پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

فصل اول : کلیات ۱

مقدمه  ۲

بیان مساله  ۴

سوال مسئله ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق

زمینه تحقیق  ۷

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق   ۹

مرور سوابق نظری و پیشینه مورد مطالعه  ۱۰

ادبیات و پیشینه تحقیق  ۱۲

اجزاء خلاقیت  ۲۰

هوش و خلاقیت ۲۱

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی   ۲۳

خلاقیت و جنسیت  ۲۸

رشد خلاقیت ۳۰

نقش معلم در پرورش خلاقیت۳۱

خلاقیت چیست   ۳۴

شرایط خلاقیت                                                                           ۳۷

انگیزش درونی چیست                                                                ۳۹

تاثیرات اجتماعی و محیطی                                                          ۴۰

تاثیر محدودیتها بر جنبه های مرتبط با خلاقیت در عملکرد              ۴۱

ده گام به سوی تقویت خلاقیت                                                     ۴۲

روش آموزش خلاقیت                                                                 ۴۵

طبقه بندی مسائل                                                                       ۴۶

آموزش مهارتهای حل مساله                                                       ۴۷

فهرست

مطالب                                                                                      صفحه

اهمیت دادن به دستاوردهای خلاقانه طلادگیرنده                            ۴۸

بگذارید کودکان تجربه کنند                                                         ۴۹

کشف استعدادهای ویژه هر دانش آموز                                        ۵۰

جو کلاسی و خلاقیت                                                                   ۵۲

روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان                                  ۵۴

اسباب بازیهای مناسب برای کودکان                                            ۵۹

استفاده از مواد رنگی                                                                 ۶۰

توصیف عوامل مانع خلاقیت                                                        ۶۱

کمرویی مانع ایده هاست                                                             ۶۲

ضرورت توجه به خلاقیت درکودکان و نوجوانان                           ۶۳

ویژگی های افراد خلاق                                                               ۶۴

رشد خلاقیت در بچه ها                                                               ۶۵

عوامل سرکوب خلاقیت                                                               ۶۷

ما و خلاقیت                                                                               ۶۸

نقش معلم                                                                                  ۷۰

وظیفه ی اولیا                                                                             ۷۳

امکانات ما برای ایجاد خلاقیت                                                      ۷۶

نتیجه گیری                                                                                ۸۱

پشنهادها                                                                                   ۸۲

بها دادن به هنر های کودکان جهت پرورش خلاقیت                        ۹۷

هوش هیجانی را بشناسیم                                                                    ۹۸

چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد                              ۱۰۲

مولفه های هوش هیجانی                                                             ۱۰۵

سنجشی برای هوش هیجانی                                                       ۱۰۸

فهرست

مطالب                                                                                      صفحه

هوش هیجانی EI                                                                       ۱۰۹

هوش هیجانی خود را بیازمایید                                                    ۱۱۱

اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی                                                 ۱۱۳

تعریف و پیشینه هوش هیجانی                                                    ۱۱۴

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی                                                ۱۱۶

فصل سوم :  روش تحقیق                                                           ۱۲۴

جامعه مورد مطالعه                                                                    ۱۲۵

ابزار اندازه گیری تحقیق                                                              ۱۲۶

معرفی آزمون خلاقیت تورستون (CREE)                                    ۱۲۹

اعتبار آزمون                                                                                       ۱۳۱

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                   ۱۳۲

روش تحقیق                                                                               ۱۳۳

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                  ۱۳۴

مقدمه                                                                                        ۱۳۵

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنی ها از آزمون خلاقیت                         ۱۳۶

جدول ۲-۴ نتایج بدست آمده فرضیه اول                                         ۱۳۸

جدول ۳-۴ نمرات خام پسران و دختران                                           ۱۳۹

جدول ۴-۴ نتایج بدست آمده فرضیه دوم                                                  ۱۴۱

جدول ۵-۴ نتایج بدست آمده فرضیه سوم                                                 ۱۴۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                     ۱۴۳

بحث و نتیجه گیری                                                                      ۱۴۴

پیشنهادات                                                                                  ۱۴۷

محدودیت ها                                                                               ۱۴۸

منابع و ماخذ                                                                                ۱۴۹

ضمائم                                                                                       ۱۵۰

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 مقدمه :

مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دد و روشهایی نظیر کاوش ، لمس کردن و پرسش و آزمایش و دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن ، معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند ، تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مطالب درسی ، اگر نگوییم همه ی آنها با روشهای خلاق بسیار با صرفه تر و موث تر است روشهای دیکته کردن آموخته می شوند علاوه بر آن بسیاری از افراد واکنشی بسیار قوی نسبت به یادگیری خلاق از خود نشان می دهیم ، آنها روشهایی که این امکان و اجازه را می دهد و از آنها می خواهد که خود دنبال مجهول و کشف پاسخ بروند ، میزان یادگیری بسیار بالا و در روشهایی که اطلاعات به آنها دیکته می شود ، سرعت و میزان یادگیری بسیار پایینی داشته اند. یادگیری از طریق بکارگیری استعدادهای خلاق ، عموماً به شکل های درک مسأله ، یا نواقص ، حدس زدن و ساختن فرضیه درباره راه حل آن، آزمایش کردن این حدسیات ، تجدید نظر و اصلاح حدسیات و استخراج نتایج آزمایش بروز می کند . در این فرایند یکی از غرایض قوی بشری نقش مهمی بر عهده می گیرد و آن تنشی است که بشر در مقابل یک مجهول یا غیر حقیقت احساس می کند . او سعی دارد به صورتی خود را از این تنش آزاد سازد و این انگیزه او را وادار به پرسیدن و حدس زدن و پی گیری مطلب می نماید حتی پس از حدس زدن ، تردید درباره صحت حدس هنوز باعث نارضایتی است . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت هستیم افراد تیزهوش و دارای هوش هیجانی که خلاق هستند و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مثابه گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار است و در چنین عصری باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی و آموزش و به نوآوری و نوجویی و نظرخواهی و بهره گیری از دستاوردهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همت گذاشت . امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد ، هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیده تر می شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدیدتر می گردد به همین دلیل در شرایط کنونی ، مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است  و همین طور رابطه نزدیکی با هوش به خصوص هوش هیجانی دارد . با توجه به این امر باید مدیرانی مبتکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید ، مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسته به ویژه در دستگاه آوزش و پرورش و مراکز دانشگاهی زمینه را برای تجلی بروز استعدادها و خلاقیت دانشجویان فراهم آورد . اگر با استناد به نظر ژان کیا ژه هدف اصلی آموزش در مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش را آفرینش و به ویژه آفرینش انسان های توانا به انجام دادن کارهای نو و انسان های خلاق و نوآفرین و کاشف بدانیم . ( سیدیحی محمدی – ۱۳۸۴ )

بیان مسأله :

با توجه به اهمیت خلاقیت و نوآوری در مراکز دانشگاهی و رابطه آنبا هوش هیجانی موضوع پژوهش در این تحقیق بیان مسأله به این صورت است که بین خلاقیت و روحیه خلاق و هوش هیجانی دانشجویان رشته های علوم انسانی می تواند رابطه وجود داشته باشد و با اینکه دانشجویان رشته علوم انسانی تدبیر و تفکری در رابطه با حل مسأله و یا پیدا کردن راه حل هایی جهت حل مسأله ندارند می توانند خلاق باشند . واژه خلاقیت عمر طولانی ندارد – واژه نامه انکلیسی آکسفورد – ظهور این کلمه را به سال ۱۸۷۵ میلادی در کتابی راجع به ادبیات نمایش و انگلیسی نسبت می دهد . در این کتاب قدرت خلاق شکسپیر سخن رفته است . خلاقیت واژه های بسیار مهم و ارائه تعریض از آن مشکل است و بنابراین با توجه به روحیه خلاق جوانان این قشر مهم جامعه و اینکه هوش بخصوص هوش هیجانی می تواند نقش بسزایی در نوآوری داشته باشد که در اندازه گیری هوش هیجانی بیشتر به توان باالقوه انجام کار توجه می شود تا حاصل کار ، یعنی بیشتر به فرایندها توجه داریم تا پیامدها تأکید نموده است که نتایج پژوهش های انجام شده در خصوص هوش هیجانی انجام داده اند متوجه شده اند مدارس و مراکز عالی موفق هستند که به ایجاد رابطه مناسب بین دانشجویان و اساتید و دانش آموز و معلم کمک می کند هوش هیجانی می تواند در روحیه خلاق جوانان نقش داشته باشد به این صورت که به کارگیری استعداد و رغبت و هوش لازم برای نوآوری لازم و ضروری است . ( جلالی – ۱۳۸۴ )

سوال مسئله :

آیا بین هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ابهر رابطه معنی داری وجود دارد ؟

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر این است که بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه وجود دارد و این که آیا احساسات شناختی ، جسمانی و روحی می تواند در نوآوری و ابتکار نقش بسزایی داشته باشد یا نه رابطه ای بین هوش هیجانی و هوشی که شامل توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی است در ارائه نوآوریها و ابتکارات نقش بسزایی نداشته و می توان گفت که رابطه ای بین این دو متغیر وجود ندارد .

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت