تحقیق آب

۱-ذخیره آب… ۲

۲-منبع های زمینی هم تراز با ناحیه ی مصرف کننده ی آب… ۳

۳- منبع های بلند. ۴

۴– منبع های زمینی آب… ۶

الف- حجم و ابعاد منبع های زمینی بلند –. ۶

جدول شماره ۶-۱-تعیین حجم منبع های بلند زمینی.. ۸

ب – شکل منبع های زمینی بلند –. ۸

ج – نکاتی درباره محاسبه های استاتیکی منبع های زمینی بلند –. ۱۱

د- سیستم تغذیه و برداشت آب از منبع های زمینی بلند –. ۱۳

۵- برج های آب (منبع های پایه دار ) ۱۴

الف – حجم و ابعاد منبع های پایه دار. ۱۴

جدول شماره (۶-۲) نوسان های ساعتی درشبانه روز (عددها تقریبی هستند ) ۲۲

جدول شماره (۶-۳) محاسبه ی حجم منبع در حالتی که پمپ همه شبانه روز کار کند. ۲۵

ج- نکته هایی در باره محاسبه ی استاتیکی منبع های پایه دار –. ۲۶

د – سیستم تغذیه  و برداشت آن از منبع های پایه دار. ۲۶

۶– منبع های زیر فشار (منبع آب با هوای فشرده ) ۲۸
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :