تحقیق جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ ۲

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ ۲

۱ـ مقدمه‌ ۲

۲ ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌ ۴

۳ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌ ۵

۴ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا. ۸

الف‌. احترام‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌؛ ۹

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌ ۱۰

۱ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌. ۱۰

۲ـ رابطه‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌. ۱۲

۳ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود ۱۳

۴ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌ ۱۴

۵ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌ ۱۶

منابع ۱۸

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :