کار تحقیقی جهت اخذ پروانه وکالت :تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

فهرست
مقدمه ۱
پیشگفتار ۴
تعریف کلی تابعیت ۸
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی ۸
شرایط تحقق تابعیت ۹
تبعه شدن و تبعه بودن ۱۰
آثار تابعیت در حقوق تبعه ۱۳
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن ۱۷
قاعده کسب تابعیت به محض تولد ۱۷
سیستم خون در تابعیت ۱۷
اشکالات موجود در سیستم خون ۱۸
مزایای استفاده از سیستم خون ۱۹
سیستم خاک در تابعیت ۲۰
مزایای استفاده از سیستم خاک ۲۰
انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک ۲۳
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها ۲۴
نفی بی‌تابعیتی ۲۴
دو تابعیتی ۲۵
پیوسته بودن تابعیت ۲۷
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی ۲۸
تابعیت در ایران ۳۰
ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت ۳۳
عنوان صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند ۳۸
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران ۴۱
روشهای تحصیل تابعیت در ایران ۴۲
تابعیت با اعمال سیسم خون ۴۲
تابعیت با اعمال سیستم خاک ۴۵
تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران ۴۹
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت ۵۲
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن ۵۳
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد ۵۵
چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف ۵۸
پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف ۵۹
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف ۶۵
نتیجه‌گیری ۷۱

، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :