوانه زنی بذر. ۱۷

استرس خشکی. ۱۷

اجزای عملکرد ۱۸

۵٫ نیازهای خاکی و کودی.. ۱۸

شخم ۲۱

کاشت و میزان بذر مصرفی. ۲۲

بیماریها ۲۴

آفات حشره ای.. ۲۶

۹٫ مدیریت علفهای هرز. ۲۷

۱۰٫ برداشت و خرمنکوبی. ۲۸

۱۱٫ تکنولوژی پس از برداشت.. ۲۸

آسیاب کردن. ۲۹

مصارف.. ۲۹

۱۴٫ سیستم های کشت.. ۳۴

۱۵٫ نتایج. ۳۵

منابع و مآخذ ۳۶
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :