تحقیق آب

الف – طرح مسئله ۲

ب – اهداف و اهمیت تحقیق. ۸

ج- سوال اساسی و فرضیه اصلی تحقیق. ۹

سوال اصلی تحقیق : ۹

فرضیه اصلی تحقیق : ۱۰

فرضیه های فرعی : ۱۰

فرضیه فرعی اول : ۱۰

فرضیه فرعی دوم : ۱۰

د- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق : ۱۱

و- مشکلات و موانع فرا روی تحقیق. ۱۴

ز- سازماندهی پژوهش… ۱۴
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :