تحقیق استخراج معدن و حفر چال

فهرست

حفر چال. ۴

تعریف چال. ۵

۱-ایجاد فضای خالی در سنگ… ۵

۲-استخراج مواد معدنی. ۶

۳-حفر چال بمنظورهای متفاوت و متنوع دیگر از قبیل: ۶

مشخصات چال. ۶

چال های شیبدار. ۹

چال های قائم ۱۲

خواص سنگها از نظر حفر چال. ۱۴

چال زنی ضربه ای.. ۱۷

مکانیسم ضربه زدن در دستگاههای ضربه ای: ۱۸

مکانیسم چرخش مته. ۲۱

الف- چرخش در اثر حرکت پیستون: ۲۲

ب- چرخش با موتور جداگانه (مستقل): ۲۲

پرفوراتور (چکش): ۲۳

مته چال زنی ضربه ای: ۲۵

ب-مته های چند تکه: ۲۷

محاسبه تعداد مته و سرمته مورد نیاز در چال زنی ضربه ای.. ۳۰

عوامل مؤثر در راندمان چال زنی ضربه ای.. ۳۲

انرژی ضربه ای پیستون پرفوراتور و تعداد ضربات سرمته در دقیقه: ۳۶

زاویه چرخش و تعداد دورهای سرمته در دقیقه: ۴۱

فشار هوای فشرده: ۴۳

خروج ریزه های حفاری از ته چال: ۴۵

اتلاف انرژی در چال زنی ضربه ای.. ۴۶

۱-اتلاف انرژی از کمپرسور تا پرفوراتور: ۴۷

۲-اتلاف انرژی از ته مته به سرمته: ۴۷

. ۴۸

تأثیر تکتونیک بر راندمان چال زنی. ۵۱

تأثیر قطر چال در راندمان چال زنی. ۵۲

چال‌زنی ضربه ای بروش D.T.H. 53

سرمته های D.T.H.. 55

چال زنی دورانی. ۵۶

عوامل مؤثر در سرعت چال زنی دورانی.. ۵۷

عمر سرمته: ۶۲

محاسبه سرعت چال زنی دورانی. ۶۴

تامین نیروی فشاری پشت مته در چال زنی. ۶۵

پایه های انفرادی.. ۶۵

بازوی حفاری.. ۶۹

آبکشی از چال. ۷۰

مقایسه روش های مختلف چال زنی. ۷۳

۵-۶ آرایش چال های انفجاری.. ۷۳

۵-۷ نحوه انتخاب ماشین حفاری.. ۷۵

۵-۸ محاسبه بازدهی ظاهری ماشین حفاری.. ۷۶

۵-۹-محاسبه بازدهی واقعی ماشین حفاری.. ۷۶

Whps –ساعت کار مفید در یک شیفت.. ۷۷

۵-۱۱-محاسبه حداقل تعداد ماشین حفاری مورد نیاز در معدن. ۷۷

۵-۱۲ –محاسبه هزینه حفاری.. ۸۱

۶-۱۴ –آرایش چال های انفجاری در معادن روباز. ۸۲

آرایش v گونه. ۸۶

آرایش انفجاری اچیلون با چاشنی های تاخیری.. ۹۲

آرایش انفجاری کانالی با چاشنی های تاخیری.. ۹۳

، ، ، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت