تحقیق آب

الف – طرح مسئله ۲

ب – اهداف و اهمیت تحقیق. ۸

ج- سوال اساسی و فرضیه اصلی تحقیق. ۹

سوال اصلی تحقیق : ۹

فرضیه اصلی تحقیق : ۱۰

فرضیه های فرعی : ۱۰

فرضیه فرعی اول : ۱۰

فرضیه فرعی دوم : ۱۰

د- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق : ۱۱

و- مشکلات و موانع فرا روی تحقیق. ۱۴

ز- سازماندهی پژوهش… ۱۴
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :