پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی

پردازشگر خاص برای تحریک مصنوعی اعصاب محیطی

چکیده: در این مقاله یک پردازشگر خاص برای به کارگیری در یک سیستم تحریک کننده اعصاب محیطی طراحی شده
۴، توانایی تحریک مناسب اعصاب MHz است. این سیستم با دریافت اطلاعات کنترلی از طریق یک لینک القایی با فرکانس
توسط ۸ جفت الکترود را دارا میباشد. جریان تحریک کننده الکتریکی عصب به صورت دو فازه با دامنه و مدت زمان قابل
برنامهریزی برای هر دو فاز و تاخیر بین دو فاز در نظر گرفته شده است. پردازنده مورد نظر یک سیگنال دادههای سریال
از بخشهای آنالوگ سیستم دریافت میکند و reset را به همراه سیگنالهای پالس ساعت و RZ ورودی کد شده به صورت ۱
که در لابلای دادههای اصلی است، parity به تفسیر رشته اطلاعات ورودی میپردازد. صحت اطلاعات از طریق بیتهای
بررسی شده و در نهایت سیگنالهای کنترلی تحریک، توسط اطلاعات موجود در رشته داده ورودی تولید میشوند. نتایج
شبیهسازی و پیادهسازی این پردازشگر در مقاله آورده شده است.پردازشگر خاص، تحریک کننده اعصاب و ماشین حالت.

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :